Modlitba odvrací od nemravnosti a věcí zavrženíhodných

Datum: 26. 12. 2003
Imám: Mufrih

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
chválíme Alláha a děkujeme mu za to, že nám umožnil dostavit se sem do Jeho domu, čímž na nás sesílá své milosrdenství a klid a také nás tu obklopují andělé ze všech stran.

Modlitba je jeden z nejvýznamnějších pilířů Islámu. Alláh nám přikázal ji provádět v jejích časech a varoval nás před polevováním v ní. Alláh (SUBHANAHU WA TA´ÁLÁ) říká ve Své Knize: „Dodržujte modlitby a modlitbu prostřední“ a také řekl v popisu bohabojných věřících, že jsou to ti, „kteří v nepoznatelné věří, modlitbu dodržují a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají“ a také řekl: „Já vpravdě jsem Alláh a není božstva kromě Mne; uctívej Mne tedy a modlitbu konej, na Mne vzpomínaje!“ Všichni musíme mít na vědomí, že modlitba je pilířem víry – kdo tento pilíř zachová, ten zachoval víru a kdo ho zbořil, zbořil víru. Modlitba je pro věřící jako světlo, které jim osvětluje život a odvrací je od nemravností a zavrženíhodných věcí a pomáhá člověku konat dobro a dobré skutky. Muslim v modlitbě stojí před Alláhem a uctívá ho. Prorok (sAs) říká ve správném výroku:

„Když služebník přečte (při modlitbě) ‚Chvála Alláhu, Pánu světů‘, řekne Alláh: ‚Můj služebník mě chválí‘, když přečte ‚Milosrdnému, Slitovnému‘, řekne: ‚Můj služebník mě pochválil‘, když přečte ‚Vládci dne soudného‘, řekne ‚Můj služebník mě oslavuje‘, když přečte ‚ Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme‘, řekne: ‚To je napůl mezi Mě a mého služebníka a můj služebník dostane, o co mě žádá‘, když přečte ‚veď nás stezkou přímou‘, řekne: ‚To je pro mého služebníka a můj služebník dostane, o co mě žádá‘“ A když řekne služebník ‚Ámen‘, řeknou andělé ‚Ámen‘ (tzn. prosíme Alláha, aby vyslyšel služebníka).“

Jak vidíme z tohoto výroku, muslim ve své modlitbě prosí Alláha, aby ho uvedl na přímou stezku - stezku proroků a zbožných. Toto je zároveň i stezka odporující těm, kteří si zaslouží hněv Alláha (židé) a kteří bloudí (křesťané). Po této prosbě by tedy muslim neměl následovat některé špatné zvyklosti a chování, které Islám zapovídá a které jsou mezi těmito skupinami lidí tak rozšířeny.

Kdo zanechal modlitbu …
Modlitba je vztah mezi Alláhem a jeho služebníkem. Muslim, který zanechal modlitbu, přerušil tento vztah. Znalci Islámu říkají, že ten, kdo zanechal modlitbu proto, že ji neuznává a vysmívá se těm, kteří ji praktikují, je KÁFIR, tedy nevděčník, člověk odmítající pravdu. Muhammad (sAs) ve správném výroku řekl: „To, co odlišuje muslima od KÁFIRA je modlitba, a proto, kdo ji zanechá, je KÁFIR. “ Zatímco ten, kdo ji zanechal z lenosti, ale uvědomuje si přitom nutnost ji plnit, pak je hříšník, křivdí sám sobě a neplní svou povinnost vůči Alláhu. Takový člověk by se měl zamyslet sám nad sebou a rychle se vrátit k modlitbě, dřív, než bude pozdě.

Náš postoj vůči těm, kteří se nemodlí
Měli bychom nad nimi cítit lítost, poradit jim a pomoci, aby se vrátili k modlitbě, protože zanecháním modlitby zbavili sami sebe obrovského dobra a žijí tím v hluboké tmě. Na nás je, abychom jim podali pomocnou ruku a vytáhli je z temnot na světlo.

Rada se vrátit k Alláhu
Dny, měsíce a roky ubíhají a my bychom si z toho měli vzít ponaučení a vrátit se Alláhu, protože On vždy přijímá pokání muslimů, kteří se k Němu vracejí a odpouští jim jejich viny. Alláh (TABÁRAKA WA TA´ÁLÁ) říká: Rci: „Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Alláhovo, vždyť Alláh věru odpouští viny všechny - On Odpouštějící je i Slitovný.“ Rychle se tedy všichni vraťme k Alláhu a dbejme na modlitbu, abychom nebyli zbaveni Jeho milosrdenství.