Odpovídání na výzvu Alláha a Posla Jeho

Datum: 24. 10. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
náš Zákonodárce říká v Koránu (ve významu): „Vy kteří věříte! Odpovídejte na výzvu Alláha a Posla jeho, když ten vás volá k tomu, co život vám dává. A vězte, že Alláh stojí mezi člověkem a srdcem jeho a že k Němu budete shromážděni.“ (8:24).

Všichni jasně vidíme z tohoto verše, že u každého muslima je zapotřebí, aby poslechnul svého Stvořitele a to tím, že svou vůli plně ztotožní s vůlí Alláhovou, každý služebník je žádán, aby takové výzvě podřídil své činy a celé své svědomí. A kdyby náhodou někdo nechtěl výzvu přijmout a má zatvrzelé srdce i nadále, věc tím samozřejmě nekončí. Alláha nelze jen tak opomíjet. Proto raději všem doporučuji, aby následovali příkazy Alláha a Jeho Posla, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír. Toto potvrzuje také jiný verš, ve kterém Alláh Nejvznešenější říká (ve významu): „...To co vám dává Posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte!...“ (59:7).

Proč bychom měli na takovouto výzvu vůbec reagovat je prvořadé, protože je to sám Stvořitel, kdo nám určil Jeho poslouchat, a ví, za jakým účelem takto činí. Znamená to, abychom se učili a chovali se podle toho, jak je to v Jeho Knize Koránu a v sunně (což je učení Proroka, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír). Znamená vše pochopit stejně, jako učení pochopili společníci Proroka, nechť je s nimi Alláh spokojen, v jejichž době byl Korán zjeven, a žili společně s Prorokem bok po boku. A ti kteří odpovídají na výzvu Alláha a poslechnou jeho příkazy, ti jsou doopravdy v Alláha nejvíce věřící.

Ó vy kteří věříte, odevzdejte se do vůle Alláha a poznáte, co znamená štědrost a pravá slast lidské duše. Alláh Nejvznešenější připravil obrovskou odměnu pro ty, kteří poslechnou Jeho i Jeho Posla. Říká: „Těm, kdo dobré konali, bude patřit odměna nejkrásnější a ještě jim bude přidáno; jejich tváře nepokryje ani chmura, ani ponížení a budou Ráje obyvateli a v něm věčné bude jejich přebývání.“ (10:26) Slovy „a ještě jim bude přidáno“ chtěl Alláh sdělit, že lidé Ráje se budou kochat pohledem na tvář Alláha (azza wa džal). Tak proč nedělat něco tak slastného, a ještě za to být odměněn?

Ať si davají pozor ti lidé, kteří se zdržují příkazů Alláha. Nic není výmysl, vše Alláh zjevil stejně jako verš: „Zatím ten, jenž odvrátí se od připomenutí Mého, život povede stísněný a v Den zmrtvýchvstání vzkříšen bude Námi jako slepý. A řekne: ‚Pane, proč jsi mne vzkřísil jako slepého, když dříve byl jsem vidoucí?‘ I odpověděl Alláh: ‚Tak jako k tobě přicházela Naše znamení a ty na ně zapomněl, stejně tak jsi dnes zapomenut!‘“ (20:124-126)

Muslimové, nesmíme nadávat na věci a situace, které nám sám Alláh Nejvznešenější uštědřil, a využít přicházející měsíc Ramadán, abychom Mu poděkovali za všechno. Dělejte prosby, jak jen můžete, kdy je světlo Alláha nejblíže k věřícím! Alláh Nejvznešenější říká: „Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když Mne prosí, nechť však na výzvu Mou odpoví a nechť ve Mne věří – snad půjdou cestou správnou!“ (2:186) A také dále Alláh Nejvznešenější říká: „Postním měsícem je měsíc Ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení spravné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči srpek měsíce, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede - snad budete vděční!“ (2:185) Ramadán je tím nejlepším měsícem, kdy se brány Ráje otevřou a brány Ohně zavřou a satanové jsou spoutáni. A je v něm jedna noc lepší než tisíc měsíců. A bylo nám přikazáno postit se. Alláh říká: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad si Alláha uvědomíte.“ (2/183)

Alláh Nejmilejší a Nejštědřejší ukazuje, že odměna půstu pro člověka nemá meze. Proto, služebníci Alláha, připravte se na Ramadán dobrou přípravou, jak jsme připomněli v minulém kázání. Přijměte výzvu Alláha a odpusťte si navzájem. Všichni jsme muslimové a síla je, když držíme spolu. Posel Alláha jednou podotkl (ve významu): „Chcete vědět, co je ještě skvělejší nežli půst, dobročinnost a pravidelná modlitba?“ Když obržel od svých společníků kladnou odpověď, pokračoval: „Urovnat spor mezi dvěma lidmi, protože podněcování lidí k hádce je jako břitva. Čímž nechci říci, že to holí vousy, ale že vás to oholí o víru.“ To znamená, že špatné vztahy mezi muslimy ničí víru všech. Tak i takto se dá využít Ramadán.

Na závěr jen malá poznámka o ‚dni pochybnosti‘, ve kterém je zakázáno se postit, a je to poslední den v šacbánu. Jeden ze společníků Proroka Ammár bin Yásir, nechť je s ním Alláh spokojen, vyprávěl: „Kdo se postil v den pochybnosti, odvrátil se od příkazů Proroka Muhammada“, nechť mu Alláh žehná a dá mu mír.

Ó Pane náš, nenakládej na nás břímě tíživé, a odpusť nám hříchy, vždyť tak rád odpouštíš, otevři naše srdce pro Islám, odpusť nám, jestliže jsme chybili a veď nás, ámín.