Pramen Proroka (nmAž) a vahy skutků

Datum: 01. 08. 2003
Imám: Muneeb Hassan

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
v naší touze po poznávání Posledního Dne jsme došli až k zúčtování . Dnes si řekneme něco o prameni Proroka a váhách skutků.

Lidé vyjdou ze svých hrobů žízniví a žízeň bude o to větší čím blíže se bude přibližovat slunce k hlavám všech bytostí všeho stvořeného.
A muslimové se otočí a půjdou směrem k prameni Prorokovu (nmAž) .Každý prorok má svůj pramen, jak vyplývá z výroku, že Posel Boží (nmAž) řekl: Věru že každý Prorok má pramen a budou spolu soupeřit o to ke komu přijde více následovníků . A já doufám, že budu mít nejvíce stoupenců.

A od Anase, který řekl: Jednoho dne Prorok byl mezi námi a na chvíli si zdřímnul, potom zvedl hlavu usmívajíc se, řekli jsme co tě rozesmálo Posle Boží. Řekl: „Byla mi seslána súra, četl: „Hojnosti, dali jsme ti věru plnou míru, modli se k Svému Pánu a přinášej mu obětinu“ , potom řekl: „A víte co to je - hojnosti, dali jsme ti věru plnou míru?“, řekli jsme: „Bůh a Jeho posel vědí.“, řekl: „Věru že to je řeka, která mi byla přislíbena od Boha. V ní je hodně dobra. A je to pramen, ke kterému přijde můj lid v Den Soudu. Přísahám při Tom, v Jehož rukou je duše Mohamedova, že počet pohárů u této řeky je více než počet hvězd na nebi a planet v temné jasné noci. Jeho šířka je jako délka. Což je vzdálenost mezi Adenem a Aylijou. Voda v ní je bělejší než sníh a lahodnější než med. A já věru budu tlačit lidi jako, muž tlačí cizí velbloudy od svého pramene.“, řekli: „Poznáš nás ten Den?“, řekl: „Ano, budete mít znamení, které nebude mít žádný z jiných národů. Vaše čelo, ruce a nohy budou svítit z vykonávání očisty před modlitbou.“ Proto musíme očistu vykonávat pečlivě, aby nás Prorok poznal.

Potom půjdou lidé k váhám, aby jejich skutky byly zváženy. Bůh nejvyšší řekl: A postavíme v den zmrtvýchvstání váhu spravedlivou a nebude duše žádná o nic ošizena a i kdyby to mělo jen váhu zrna hořčičného, My je přineseme. A my stačíme si jako účetní. (Proroci:47)

Dobré skutky se položí na pravou misku a špatné skutky na levou misku. Dobří věřící služebníci budou mít těžší pravou misku a levá miska bude lehčí, ti vejdou do ráje. Jestliže byl člověk nevěřící a jeho špatné skutky převážily, ten vejde do ohně.

Prorok (nmAž) bude stát vedla váhy věřícího a kdyby se dobré skutky věřícího ztenčily, vytáhne Posel Boží (nmAž) kartičku a položí ji na pravou misku, kde jsou dobré skutky a tím miska převáží tu druhou levou misku se špatnými skutky. A řekne věřící služebník Prorokovi aniž Proroka pozná. Zeptá se ho. Ó jak máš krásný obličej a dobrý charakter a kdo jsi? A řekne : Já jsem tvůj prorok Mohammed a tato kartička je za modlitby jež si se za mě modlil. Dnes je tato kartička to, co nejvíc potřebuješ.

Věci, které nám pomohou aby pravá miska vah převážila tu levou:
  1. řekl Posel Boží (nmAž) : „ dvě slova jež jsou lehká jazyku vyslovit však na váhách jsou těžká a milá jsou Milosrdnému :
    Subhána Alláh wa bihamdihi, Subhána Alláh alazím
    ( sláva Bohu a jemuž patří chvála, sláva Bohu nejohromnějšímu)

  2. Posel Boží (nmAž) byl dotázán jestli slova, není boha kromě Boha patří k dobrým skutkům. A řekl: „Patří k nejohromnějším skutkům. Kdo hojně vyslovuje jméno boží, není nad těžších dobrých skutků.“

  3. Řekl Posel Boží : „Není více těžšího na váhách nad dobrý charakter.“

  4. Modlitba za Proroka (nmAž) učiní váhy těžšími.

  5. Řekl Posel Boží : „Slovo chvála Bohu ( al-hamdu lillah) naplní váhy.“


Když muslim řekne al-hamdu lillah upřímně to slovo samé ztěží pravou misku.