Ramadán 1424H (5.díl) - posledních deset nocí

Datum: 14. 11. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
požehnaný měsíc Ramadán nás stále provází a obklopuje nás jeho všudypřítomné dobro, v jehož světle se houfy věřících vracejí k Alláhu a žádají Ho o odpuštění. Z hloubi duše nás trápí stav těch, jež poctil svým příchodem tento posvátný měsíc a oni jsou pořád daleko od Alláha, lhostejní ke svým povinnostem, povinnostem svých rodin a práv jejich Stvořitele vůči nim. Promlouváme jim do duší a žádáme: „Vraťte se k Milosrdnému! Vždyť On příjmá pokání a odpouští všechny hříchy.“ Alláh AZZA WA ŽELL praví: „Rci: ‚Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Alláhovo, vždyť Alláh věru odpouští viny všechny, On Odpouštějící je i Slitovný!‘“ (39:53)
a také říká: „Vy, kteří věříte! Obraťte se k Alláhu s upřímným pokáním!“ (66:8)

Toto upřímné pokání má tyto podmínky, aby bylo přijato:
Prorok S.A.S. řekl: „Alláh příjímá pokání služebníka, dokud ho nezačne opouštět jeho duše.“ A nejlepší příležitostí pro upřímné pokání je právě těchto posledních deset nadcházejících nocí Ramadánu, které mají v sobě tolik dobra a neopakovatelných příležitostí, jako žádné jiné v roce. Aiša R.A.A. (Radia Alláhu ´anhá) řekla: „Alláhův posel S.A.S. v posledních deseti dnech Ramadánu uctíval Alláha tak, jako v žádných jiných dnech v roce.“ A také řekla: „Když přišlo posledních deset dnů Ramadánu posel Alláha si utáhl opasek, vzbudil své blízké (k noční modlitbě) a oživil svou noc.“

Jednou z významných věcí, kterými se můžeme v Ramadánu přiblížit k Alláhu, je tzv. I´TIKAF, čímž se rozumí, odloučit se od tohoto světa a jeho lákadel a plně se věnovat mešitě a vůbec z ní po tu dobu nevycházet s úmyslem se přiblížit k Alláhu. Aiša R.A.A. řekla: „Alláhův posel S.A.S. dělal ICTIKAF v každém Ramadánu deset dní, s výjimkou posledního roku života, kdy dělal I´TIKAF dvacet dní.“ Rádi bychom vám proto oznámili, že naše Islámské centrum je připraveno přijmout bratry a sestry, kteří mají zájem o I´TIKAF. Nenechte si proto ujít tuto příležitost.

Druhou velmi důležitou věcí, ba dokonce povinností každého muslima v Ramadánu, je ZAKAT AL-FITR (almužna AL-FITR). Ta je povinná pro každého z nás, kdo má peněz více, než nutně potřebuje pro sebe a svoji rodinu. Almužna je určena pouze pro chudé a každý má povinnost ji dávat nejen za sebe, ale i za všechny, za které zodpovídá, tj. za svou rodinu apod. Ibn Omar R.A.A. řekl: „Alláhův posel S.A.S. nám přikázal ZAKAT AL-FITR jako očistu pro muslima od planých řečí a hříchů a pro nakrmení chudáků. Kdo vydá tuto almužnu před modlitbou svátku al-Fitr, pak bude přijata a kdo ji vydá po této modlitbě, stává se z ní jen obyčejná almužna.“ Zakát AL-FITR je možno vydat jak formou peněz, tak i jako jídlo. Islámské centrum již začalo s vybíráním almužny, jejíž hodnota byla stanovena na 80,- Kč za osobu. Žádáme všechny, aby si pospíšili s jejím vydáním, abychom byli schopni ji včas rozdat lidem, kteří si ji zaslouží.

Poslední a nejvýznamnější příležitostí, která se naskýtá pouze v těchto požehnaných nocích je Noc AL-QADR, o které řekl Alláh v Koránu, že uctívání v ní je lepší než tisíc měsíců uctívání. Alláhův posel S.A.S. řekl: „Kdo oživil (tedy uctíváním) Noc AL-QADR s úmyslem se přiblížit k Alláhu, tomu odpustí všechny jeho hříchy.“ Alláh nám ale neurčil přesně, která noc to je, a to proto, abychom vynaložili veškeré naše úsilí v uctívání během všech těchto nocí. Prorok S.A.S. nám ale prozradil, že Noc AL-QADR je v jedné z lichých nocí z posledních deseti. Znalci Islámu dokonce řekli, že se rok od roku mění. Tyto noci pro nás pro všechny představují neopakovatelnou příležitost se přiblížit k našemu Stvořiteli.

Dejme si tedy všichni předsevzetí, že si budeme vzájemně pomáhat a předhánět se v konání dobra, že se v těchto dnech a nocích vzdálíme tomuto materiálnímu světu a jeho lákadlům a že naším úmyslem z toho všeho bude se co nejvíce se přiblížit k Alláhu.