Svátek Íd Al Fitr 1424H

Datum: 25. 11. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.


ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR,
LÁ ILÁHA ILLA ALLÁH - ALLÁHU AKBAR,
ALLÁHU AKBAR WA LILLÁHI-LHAMD!


Milí bratři, milé sestry v islámu,
začaly dny svátku AL-FITR a my můžeme s potěšením poblahopřát muslimům v této zemi a přejeme a prosíme Alláha, aby tyto sváteční dny byly pro muslimy na celém světě dny radosti, dobra a štěstí.

Jaký účel mají svátky v Islámu?
Svátky máme v Islámu proto:
Prorok S.A.S. řekl: „Kdo chce, aby mu Alláh uštědřil velký majetek a měl úspěch v životě, ať navštěvuje (nebo jinak kontaktuje) své blízké.“ Prorok S.A.S. nás varoval před nedodržováním této velmi důležité povinnosti a řekl: „Nevstoupí do Ráje ten, kdo opustil své blízké.“

Potvrzení nutnosti pokračovat a setrvat v uctívání a poslušnosti i po Ramadánu

Ke znamením, že naše uctívání během Ramadánu Alláh přijal, je to, že v tomto uctívání pokračujeme a setrváváme i nadále. Jeden z důležitých způsobů uctívání po Ramadánu je držet půst šest dní v měsíci ŠAWWÁL, což je tento měsíc, který právě začal. Prorok S.A.S. řekl: „Kdo se postil celý Ramadán a po něm ještě šest dní z šawwálu, tomu bude napsáno, jako by se postil celý rok.“ Tyto dny je možné se postit v jednom kuse nebo jednotlivě.
Pozn.: Kdo však dluží půst nějakých dnů z Ramadánu, musí nejprve nahradit tyto zameškané dny, což je pro něj povinné, a až pak se může postit zmíněných šest dní.

Měli bychom si dát záležet na tom, abychom pokračovali po Ramadánu ve všech typech uctívání, na které jsme si během Ramadánu zvykli, jako je čtení Koránu, noční modlitba, sadaqa (almužna) apod.

Svátek je veliká příležitost pro očištění srdcí od nepřátelství a nenávisti

Jeden z nevýznamnějších smyslů a cílů svátků v Islámu je obnovit nebo vytvořit dobré vztahy mezi muslimy a očistit srdce lidí od nenávisti, nepřátelství a jiných nemocí srdce. Anas (r.A.a) vyprávěl, že Prorok S.A.S. řekl: „Ať mezi vámi není žádné nepřátelství, nenávist ani závist a buďte bratři a služebníci Alláha!“ a Abú Ajjúb Al-Ansárí (r.A.a.) vyprávěl, že Prorok S.A.S. řekl: „Muslim nemá právo na to, aby nemluvil se svým bratrem (tedy aby mezi nimi bylo nepřátelství) a aby se ignorovali, když se potkají, více než tři dny. A nejlepší z nich je ten, který začne s pozdravem.“ Přítomnost nepřátelství a nenávisti v srdcích je důvod, proč nejsou některým lidem odpuštěny jejich hříchy.

Abú Hurajra (r.A.a.) vyprávěl, že Prorok S.A.S. řekl: „Činy lidí jsou představeny Alláhovi každé pondělí a čtvrtek a je odpuštěno všem, kteří k Němu nic nepřidružují, s výjimkou těch, mezi nimiž je nepřátelství; a Alláh řekne: ‚Nechte tyto dva, dokud se neudobří.‘“ (zapsal Muslim). Využijte tedy svátek jako příležitost pro odstranění nepřátelství a nenávisti ze svých srdcí a pro udobření se s ostatními.

Připomenutí pro muslimy ohledně důležitosti držet se islámských mravů a způsobů, zvláště pak v těchto zemích. Vězte, že společnost, ve které žijete, se dívá na Islám skrz vás. Buďte tedy těmi nejlepšími velvyslanci Islámu v těchto společnostech, a to dobrými způsoby, chováním a jednáním s lidmi. A dávejte si velký pozor před porušováním islámských pravidel nebo před distancováním se od Islámu, protože to odpuzuje lidi od Islámu. Od nás je tedy žádáno, abychom šli dobrým příkladem lidem v této společnosti, čehož dosáhneme tím, že se budeme držet knihy Alláha, SUNNY našeho Proroka S.A.A. a budeme žít v poslušnosti Alláhu. Tím člověk dosáhne štěstí a bezpečí v tomto životě a po smrti bude patřit mezi obyvatele nejvyšších stupňů Ráje. Alláh řekl (ve významu): „K těm pak, kdož říkali: ‚Alláh je náš Pán‘ a potom se po přímé stezce ubírali, andělé sestoupí hovoříce: ‚Nebojte se a nermuťte se, nýbrž radujte se z Ráje, který vám byl přislíben!‘“ (41:30)

Wa džazákumu-lláhu chajrá, wa ssalamu alajkum wa rahmatulláhi wa barakátuh.

Přejeme vám pěkný svátek.