Stud je morálkou Islámu

Datum: 26. 09. 2003
Imám: Mufrih

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
velmi důležitou součástí Islámu je stud, protože stud můžeme dokonce považovat i za titul Islámu a vedení pro člověka, aby vytvářel a směroval své další dobré skutky.
Posel Alláhův, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír řekl: „Pro každou víru je důležitá morálka a morálkou Islámu je stud.“
Islám jako celek dbá na kvalitní morálku a vrcholem morálky je právě stydlivost.

Od Abu Hurajry, nechť je s ním Alláh spokojen, Alláhův Posel, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír, vyprávěl: „Víra má něco přes sedmdesát částí, nejvyšší částí jsou slova: ‚Není boha kromě Alláha‘ a nejnižší je odstranění špíny z ulice. A stud je jednou položkou v částech víry.”

Proto je stud považován za velmi důležitý a charakteristický rys Islámu. Muhammad, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír pravil: „Stud je částí víry a ten, kdo se nestydí, jeho víra je nicotná.” A dále řekl: „Alláh má rád stud a ctnost, a má rád ctnostné lidi, kteří skrývají hříchy druhých.”

Alláh také neschvaluje, aby se člověk chlubil svými hříchy. Muhammad, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír, řekl: „Z mých následovníků budou v bezpečí všichni kromě těch, kteří odkrývají své vlastní hříchy. Příkladem budiž člověk, který spáchá hřích v noci, takže je díky Alláhovi utajen, ale ráno lidem řekne, že v noci spáchal takový a takový hřích, přičemž Alláh ho udržel v tajnosti a během noci Alláh jeho hřích skrýval. Ráno však tento člověk rozhrne závěs, který mu dá sám Alláh.” A od Abu Hurajry, nechť je s ním Alláh spokojen, že Prorok řekl: „V Den posledního soudu Alláh skryje vady toho, kdo skrývá vady druhých na tomto světě.”

Musíme si uvědomit, že ať se zdá stud jako nedůležitá část charakteru, v pravdě je tomu naopak, protože sám Posel Alláha Nejvznešenějšího označil právě stud jako část víry. Snažme se neopomíjet a udržet si tuto vlastnost, protože Muhammad, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír, varoval celý svůj národ, že ztráta stydlivosti ve společnosti je znamením o jejím úpadku. Kdyby totiž Alláh chtěl zničit společnost, vezme nejdříve lidem jejich stydlivost.
Prorok Alláha, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír, pravil: „Stud a víra jdou pospolu, kdyby se zvedl jeden z nich, zvedne se i druhý.” Tento výrok samozřejmě platí pro nás všechny i obráceně, proto se zaměřme po tomto kázání každý na svoji stydlivost, rozvíjejme u sebe tuto vlastnost a snažme se hledat cesty, abychom se Alláhovi Nejvznešenějšímu zalíbili, tak jak On si přeje.

Stydlivost má několik druhů a jsou to
Muhammad, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír, pravil: „Styďte se před Alláhem, tak jak Mu přísluší!” Zvolali: „Posle Alláha, my se ale všichni před Alláhem stydíme.” Odvětil: „Nemyslel jsem to takhle. Kdo se stydí před Alláhem správným způsobem, ať schová hlavu a co je v ní, a břicho a co je v něm, a ať si připomíná starosti a smrt, a kdo chce posmrtný život, ať nechá ozdoby pozemského žití. Kdo činí toto, tak ten dovršil správné stydlivosti před Alláhem tak, jak by to mělo být.”

Stydlivost před Alláhem znamená nejvíce, abychom tedy naučili své orgány stydlivosti, naše oči by se měly stydět při pohledu na zakázané (harám), naše nohy by se měly stydět, když kráčí směrem k zakázanému (harám) . Naše ruce také musí cítit velkou stydlivost při sahání na zakázané. Naše ústa a sluch by se měly stydět před mluvením a posloucháním hříchů.

Prosím všechny muslimy a muslimky, aby pokud u sebe zjistí tuto vlastnost potlačenou, aby hlavně nikdo nezoufal a prosil Alláha Nejvznešenějšího, aby nás naučil správné stydlivosti, přiblížil nás k Sobě a ochránil od všeho zlého…

Prorok Alláha také řekl: „Alláh je štědrý a stydí se před Svým služebníkem, když zvedne k Němu své ruce, aby jeho prosbu nevrátil nevyslyšenou.”