Ramadán 1424H (1.díl) - myšlenky o měsíci Šabán

Datum: 10. 10. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
je tomu přesně celý rok, který tak rychle utekl a dvanáct měsíců je pořád stejných, které se opakují. Jen s jednou velkou příležitostí a tou je situace, při které může muslim nebo muslimka velice efektivně a se stoprocentním úspěchem poznat svého Stvořitele. Posel Alláha byl seslán s pravdou pro ty, kdož se chtějí odevzdat do vůle Alláha a chtějí poznat co je Ráj a jak náš Pán vypadá. Jsme v měsíci ša´bánu, což už asi všichni víme. Ale co je dobré připomenout?? Že je to předběžná etapa a přijímací test pro služebníka, nežli se dostaví tak očekávaný Ramadán. V ša´bánu se zvednou skutky muslima nebo muslimky o stupeň výše v jejich hodnocení. Alláh je tak Milý a na Svá stvoření pořád a pořád seskupuje příležitosti, jak by ospravedlnil naši nevděčnost.

Aiša, nechť je s ní Alláh spokojen, řekla: „Neviděla jsem Posla Alláha, že by se postil celý měsíc kromě Ramadánu, ale v ša´bánu se postil o mnoho více než jindy.” To by nám mohli také potvrdit i další Prorokovi bližní, například Abdalla Bin AlMubarak říkal: „Posel se postil skoro celý měsíc ša´bán.” Nebo Usáma Bin Zajd, nechť je s ním Alláh spokojen, když řekl: „Alláhův Posle, neviděl jsem tě více se postit, jako právě v ša´bánu?” Na to Prorok odvětil: „Toto je měsíc, lidé na něho zapomínají, mezi radžabem a Ramadánem a je to měsíc, kdy se skutky zvednou k Pánu Světů. A já bych byl rád, aby se mé skutky zvedly, když mám půst.”

Jsou to výroky, ve kterých je veliká moudrost postění se v měsíci šacbánu a mnoho islámských učenců právě toto doporučují. Někdo ale zapomíná na uctívání s výmluvou čekání na Ramadán, a že iniciativu stačí zvýšit až v Ramadánu. Oznámení od Proroka Alláha zněla jednoduše a jasně. Skutky postícího se člověka se všeobecně cení u Alláha Nejvznešenějšího vždy jiným měřítkem a právě v měsíci šacbánu se zvedají k Pánu Světů. Prorok Alláha chtěl, aby jeho celková denní práce byla přijata z větší váhou a proto se postil také ve dnech pondělí a čtvrtek každého týdne a také 13., 14. a 15. dne každého měsíce (možno také 14., 15. a 16.). Žádný jiný měsíc kromě Ramadánu se však Prorok nepostil celý měsíc v kuse. Kdo by tak činil, tak by se odchýlil.

Další velkou moudrostí je příprava těla muslima i muslimky na Ramadán, ve kterém je půst povinností. Je možnost velké volnosti v určování půstu a tělo nabírá síly a zvyká si přirozenou a jednoduchou cestou, za kterou jsou nespočetně štědré odměny.

Když se podíváme jinak, tak nejenom přivyknutí si těla je důležité k přípravě na posvátný Ramadán, ale největší přípravu všichni potřebujeme k očištění našich srdcí od vlastností jako jsou závist, nenávist, podezírání, výmluvy a nejhorší pomlouvání. Ramadán je měsíc, kdy andělé uzavírají brány Pekla a otevírají se brány Ráje. A proto naše srdce musí být očištěna, jestli chtějí poznat pravou váhu posvátného měsíce. Každý ať pracuje na sobě co nejvíce, sám každý ví, jaké by mohl mít srdce a co je potřeba uzdravit. Pokorná srdce Alláh Nejvznešenější rád k Sobě přiblíží, protože si vděčný muslim toto za svou práci na sobě zaslouží a Sám Alláh těmto lidem slíbil, že nebude zapomenut ani jeden jejich skutek.

Alláhovo odpuštění nikdy nemá konce a v měsíci šacbánu je také jedna z nocí, kdy Alláh všem prosícím a pokorným odpustí vše kromě širku (přidružování). Mucádh Bin Džabal, nechť je s ním Alláh spokojen, řekl: Alláhův Posel říkal: „Alláh se v jedné noci poloviny ša´bánu podívá na všechna stvoření a odpustí všem kromě přidružovačů a těch, kteří se spolu nechtějí udobřit.”

Muslimové, není to nijak něčím významná noc nebo měsíc, abychom vymýšleli nějaké jiné praktiky, než nás učil Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír, a vnášeli do uctívaní nějaké novoty nebo až fanatické chování. Nejsou žádné speciální almužny nebo vyhrazené prosby, nebo abychom navštěvovali hroby.

Připravte se, bratři a sestry na Ramadán, na měsíc seslání Koránu, ke kterému všem blahopřeji. Přeji, aby Alláh vyslyšel naše prosby, přijal naše skutky a uctívání. A také zároveň prosím, aby všichni cítili s našimi bratry a sestrami všude tam, kde se válčí, a také tam, kde strádají na jídle a oblečení. Prosme za jejich odpuštění a ať nám všem Alláh ukáže správnou cestu a spojí nás v jedno tělo.