Ramadán 1424H (7.díl) - suď sám sebe

Datum: 28. 11. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
před několika dny jsme se rozloučili s Ramadánem, s tímto velice významným obdobím uctívání. A tak už to v životě chodí – dny, měsíce a roky ubíhají a s nimi končí i naše životy. Po smrti už člověku nepomůže nic, kromě jeho dobrých činů. Prorok Muhammad S.A.S. řekl: „Když člověk zemře, skončí jeho činy, kromě tří věcí: probíhající SADAQA, užitečného učení nebo dobrého syna nebo dcery, kteří pro něj dělají prosby k Alláhovi (DU´A).“ Pamatujte proto dobře na tento den, kdy skončí vaše životy a připravte se na něj vírou a dobrými činy.

Měsíc Ramadán bude svědčit buď pro vás, nebo proti vám
Tento měsíc bude svědčit pro bohabojného muslima, který držel půst v jeho dnech a dělal noční modlitby v jeho nocích a dělal dobré skutky a to vše dělal s cílem přiblížit se více k Alláhu, a také setrval v uctívání a dobrých činech i po Ramadánu. A naopak Ramadán bude svědčit proti tomu muslimovi, který během něj uctíval Alláha a dělal dobré skutky, ale po skončení tohoto měsíce od toho všeho upustil.

Muslimové!
Vězte, že Pán Ramadánu je i Pán všech ostatních měsíců! Uctívání a uvedení na správnou cestu není vyhrazeno pouze pro nějaké období lidského života, ale je určeno pro každý čas a místo, dokud je člověk naživu. Alláh řekl: „... a Pánu svému služ do chvíle, kdy k tobě nepochybně přijde (tj. smrt)“ – súra 15, verš 99.
Jeden z následovníků Proroka S.A.S. byl tázán na lidi, kteří uctívají Alláha v Ramadánu a v ostatních měsících ne – odpověděl: „Hrozní lidé, neznají svého Pána kromě Ramadánu!“

Suď sám sebe po Ramadánu
Všichni se musíme zeptat sami sebe po skončení tohoto požehnaného měsíce, zda jsme skutečně pochopili přednášky během Ramadánu, např. přednášky o výhodách půstu, o ovládání sebe sama abychom nespadli do hříchů. Jsme schopni v tom pokračovat i po Ramadánu? Pochopili jsme např. přednášky ohledně Koránu, noční modlitbě, SADAQA? Důvody k setrvání v těchto uctíváních jsou obrovskou výzvou. Zatímco nestarat se o modlitbu a opouštět mešitu a Korán, znamená nepřijetí dobrých činů v Ramadánu. Dejte si pozor, abyste nezbourali vše, co jste postavili během Ramadánu, ale snažte se upevnit to, co jste postavili, právě setrváním v uctívání Milosrdného Alláha.

Muslimové,
ať vám radost z právě probíhajícího svátku AL-FITR nedá zapomenout na vaše bratry a sestry v Islámu, jejichž tváře neznají úsměv a jejichž srdce neznají radost, a to z důvodu válek a nespravedlivých útoků ze strany nepřátel muslimů, kterým jsou vystaveni. Tyto útoky, které nerozlišují mezi ženami, dětmi a starci, se dějí v Palestině, Iráku i jinde. Vždy na ně vzpomínejte prostřednictvím stálé prosby k Alláhu, aby je Alláh zbavil jejich starostí a pomohl vyřešit jejich hroznou situaci. Taktéž nezapomeňte na chudáky, sirotky a na vdovy muslimů všude ve světě. Pomáhejte jim a nikdy na ně nezapomínejte, protože jsou neoddělitelnou součástí nás všech.

Wa džazákumu-lláhu chajrá.