Přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného

Datum: 09. 01. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
dnešní setkání bychom chtěli začít výzvou z minulého kázání, kterou jsme namířili na návštěvníky mešity a ve které jsme žádali naše bratry, aby pátrali po muslimech, kteří nenavštěvují mešitu a pokusili se s sebou přivést každý alespoň jednoho na páteční kázání, čímž by se zvýšil počet návštěvníků mešity. Toto se však neuskuteční jinak než spoluprací všech muslimů, kteří navštěvují mešitu a tím, že si uvědomí důležitost povinnosti přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného.

Přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného je úkolem každého muslima

Někteří muslimové si myslí, že přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného je úkolem pouze některých konkrétních lidí, jako jsou islámští učenci a šejchové atp. Tito lidé se mýlí. Pravda je taková, že přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného je povinností každého muslima. Alláh ´AZZA WA ŽELL pochválil muslimskou UMMU jako celek právě díky této vlastnosti: „Nechť stane se z vás obec, jež bude vyzývat k dobrému, přikazovat vhodné a zakazovat zavrženíhodné. A takoví budou blažení.“ (súra 3, verš 104) A také řekl: „Vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi; přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Alláha.“ (súra 3, verš 110) Alláh nám objasnil v Koránu, že přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného je jedna z nejzákladnějších a nejdůležitějších vlastností, kterou by měl mít každý muslim. Alláh v Koránu praví: „Věřící muži a věřící ženy jsou si vzájemně přáteli a přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné, dodržují modlitbu, dávají almužnu a jsou poslušní vůči Alláhu a Jeho Poslu. Nad těmi se Alláh věru slituje, neboť Alláh mocný je i moudrý.“ (súra 9, verš 71). Alláh v tomto verši srovnává přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného s modlitbou a almužnou, které jsou pilíři Islámu. Z toho je jasně vidět obrovská důležitost této povinnosti.

Špatné důsledky zanedbání přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného

  1. Zanedbáním této povinnosti si člověk vyslouží prokletí Alláha ´AZZA WA ŽELL. V Koránu se dozvídáme, že Alláh proklel židy právě z tohoto důvodu: „Byly proklety ty z dětí Izraele, které neuvěřily, jazykem Davida i Ježíše, syna Mariina. A to bylo za to, že neposlouchali a byli přestupníky a že si vzájemně nezakazovali konání zavrženíhodného. A jak hnusné bylo to, co dělali!“ (súra 5, verš 78 a 79)
  2. Ztrácení muslimských generací, a to díky absenci někoho, kdo by jim přikazoval vhodné a zakazoval zavrženíhodné.
  3. Takoví lidé si zaslouží od Alláha jeho trest v tomto i na Onom světě.
  4. Těmto muslimům také nebude vyslyšeno jejich DU´A‘ (prosba). Důkazem posledních dvou bodů je výrok od Huthaifa bin al-Jamán o Prorokovi (sAs), že řekl: „Přísahám u Toho, v Jehož rukou je má duše, že pokud nebudete přikazovat vhodné a zakazovat zavrženíhodné, budete vystaveni nebezpečí, že na vás Alláh pošle Svůj trest a kdybyste Ho pak prosili, tak by vás nevyslyšel.“ (výrok vyprávěl at-Tirmídhí)

Dobré důsledky dodržování přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného

  1. Ochrana společnosti před zločiny a hříchy ve všech jejich podobách, zvláště pak před těmi, které se tak rozšířily v západních zemích, jako cizoložství, znásilňování, krádeže, podvody, vraždy, únosy, obchodování s drogami aj. Kdyby každý muslim splnil svou povinnost ve společnosti, všechny tyto negativní jevy by zmizely a lidé by mohli žít v klidu, míru a bezpečí.
  2. Ochrana společnosti před přírodními katastrofami, jako jsou zemětřesení, výbuchy sopek, záplavy a hurikány. Alláh TABARAKA WA TA´ALÁ řekl: „Pán tvůj pak není takový, aby zničil ona města nespravedlivě, zatímco obyvatelé jejich jsou MUSLIHÚN.“ (súra 11,verš 117)
  3. Zajistí muslimům vítězství, důstojnost, důležité postavení a vedení na zemi. Alláh řekl: „On pomůže těm, kteří – když jsme je upevnili na zemi – dodržují modlitbu a dávají almužnu a nařizují vhodné a zakazují zavrženíhodné.“ (súra 22, verš 41)
  4. Muslimové si tím zaslouží od Alláha Jeho milosrdenství, jak jsme již zmínili na začátku ve verši 71 z 9. súry. Zároveň tím zbaví hříšníky výmluvy, že neznají učení Islámu.

Stupně přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného

Toto nám objasnil Prorok (sAs) ve správném výroku o Abú Sa´íd al-Chudrí (rAa): „Ten z vás, kdo vidí nějaký zavrženíhodný čin, nechť ho změní svýma rukama, když nebude moci, pak jazykem a pokud nebude moct, pak svým srdcem, a to je ta nejslabší víra.“ (SAHIH MUSLIM). K tomu, aby muslim mohl tuto věc odstranit, musí být v jeho moci a zodpovědnosti (tzn. ve jeho bytě, kanceláři apod.) a nesmí to mít za důsledek jiný, ještě horší čin. Odstranit zavrženíhodné jazykem můžeme dobrou radou, k čemuž patří i výzva nemuslimů k Islámu a výzva muslimů hříšníků k návratu k jejich víře. Pokud muslim není schopen ani jednoho z předchozích dvou bodů, pak musí mít v srdci pocit nesouhlasu s těmito špatnými věcmi, které vidí kolem sebe, na ulici, v cizích domech a všude, kde nemá právo aplikovat předchozí dva body. V tomto tématu budeme INSHA’ALLÁH pokračovat příště.