Ramadán 1424H (3.díl) - odvádění od uctívání

Datum: 31. 10. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
Alláh říká v Koránu:
„Ó vy kteří věříte! Bojte se Alláha bázní, jenž Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali!“ (3:102)

„Lidé bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Alláha, v Jehož jménu se vzájemně prosíte, a dbejte na pravidla o pokrevních svazcích, neboť Alláh zajisté nad Vámi je pozorovatelem.“ (4:1)

„Vy, kteří věříte! Bojte se Alláha a mluvte slova přímá. Alláh pak pro vás zlepší skutky vaše a odpustí vám hříchy vaše. A kdo poslouchá Alláha a Posla Jeho, ten již dosáhl úspěchu nesmírného.“ (33:70-72)

Muslimové, děkujte Alláhu, že vám umožnil dožít se až požehnaného měsíce Ramadánu. Naše srdce čekala na Ramadán celý rok a dnes už se nacházíme v něm. Možností ke konání dobrých skutků je všude kolem nás mnoho.

Dejte si velký pozor na vše, co by vás mohlo odvádět od uctívání a na věci, překážky i touhy, které odvádí srdce od činění dobrých skutků a nenechají nás využít takto obrovskou šanci a štěstí.

Díky Alláhu Nejvznešenějšímu si připomeneme nejzávažnější překážky, které by nás všechny mohly odrazovat, jsou nám už všem dobře známy a první si uvedeme lenost, což je velmi vážný problém mezi muslimy. Při prvních dnech je vidět velká aktivita, všichni dávají almužny, modlí nepovinné modlitby, čtou i více Korán a když uteče několik dnů, většina se ztratí. Toto určitě správná cesta nebude.

Kdo si myslí, že Ráj je za dvacetikorunu, nebo za raka´, snad i jednu áju, kterou přečteme navíc, se mýlí. Ráj je za vytrvalou práci zde na Zemi. Za vzájemnou pomoc a trpělivost. Naše aktivity a síla naší víry by měla den ode dne stoupat. Protože ten, kdo k Alláhu udělá jediný krůček, přiblíží se k němu několikanásobnou rychlostí. A tak tedy spíše posledních deset dní v Ramadánu by náš ímán (víra) měl být na nejvyšší úrovni.

Můžu vám jen poradit, abyste měnili druhy uctívání a prosili Alláha, který je všeslyšící, jen co to půjde. Pohybovali se mezi lidmi, kteří jsou pevni ve své víře a snažili se tak zocelit svá srdce. Někde v kavárně zajisté víru nikdo nenajde, a obzvláště ne v měsíci Ramadánu. Mešity jsou otevřené a čekají na jejich zaplnění. Což je ohromné štěstí, kterého si přestáváme vážit a Alláh to vše moc dobře vidí.

Neztrácejte tedy čas přípravami hostin pro ukončení půstu a nevysedávejte dlouhé noci u počítače nebo televize. Raději proste Alláha o odpuštění. Půst se nedrží pro přejídání. Posel Alláha (nechť mu Alláh žehná a dá mu mír) řekl (ve významu): „Nenaplnil syn Adama horší nádobu, než-li je jeho žaludek, stačilo by mu několik soust jídla k tomu, aby mohl žít. Když ne jinak, stačí mu třetina pro jídlo, třetina pro pití a třetina pro jeho dech.“ A Alláh říká (ve významu): „Synové Adamovi! Odívejte se do šatů ozdobných v modlitebně každé! Jezte a pijte, avšak nepřehánějte, vždyť On nemiluje ty, kdož přehánějí.“ (7:31) A také: „....však nerozhazuj rozhazováním, vždyť marnotratní jsou bratři satanovi a satan byl vůči Pánu svému nevděčný.“ (17:26-27)

Muslim zapomíná na skutečnost, že hlavní důvod, proč Alláh zakázal chamr (to jest alkohol a všechny další látky zatemňující mysl) byl, že odváděl věřící od modliteb ve stanovený čas. Přemíra televize a podobných věcí nás také odvádějí od modliteb. Alláh říká (ve významu): „Mezi lidmi je i jeden, jenž bez jakéhokoliv vědění zábavné povídání nakupuje, aby tak svedl lidi z cesty Alláha, z nichž posměšky si tropí - a to jsou ti, kteří se trestu zahanbujícího dočkají.“ (31:6)

A jsou tam také nedoporučené pohledy, kde k tomu Alláh říká: „Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak a střežili svá pohlaví - a to je pro ně čistší, vždyť Alláh je dobře zpraven o všem, co konají.“ (24/30)

Přibližme se k Alláhu a prosme, aby nám odpustil. Muslimové, jsme jedno tělo, pomáhejme si co nejvíce a jedině tak dosáhneme vítězství. Alláhu, upevni náš Islám a veď nás cestou přímou, ámín.