Velký svátek Íd Al Adhá 1423H

Datum: 11. 02. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR, LÁ ILÁHA ILLAALLÁH,
ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR, WA LILLÁHI-LHAMD.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
předem blahopřejeme všem muslimům, zvláště zde žijícím, k svátku a prosíme Boha, aby dal všem muslimům požehnání, štěstí a dobro. Tímto svátkem oslavujeme splnění jednoho z pěti pilířů Islámu, tak jako v Íd-ul-Fitr oslavujeme splnění půstu, dnes oslavujeme konání hadždže-poutě do Mekky. To jsou jediné dva svátky, které nám muslimům Alláh uzákonil slavit.

Podstata oslavy a radosti těchto svátků spočívá v upevňování vztahů mezi příbuznými a přáteli tradičními návštěvami během svátků a připomenutím a obdarováváním vdov, chudých apod. Buďme jedna rodina, posilme své vztahy, lásku a očisťme svá srdce od nenávisti a nepřejícnosti. V tomto smyslu bychom měli akceptovat výrok Posla Božího (s.A.s.): „Věřící jsou si ve vzájemné lásce, soucitu a laskavosti jako jedno tělo: když je nějaká jeho část nemocná, celé tělo sdílí nespavost a horečku.“

Íd (svátek) nám dává zlatou příležitost k upevnění přátelství a bratrství. Ve stejném dni před čtrnácti stoletími stál Posel Boží (s.A.s.) na planině Arafat a předával své rady v nejvýznamnějším kázání, které nám historie dochovala. Řekl muslimům: „Příští rok se s vámi možná už nesetkám. Ó lidé, vězte, že váš Pán je jeden a váš prapředek (Adam) je jeden. Adam byl stvořen z hlíny (prachu). Arab není lepší než nearab a nearab není lepší než než Arab. Rudý člověk není lepší než černý, ani černý není lepší než rudý, leda ve zbožnosti.“ Z těchto slov je vidět, že opravdová hodnota člověka u Boha je v jeho bohabojnosti.

Řekl Bůh nejvyšší: „Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější – a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený.“ (49:13)

A dále náš Prorok (s.A.s.) v kázání uvedl: „Ó lide, vaše životy a majetky jsou posvátné a neporušitelné, jako je posvátný a neporušitelný tento den v tomto posvátném měsíci v této posvátné zemi až do dne, kdy se setkáte se svým Pánem.“ Z těchto slov vyplývá, že zločin, kterého se dopustil vrah tím, že napadl jinou duši, bude potrestán trestem, který zaslouží.

Jak řekl Bůh Nejvyšší v súře Ženy: „Kdokoliv zabije úmyslně věřícího, bude jeho odměnou peklo a bude v něm nesmrtelný. A Bůh se naň rozhněvá a prokleje ho a připraví mu trest strašlivý.“ (4:93)

Pro zloděje a podvodníky je rovněž připraven trest a v Den soudu nebude pro ně jiné východisko než Oheň. Je to uvedeno i v hadísu: „Ten, kdo odcizil někomu něco z majetku jeho a neměl na to právo, Bůh mu slíbil oheň a odňal mu právo na vstup do ráje.“ Řekli: „Ó Posle, i kdyby šlo o věc nepatrnou?“ Řekl: „I kdyby šlo o miswák.“

Dále Prorok (s.A.s.) uvedl ve svém kázání: „Všechny zvyky z doby nevědomosti (džáhilíje) jsou vám zakázány a musíte se jich stranit. Hlavním z nich, který je vám nejdůrazněji zakázán, je lichva. Je o ní vyprávěno v Koránu, ve druhé súře, verši 278 („Vy, kteří věříte, bojte se Boha a zanechte posledních zbytků lichvy, jste-li věřícími!“) Kdo by si ještě po tomto mohl pohrávat s lichvou, když za lichvu byl jasně stanoven trest?“
A v hadísech je lichva rovněž mnohokrát vzpomínána. Dirhamz lichvy, jež si někdo vezme, je horší, než 36x zcizoložit. (vyprávěl Ahmed, Bajhaqí a ad-Dár Qudrú).

Posel Boží (s.A.s.) nezapomněl ve svém kázání na rozloučenou ani na ženy, když řekl: „Chovejte se k ženám svým s láskou a laskavostí. Islám ctí ženu jako dceru, sestru, manželku i matku.“
Bylo vyprávěno v hadísu: „Jestliže se někdo z mého národa chová hezky ke svým třem sestrám nebo dcerám, Bůh mu vybuduje ochranu před ohněm.“ (Vyprávěl Ahmed a Tirmidzí).
Posel Boží (s.A.s.) také řekl: „Nejlepší z vás je ten, kdo je nejlepší ke své rodině, a já jsem nejlepší ke své rodině.“ (vyprávěl Tirmidzí).
A řekl muži, který chtěl jít bojovat na stezce Boží a nechat doma svou matku: „Starej se o ni, protože ráj je pod jejíma nohama.“

Boží služebníci, varuji vás před ponižováním žen, neboť Bůh vás povinoval úctou k nim.

Boží služebníci, je nutné, abychom mezi sebou zachovali islámského ducha, protože jsme vyslanci Islámu v této zemi. Dávejme pozor, abychom Islám nereprezentovali konáním hříchů a špatností a tím zavdávali příčinu pro šíření špatné pověsti Islámu a muslimů. My musíme být pro tuto zemi ve svém chování vzorem. Musíme cítit zodpovědnost vůči Islámu a islámské osvětě, protože šířit dobré jméno Islámu je povinností každého muslima. Hlavně mezi našimi blízkými přáteli a sousedy. Protože nejlepší co může věřícího potkat, je přivést někoho k rozhodnutí stát se muslimem.

Naším hlavním posláním je vyvést bloudící lid ze tmy nevíry ke světlu Islámu.