Ramadán 1423H (5.díl) – noční modlitby

Datum: 15. 11. 2002
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
prožíváme tyto požehnané dny a při té příležitosti si dnes povíme o jednom ze způsobů uctívání, který je současně jedním z nejvýznamnějších způsobů uctívání a přiblížení se k Bohu. Tento způsob uctívání je Bohu přemilý v každém čase během celého roku, ale v ramadánu je obzvlášť záslužný a u Boha ceněný. Jedná se o noční modlitby. V tomto uctívání vždy soutěžili přátelé Proroka (s.A.s.). Nočními modlitbami, které jsou pro svou povahu nesnadné, se vždy projevovali upřímní služebníci Boží. Tedy takoví, kteří nic nepředstírali a sloužili pouze Bohu. O těchto služebnících Bůh vznešený řekl: „Boky jejich se lůžkům vyhýbají, neboť oni Pána svého z bázně i z touhy vzývají, a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají.“ (32:16)

Při noční modlitbě je věřící velmi blízko Bohu, přibližuje se k Němu a rozpráví k Němu s pokorou. Prorok Boží (s.A.s.) řekl: „Bůh sestoupí do nejnižšího nebe (nejblíže tomuto světu) každou noc v její poslední třetině a říká: ‚Kdo Mě prosí o něco, toho vyslyším, kdo Mě o něco žádá, tomu to dám, kdo Mě prosí o odpuštění, tomu odpustím.‘“

A bylo vyprávěno v Sahíh Muslim od Abú Hurajry (nechť v něm Bůh nalezne zalíbení), že Prorok Boží (s.A.s.) řekl: „Nejlepší modlitba po povinné modlitbě je modlitba noční.“ A bylo známo o Prorokovi (s.A.s.), že se tuto modlitbu velmi často modlil až mu otékaly nohy. cAiša, nechť v ní Bůh nalezne zalíbení, se ptala Proroka: „Snad ti Bůh již všechny tvé hříchy předcházející i nadcházející odpustil?“ A Prorok (s.A.s.) odpověděl: „Nemám snad být vděčný služebník?“

V ramadánu, v požehnaném měsíci, vždy Prorok (s.A.s.) ještě více prováděl noční modlitbu a vždy nám radil, abychom se noční modlitby modlili a řekl: „Kdo se bude v ramadánu modlit noční modlitby s pevnou vírou a očekávajíc odměnu, tomu Bůh odpustí předešlé hříchy.“ A všichni potřebujeme, aby nám Bůh naše hříchy odpustil. Tento měsíc máme opravdovou šanci na odpuštění a na zvýšení dobra přiblížením se k Bohu, když vstaneme v noci a s tváří pokornou prosíme Boha o odpuštění.

Jaký je užitek noční modlitby:

  1. Modlit se noční modlitbu je důkaz bohabojnosti a očekávání odměny. Bůh říká: „Zdaž ten, jenž pobožnost koná během hodin nočních padaje na tvář svou a stoje při modlitbě, a před životem budoucím na pozoru se má a v milosrdenství Pána svého doufá …?“ (39:9) Že noční modlitba je ukazatelem upřímné bohabojnosti se říká i v jiné súře: „Však v zahradách a u pramenů bohabojní budou dlít, přijímajíce to, co pán jejich jim dává, neb předtím dobré skutky konali a jen malou část noci spávali a za úsvitu o odpuštění prosívali.“ (51:15-18)
  2. Noční modlitba oživuje mrtvé srdce a změkčuje zatvrzelé srdce, protože při modlitbě člověk čte Korán, vzpomíná Boha a Boha vzývá.
  3. Noční modlitba zlehčuje strasti Soudného dne. Ibn cAbbás řekl: „Kdo chce, aby mu Bůh ulehčil dlouhé stání v Den soudu ať ho uvidí ve tmě noci klanící se či padající na tvář před Ním.“
  4. Noční modlitba je šance k odpuštění hříchů a vyhnání satana z domu.
  5. Noční modlitba trénuje tělo svou nesnadností a vede člověka i k jiným projevům úcty k Bohu a uctívání. Když se muslim tuto modlitbu poslušnosti modlí, byť i nepravidelně, ostatní uctívání se mu zdá velmi snadné.

Co nám pomůže ke konání noční modlitby:

  1. Uspíšit odchod na lůžko, neponocovat a připravit si budík na včasné probuzení.
  2. Večer se nepřejídat, aby žaludek nebyl přeplněný a tělo bylo lehké. Protože přejídání způsobuje lenost a těžkost těla i žaludku. Wahab ben Munbih řekl: „Není milejší satanovi na člověku, než když se přejídá a předlouho vyspává.“
  3. Spolupráce mezi manžely v modlení se noční modlitby. Je to podle hadísu: „Buď požehnán muž, který se v noci vzbudí a pomodlí se a vzbudí svou ženu a ta se rovněž pomodlí a kdyby odmítla, ať jí vyleje trochu vody na obličej. A buď požehnána žena, která v noci vstane, pomodlí se, potom vzbudí svého manžela, aby se také pomodlil a když ten odmítne, ať mu vyleje trochu vody na obličej.“ A Bůh také řekl v Koránu: „Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti.“ (5:2)
  4. Vykonání noční modlitby usnadní, pokud se straníme hříchů během dne. Řekli Ibn Mascúdovi: „Nemůžeme vstávat na noční modlitbu.“ On odpověděl: „To vaše hříchy vás učinily nemohoucími.“ Anebo jeden dobrý muž byl dotázán jiným člověkem: „Nemohu vstávat na noční modlitbu. Dej mi nějaký lék, radu nebo prostředek, abych vstávat mohl.“ A ten zbožný muž mu řekl: „Nehřeš ve dne a Bůh ti pomůže, abys mohl před Něj povstat v noci.“
  5. Ke konání noční modlitby pomůže také mít srdce v očekávání velké odměny, která je určena rytířům noci, kteří se sklánějí a padají na tvář.

Boží služebníci, využijte tento požehnaný čas, a vystavte se působení Božího milosrdenství v tomto měsíci Koránu, půstu, bohabojnosti a modlitby, abyste dosáhli věčné blaženosti v Den soudný.

Na závěr ještě výrok Proroka Božího (s.A.s.): „Zdravte se ‚Mír s vámi‘ a nakrmte nuzné a modlete se v noci když lidé spí, a vejdete v míru do ráje.“