Páteční shromáždění (2.díl) - správné chování

Datum: 16. 08. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
minulé kázání jsme probírali význam pátečního shromáždění a jeho výhody pro každého muslima a také povinnost je navštěvovat i trest za to, když někdo dává přednost jiným věcem před účastí na něm. Dnes navážeme tím, jak bychom se měli na pátečním shromáždění chovat. Jsou k tomu různá doporučení a to, jak je dodržujeme je zaznamenáváno anděly, kteří pobývají u bran a vchodů mešit a zapisují chování nás, služebníků.

Jaká jsou tedy některá z doporučených chování v den pátečního shromáždění:
 1. Očistná koupel (ghusl) před odchodem do mešity. Někteří islámští učenci doporučují, aby byl ghusl proveden bezprostředně před odchodem do mešity, se zdůrazněním, že je to koupel spojená s účastí na pátečním shromáždění. Prorok Muhammad (nmAž) o tom řekl: "Koupel v pátek je povinností každého, kdo již dosáhl doby poluce (tj. fyzické dospělosti)". Učenci se shodují na vysvětlení tohoto výroku a vyplývá to i z jiných výroků, že koupel před páteční bohoslužbou je velmi doporučená, ale její nevykonání není hříchem.


 2. Obléknout se do čistého a upraveného oděvu a použít voňavku. Toto doporučení vyplývá z výroku Proroka (nmAž), který řekl: "Povinností každého muslima je provést páteční koupel a obléknout se do vhodného a pěkného oděvu a navonět se, pokud voňavku vlastní. A je žádáno na muslimovi, aby se hezky oblékal při každé návštěvě mešity, zvláště pak na páteční shromáždění."
  A Alláh k tomu říká: "Synové Adamovi! Odívejte se do šatů ozdobných v modlitebně každé!" (7:31)
  A je tím míněno mít celkově upravený a čistý zevnějšek a příjemnou vůni. A proto se nesluší, aby byl muslim při návštěvě mešity cítit potem anebo jakýmkoliv nepříjemným pachem, protože tím může znepříjemňovat pobyt v mešitě ostatním muslimům. Je vhodné, aby každý muslim dbal na svůj zevnějšek a dal tak najevo svůj respekt k pobytu v Božím domě.

 3. Přijít do mešity s časovým předstihem. Prorok (nmAž) řekl: "Ten, kdo přijde s největším předstihem několika hodin, jakoby obětoval velblouda, ten kdo přijde nějaký čas potom jakoby obětoval krávu, ten kdo přijde ve střední chvíli jakoby obětoval rohatého berana, ten kdo přijde před začátkem kázání jakoby obětoval slepici a ten kdo přijde na poslední chvíli (ale ještě včas) jakoby obětoval vejce. A když imám vystoupí na minbar, andělé se seberou a jdou poslouchat vzpomínání Boha."

 4. Modlení se nepovinných modliteb při vstupu do mešity, i když imám již hovoří. K tomu je výrok našeho Proroka (nmAž): "Když někdo z vás vejde do mešity a imám již káže, nechť se pomodlí 2 lehké rak´a."

 5. Není dovoleno, aby muslim při vstupu do modlitebny překračoval sedící (a tím je obtěžoval) s cílem dostat se co nejvíce dopředu, ani sedat si mezi dva muslimy a tím je rozdělovat. Bylo ve vyprávění Proroka (nmAž), který když viděl člověka, který vešel do modlitebny a začal překračovat řady sedících, řekl mu: "Sedni si, už jsi je obtěžoval dost."

 6. Nemluvit během kázání (od příchodu imáma), také si nepohrávat se zemí, pískem, rukama nebo nohama. Prorok (nmAž) řekl: "Když někomu řekneš při kázání - ‚Poslouchej!', jakoby ti byla zrušena." A v jiném hadísu říká, že i tomu, kdo si hraje s kamínky či s pískem, je přítomnost (na kázání) zrušena, a komu je zrušena, jakoby na ní nebyl. A proto mluvení při pátečním kázání je velká chyba, která s sebou odnese mnoho dobrých skutků (odměn od Boha).

 7. Je doporučována četba súry Jeskyně před pátečním kázáním. Řekl Prorok Boží (nmAž): "Kdo četl súru Jeskyně v pátek, Bůh ho osvětlí svým světlem na dobu mezi dvěma pátky."

A na závěr co soudí islám o prodeji a koupi v době konání pátečního shromáždění. Muslimovi je zakázáno obchodovat během pátečního kázání. Někteří učenci říkají, že prodej po svolávání k pátečnímu shromáždění je prodej hříšný a peníze z něj jsou harám.

A zákaz je patrný i z Koránu: "Vy, kteří věříte! Když voláno je k modlitbě v den páteční, pospíchejte vzpomínat Boha a zanechte obchodování! To bude pro vás lepší, jste-li vědoucí." (62:9)
Po konání modlitby je obchod opět povolený, což vyplývá z následujícího verše: "A když bude modlitba skončena, rozejděte se po zemi a usilujte o část přízně Boží! A vzpomínejte často Boha, snad budete blažení!" (62:10)