Krása víry v Alláha

Datum: 12. 12. 2003
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
po té, co jsme se v minulém setkání seznámili s některými důležitými okolnostmi, které výrazně ovlivňují víru muslimů (tedy místo a období, ve kterém se nacházejí, přátelé a manželský partner), se dnes pokusíme zaměřit na některé důležité vlastnosti, kterými se víra zesiluje a které si muslim musí vytvořit, aby ve svém srdci objevil krásu víry. Tyto atributy shrnul Prorok (sAs) ve známém a správném výroku, ve kterém řekl:
„Jsou tři věci, které když muslim splní, objeví krásu víry:
Když se tyto tři vlastnosti zmíněné ve výroku objeví v muslimovi, stávají se největším důkazem jeho silné víry. Proto se je nyní pokusíme podrobněji rozebrat a doufáme při tom, že nám to pomůže k tomu, abychom se i my mohli těmito vlastnostmi pochlubit a poznat tak krásu víry.
 1. Nutnost upřednostnit lásku k Alláhovi a jeho Prorokovi (sAs) před láskou ke komukoliv nebo čemukoliv jinému

  Láska k Alláhovi a jeho Proroku (sAs) nejsou pouhá slova, která stačí vyslovit, ale uskutečňuje se plněním všech příkazů Alláha spolu s dodržováním SUNNY Proroka (sAs). Alláh říká (ve významu): Rci: „Milujete-li Alláha, pak mne následujte a Alláh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je Odpouštějící, Slitovný.“ (súra 3, verš 31)
  Muslim, který má Alláha a jeho Proroka (sAs) skutečně rád, upřednostní tuto lásku i před tím, co je pro něj nejmilejší a nejdražší v jeho životě, tedy i před svou ženou, dětmi i sebou samotným. Prorok (sAs) řekl ve správném výroku: „Vaše víra nebude úplná, dokud mě nebudete mít raději než své rodiče, děti a všechny lidi.“

 2. Vzájemná láska mezi muslimy pouze kvůli Alláhovi

  Toto je druhá vlastnost silně věřících muslimů - aby mezi nimi vládla láska a bratrství pouze kvůli Alláhovi. Láska pro Alláha znamená, že má muslim rád svého bratra v Islámu právě a jenom kvůli tomu, že jde správnou cestou, je blízko Alláhu a plní vůči Němu své povinnosti, snaží se vyhýbat se hříchům atd. Naneštěstí se v dnešní době tento atribut z islámských společností úplně vytratil, a to proto, že se společenské vztahy vytvářejí spíše na základě osobních zájmů – když má muslim u svého bratra něco, co potřebuje, má ho rád a je mu dobrým přítelem; jakmile však tento zájem skončí, končí i jejich vztah.
  Jedna ze základních vlastností, kterými se vyznačovala společnost, ve které žil Prorok (sAs) je, že láska kvůli Alláhu byla přítomná v srdcích všech, což bylo tajemstvím jejich úspěchu a spokojenosti Alláha s nimi. Proto je pro nás nutné, abychom v sobě chovali tuto lásku pro Alláha, a to zvláště, když nám Prorok (sAs) prozradil, že jeden ze sedmi typů lidí, kteří budou v Soudný den ve stínu Alláha, kdy nebude žádný jiný stín, jsou dva muslimové, kteří se měli rádi kvůli Alláhovi. Ve svatém výroku Alláh říká (ve významu): „Ti, jenž se mají rádi kvůli Mně, budou v Soudný den na ‚rozhlednách‘ (vyvýšených místech) ze světla.“
  Když má muslim svého bratra rád pro Alláha, je SUNNA, aby mu to sdělil. Ten by měl odpovědět touto prosbou (DU´A‘): „Prosím Alláha, aby tě měl rád tak, jako máš rád ty mě.“

 3. Nenávist ke KUFR

  Jedním ze znamení slabé víry je to, že člověk má oblibu v neislámském způsobu života, který nezná téměř žádná pravidla, život plný nevěry, alkoholu, hazardu, bujarých večírků doprovázených mj. tancem a hudbou apod. Správný muslim by měl naopak poděkovat Alláhovi, že ho zachránil před tímto ztraceným způsobem života, který nemá žádný smysl ani cíl. Uvědomit by si to měli zvláště noví muslimové, které Alláh uvedl na správnou cestu a pomohl jim rozpoznat dobré od špatného a zachránil je před peklem. Ke znamením silné víry patří cítit nenávist k návratu na tuto špatnou cestu, cestu nevděčnosti (KUFR).


Zamysleme se tedy všichni nad těmito třemi atributy, o kterých nám řekl Prorok (sAs) a pokusme se je v sobě vytvořit a uchovat, protože jejich prostřednictvím ve svém srdci objevíme krásu víry.