Cizoložství I.

Datum: 07. 06. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
cizoložství je v islámu považováno za velký zločin a patří mezi největší těžké hříchy (tzv. kabáir) . Nebezpečí ze spáchání tohoto hříchu je o to větší v neislámské společnosti, v takové, v jaké žijeme, která nemá společenská a morální omezení v tomto směru. A přitom je v Koránu a v sunně mnoho jasných varování a příslib bolestného trestu na Onom světě.
Alláh říká: "A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta." (17:32), podobně 25 : 68-69)

Je hadíth od Ibn Mascúda (ať v něm Alláh nalezne zalíbení), který řekl: "Zeptal jsem se: ‚Ó posle Boží, který hřích je největší?' Řekl: ‚Když dáváš společníka Bohu, zatímco On tě stvořil.' Zeptal jsem se dál: ‚A potom který?' Řekl: ‚Když zabiješ své dítě ze strachu, že je neuživíš.' Řekl jsem: ‚A potom který?' Řekl: ‚Když zcizoložíš s ženou svého souseda. "

Imám Ahmad Ibn Hanbal řekl: "Kromě zabití člověka není horšího hříchu nežli cizoložství."

Hadíth od Abí Saíd al-Chudrí (ať je s ním Alláh spokojen) praví, že Prorok (nmAž) řekl: "Viděl jsem při své Noční cestě ženy visící za svá ňadra a jejich nohy volně vlály, křičící hrozným řevem, a ptal jsem se Džibríla, kdo jsou ty ženy. On odpověděl: cizoložnice."

A jsou i jiné hadíthy, popisující trest za cizoložství v životě posmrtném. Jednoho dne Prorok (nmAž) viděl ve snu nahé muže a ženy v peci, v níž plál oheň z ohně pekelného a ptal se anděla a ten řekl: "To jsou cizoložníci."

Jaký ukládá trest za cizoložství islámské právo? Islám není proti přirozené lidské sexuální touze. Pouze ji usměrňuje do podoby čistého a ctnostného života. Za spáchání cizoložství se dostane člověku trestu, naopak tomu, kdo vede svůj život věrný v manželském svazku, se dostane slíbená odměna. Islám objasnil principy ctnostného a čistého života a dal také zákony na potrestání těch, kteří v islámské společnosti žijí hříšným životem, základní principy islámu nerespektují a ohrožují morálku širší společnosti. Pokud jsou cizoložníci usvědčeni nejméně čtyřmi svědky, vdaným a ženatým je určen trest kamenování a svobodným 100 ran bičem.

Alláh nám v Koránu přikazuje, abychom se k cizoložství ani nepřibližovali. To je z důvodu, že jsou věci, které k tomuto hříchu vedou. Je to především zapomínání na Alláha, oslabování naší víry a strachu z Jeho trestu.
Co může vést k cizoložství je také být sám s cizí ženou. Prorok (nmAž) řekl: "Kdo je s cizí ženou sám, vždy třetím je s nimi Satan."
Člověka k cizoložství mohou přiblížit také hříšné pohledy, ať přímo nebo prostřednictvím obrázků v různých médiích.

Cizoložství zanechá na člověku následky.
Za prvé mu odnímá víru. Pomáhá mu dostat se k jiným hříchům - např. žena zabije novorozené dítě ze strachu ze skandálu.
Cizoložníkovi se většinou vrací jeho hřích ze strany rodiny.
Ztrácí zář ze své tváře a krátí se mu věk. Z cizoložství mohou vzejít nemanželské děti, které vyrůstají v neúplné rodině a často i na okraji společnosti.
Cizoložník ztrácí úctu lidí a jeho čin postihuje celou jeho rodinu.
Cizoložstvím se šíří různé pohlavní choroby, jako syfilis, kapavka nebo AIDS. Prorok (nmAž) to předpověděl v hadíthu, který říká, že nerozšíří se cizoložství ve své podobě u toho národa, dokud ten jej nebude veřejně podporovat, a potom u toho národa vzniknou choroby, které lid předtím neznal.

Jaká je prevence před cizoložstvím?
Je to klopení zraku, jak Alláh připomíná: "Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak a střežili svá pohlaví - a to je pro ně čistší, vždyť Bůh je dobře zpraven o všem, co konají." (24:30)
Je to také dodržování islámského oděvu, hlavně u žen. Prorok (nmAž) řekl: "Není většího pokušení pro muže nežli jsou ženy."
Prorok také doporučoval neodkládat sňatek pro ty, kteří k němu mají podmínky a pro ty, kteří k manželství nemají prostředky, doporučoval držet půst.


Na závěr si můžeme říci, že ani pro člověka, který cizoložství spáchal, to nesmí znamenat konec světa. Brána pokání je vždy otevřená, vzpomeňme jen na ženu, která se dopustila cizoložství a potom dělala pokání a Prorok (nmAž) o ní řekl, že kdyby se někdo kál tak jako ona, stačilo by to pro 70 obyvatel Medíny. Vzpomeňme také na proroka Josefa, kterého manželka ministra sváděla a jak on reagoval na její hřích (súra Josef, 12 : 23).