Síla víry v Alláha

Datum: 05. 12. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
víra v Alláha je nutností v našem životě, která přímo souvisí s naším uctíváním. Tato skutečnost je v nás, a proto je na každém muslimovi, aby pochopil její smysl.

Co znamená víra v Alláha?

Obecně to znamená věřit v existenci Alláha SUBHANAHU WA TAcALA. V praxi je však nutné tuto víru potvrzovat slovy, činy a svými srdci.

Podle učenců SUNNY se víra u člověka zvyšuje jeho poslušností k Alláhu a naopak slábne hříchy a neposlušností. Proto občas o některých lidech říkáme, že jsou silně věřící - proto, že hodně uctívají, jsou blízko k Alláhu a zdržují se hříchů a zakázaných věcí. Lidé se slabou vírou zase často páchají hříchy a neplní dostatečně své povinnosti vůči svému Stvořiteli. Z toho vidíme, že ukazatel síly víry u člověka se občas zvyšuje a snižuje, a to v závislosti na míře poslušnosti, uctívání a zdržování se zakázaného. Sílu víry mohou ovlivnit i jiné okolnosti.

Okolnosti, které mohou ovlivnit sílu víry u člověka

Zamyslíme-li se nad situací muslimů, zjistíme, že síla jejich víry se zvyšuje a snižuje v souvislosti s různými okolnostmi. Ty nejčastější z nich jsou:
  1. Období – u některých lidí dochází k posílení víry jen v určitých měsících nebo dnech, jako např. v Ramadánu nebo v pátek; a jejich víra slábne v ostatních měsících a dnech. Takovým lidem doporučujeme, aby využili víry, kterou nahromadili v těchto obdobích k tomu, aby jim pomohla k poslušnosti a uctívání i v ostatních obdobích.

  2. Místo – u jiných lidí se setkáváme s tím, že se síla jejich víry mění s místem nebo společností, ve kterých žijí nebo se právě nacházejí. Takoví lidé, když žijí v islámské zemi, mají silnou víru, protože jim okolní společnost pomáhá k uctívání a poslušnosti Alláha – mají okolo sebe plno mešit a světských lákadel je málo. Jakmile se však tito muslimové ocitnou v neislámském prostředí, jako je například tento stát, jejich víra viditelně slábne, až se někdy stává, že se v této společnosti úplně ztratí, protože mají kolem sebe plno lákadel a nejsou schopni se jim postavit. Těmto lidem doporučujeme, aby si vybrali jiné, islámské prostředí, ve kterém by žili, aby si zachovali svoji víru. Pokud toho nebudou schopni, pak si musí plně uvědomit, že Alláh je vidí vždy a všude. Pokud budou mít tento fakt stále na mysli, budou schopni se ochránit a zachovat si silnou víru.

  3. Přátelé– třetí skupinu tvoří muslimové, jejichž víra se posiluje a slábne v závislosti na přátelích, se kterými se setkává a baví. Když jsou se silně věřícími lidmi, posílí se jejich víra a pokud jsou jejich přátelé špatní, následují je a ukazatel jejich víry se začne znatelně snižovat. Proto nám Prorok (sAs) radí a doporučuje dát si velmi záležet na výběru dobrých přátel, Prorok (sAs) řekl: „Člověk je na takové cestě, na jaké je jeho přítel. Nechť si proto dá každý z vás velký pozor, s kým se přátelí!“ Prorokovi společníci se vzájemně podporovali a pomáhali si v uctívání a v poslušnosti Alláha, aby si vzájemně posílili víru ve svých srdcích. Mějme se tedy na pozoru před špatnými přáteli, kteří bourají víru v lidských duších. Tito přátelé zla by měli vědět, že v Soudný den se z nich stanou nepřátelé, jak řekl Alláh (ve významu): „V ten den stanou se přátelé vzájemně nepřáteli, kromě těch, kdož byli bohabojní.“ (súra 34, verš 67)

  4. Manželství – často je manžel nebo manželka ovlivněn(a) chováním svého partnera. Proto je nutné, aby si muž hledal bohabojnou věřící ženu. Prorok (sAs) doporučil mužům si dát záležet na výběru dobré ženy a řekl ve správném výroku: „ ... a hledej hlavně tu, která je dobrá věřící!“ To samé platí samozřejmě i pro ženy. Žena by měla odmítnout muže, který je bez víry, nebo ji má slabou a neustále se dopouští hříchů. Z toho jasně vidíme nebezpečí, které vyplývá z manželství s nemuslimskými ženami nebo muži. U takového muslima většinou slábne jeho víra a někdy ji ztrácí úplně. To proto, že se ve svém manželském životě setkává s věcmi, které jsou v rozporu s učením Islámu (z oblasti chování, mravů, zvyků apod.). Zatímco život se správnou muslimkou nebo správným muslimem pomáhá upevňovat víru a umožňuje založit klidnou muslimskou rodinu, která bude žít v míru a bez větších problémů.

Toto jsou jen některé z okolností, které přímo ovlivňují víru muslima. Každý z nás by se měl nad těmito body zamyslet a zjistit, zda nepatří k některé ze zmíněných skupin lidí. Pokud tomu tak je, pak nechť okamžitě začne s nápravou, aby obnovil a posílil víru ve svém srdci.