Zúčtování v Soudný den

Datum: 11. 07. 2003
Imám: Táreq Amín

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
Každému z nás bez rozdílu pleti a pohlaví se jednoho dne dostane toho správného a spravedlivého rozsudku, tím dnem je Den zmrtvýchvstání. Náš Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír se ptal svých přátel: „Víte kdo je chudý?“ Odpověděli, že chudý z nás je ten, kdo nemá peníze ani majetek. Řekl: „Chudý z mého národa je ten, kdo přijde v Den soudu s modlitbou, půstem a almužnou, ale s tím, že jednoho ztloukl, druhému nadával, a třetího zabil. První pak vezme z jeho dobrých skutků, a druhý vezme z jeho dobrých skutků, a také třetí si vezme z jeho dobrých skutků, a když už budou jeho dobré skutky vyčerpané, vezme si ze špatných skutků těch tří a přidají se k jeho hříchům a pak se hodí do pekla.“ Z toho vyplývá, že každý muslim se musí starat o své dobré skutky, i když mu jejich dosažení způsobí únavu. Musí uctívat Alláha i svým chováním k ostatním. Jestliže se tedy dopustíme chyby na někom, musíme ho žádat ve svém současném životě o odpuštění, jinak Alláh nám za něj neodpustí.

Posel Alláha(NMAŽ) řekl: „První, na co bude dotazován služebník v Den soudu je modlitba. Pokud je odvedená správně, bude přijata jeho celková práce, a pokud nebyla konaná správně, tak jeho práce přijata nebude.“ Vězte, že modlitba je stezkou k Ráji (je „klíčem k Ráji“), když se k Poslu Alláha (NMAŽ) blížila smrt a nemohl vést modlitbu jako imám, ústa jeho nepřestala opakovat slova: „Pozor na modlitbu, pozor na modlitbu, pozor na modlitbu. Ať ji dodržujete!“ Muslimové, musíme se modlit včas a pokorně. Patří k tomu nejdůležitějšímu, co nám Poslové Alláha zanechali.

Alláh říká: „A když končíte modlitbu, vzývejte Alláha vstoje, vsedě i v leže! A jste-li v bezpečí, dodržujte modlitbu, neboť modlitba je pro věřící předepsána v čas stanovený!“ (Ženy:103)

Modlitba je důležitá škola pro věřícího jednotlivce i celou společnost. Je to škola, jejímž cílem je oddálit nás od veškerého pokušení a našeptávaní satana. Modlitba je projev míru, lásky a pevných vztahů mezi jednotlivci ve společnosti.

Člověk bude v Den soudu tázán na všechno, co spáchaly jeho orgány. Všechny orgány budou svědčit o jejich majiteli; jazyk o tom, co říkal, ruce o tom, co dělaly a nohy o tom, kam chodily. Alláh říká „...v den, kdy budou jazyky i ruce i nohy jejich svědčit proti nim o tom, co dělali.“

Tak mějte se, bratři, na pozoru, aby vaše orgány nesvědčily v tento čas proti vám. Konejte dobré skutky, vzdalujte od špatných, vraťte práva jejich vlastníkům a konejte modlitbu ve stanovený čas.

Muslimové, na závěr si řekněme tato slova Alláha (ve významu): „...dodržuj modlitbu, vždyť modlitba odvrací od nemravností a věcí zavrženíhodných! Vzpomínání Alláha je pak povinností největší a Alláh dobře ví, co děláte. “