Zemětřesení jako poučení

Datum: 02. 01. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
všichni jsme po celý tento týden s velkým smutkem a bolestí v srdci sledovali zprávy o rozsáhlém zemětřesení, ke kterému došlo v Íránu. Podle vědců to bylo jedno z největších ve světě, díky svým ničivým důsledkům. Tisíce budov byly srovnány se zemí, nemocnice se naplnily velkým počtem zraněných a tisíce lidí zůstaly bez domova. Počet obětí je odhadován na 50 000. V souvislosti s touto katastrofou bychom chtěli vyjádřit všem rodinám obětí upřímnou soustrast a prosíme Alláha, aby zmírnil bolesti zraněných a aby uštědřil obyvatelům této země dar trpělivosti.

Přírodní katastrofy jsou důkazem slabosti člověka

Věda a vědecký pokrok, kterého lidstvo dosáhlo, zvláště pak v oblasti výpočetní techniky, astronomie, biologie a jiných vědních oborů způsobily, že se dnes člověk někdy chová povýšeně a myslí si, že poznal veškerá tajemství a záhady vesmíru. S těmito přírodními katastrofami, jako jsou zemětřesení, výbuchy sopek, záplavy a další, však Alláh ´AZZA WA ŽELL dokazuje člověku jeho slabost – když se jen nečinně a bezradně dívá na tyto katastrofy a není schopen jim čelit. A to potvrzuje verš v Koránu, kde Alláh ´AZZA WA ŽELL říká: „vždyť člověk byl věru stvořen slabým.“ (súra 4, verš 28).

Zemětřesení jsou důkazem konce věku

V SAHÍH al-BUCHÁRÍ je psáno, že Prorok (sAs) řekl: „Nenastane Soudný den, dokud se nezvýší počet zemětřesení.“ Když se zamyslíme nad posledními několika lety, zjistíme, že počet zemětřesení se skutečně zvýšil v mnoha zemích světa a zvlášť v některých islámských zemích, počínaje zemětřesením v Egyptě, Turecku, Alžírsku a nakonec v Íránu. Toto jsou jasné důkazy, že Soudný den je už velmi blízko. Měli bychom si z toho vzít ponaučení a vyzbrojit se vírou a dobrými skutky.

Moudrost Alláha v zemětřeseních

  1. Takové zemětřesení v sobě obsahuje varování od Alláha obyvatelům zasažené země, že by se měli nad sebou zamyslet a zachránit svá srdce od lhostejnosti, ve které žijí. A to proto, že katastrofy se dějí lidem jenom díky jejich hříchům a neposlušnosti. Alláh TABÁRAKA WA TA´ALÁ říká: „A nepostihne vás neštěstí žádné, leda za to, co ruce vaše si vysloužily, však On mnohé odpouští.“ (súra 42, verš 30) Když za doby Omara bin al-Chattába zasáhlo Medínu zemětřesení, zeptal se Omar (rAa) ´Aišy na důvod tohoto zemětřesení a ona mu na to odpověděla: „Velké množství hříchů.“ Vtom řekl: „Pokud se zemětřesení ještě jednou vrátí, opustím město a už tu s vámi nebudu bydlet.“
  2. Dalším smyslem těchto neštěstí je připomenout zbožným muslimům jejich povinnost vyzvat a upozornit hříšníky a nevěřící ve svém okolí. Katastrofa nerozlišuje mezi zbožnými a těmi ostatními. Když nastane, zničí všechny, zvláště když ti zbožní neplní svou povinnost vůči nevěřícím a hříšníkům, co se týče výzvy k Islámu. Alláh SUBHÁNAHU WA TA´ALÁ řekl: „Pán tvůj pak není takový, aby zničil ona města nespravedlivě, zatímco obyvatelé jejich jsou MUSLIHÚN.“ (komentář: MUSLIHÚN jsou zbožní lidé, kteří napravují společnost, ve které žijí; súra 11, verš 117). Je rozdíl mezi zbožným člověkem (SÁLIH) a MUSLIH, o kterém Alláh mluví ve zmíněném verši. Nestačí být pouze SÁLIH (zbožný), tito lidé budou katastrofou zastiženi stejně jako ostatní. Je třeba být MUSLIH, tedy SALIH, který je prospěšný pro svou společnost a vyzývá její obyvatele k víře.
  3. Toto neštěstí nám také připomene ono velké zemětřesení (Soudný den), které Alláh popsal takto: „Lidé, bojte se Pána svého, neboť otřesy Hodiny (tj. Soudného dne) budou věcí nesmírnou. V onen den, až ji spatříte, každá kojící opustí dítě, jež kojila, a každá těhotná potratí plod svůj; tehdy uvidíš lidi jako opilé, aniž se opili. Avšak trest Alláhův bude strašný.“ (súra 22, verše 1,2)
  4. Tyto katastrofy s sebou nesou ponaučení pro všechny, které tento svět pohltil a kteří tráví své životy hromaděním majetku, jakoby tu měli zůstat věčně. Takovým zemětřesením člověk opustí tento svět náhle, během několika málo minut. V tu chvíli mu už nepomůže jeho majetek, který celý život hromadil. Nepomůže mu nic, kromě jeho dobrých činů. Proto je na každém muslimovi, aby konal co nejvíce dobrých skutků, které mu budou užitečné i po smrti.

Postoj muslima k těmto katastrofám

Muslim by měl během těchto katastrof dělat prosbu (DU´A) proroka Jonáše (ALAIHI-SSALAM) „lá iláha illá anta, subhánaka, inní kuntu mina-dhálimín“ ( „Není božstva kromě Tebe, sláva budiž Tobě! Věru jsem patřil k nespravedlivým!“ súra 21, verš 87) Jedním z DU´A, které by měl muslim říct, když vidí něco, co nemá rád nebo doufá, aby ho nic takového nezasáhlo, je: alhamdu-lilláhi-lladhí ´áfání mimma-btalá bihi ghajrí wa faddalaní ´la kathírin min chalqih (Chvála Alláhu, který mě ochránil před tím, čím zkouší jiné a upřednostnil mě před mnohými ze svých stvoření). Může též prosit Alláha, aby ochránil jeho, jeho rodinu, zem apod. před těmito katastrofami, a to s vědomím, že bezpečí před nimi spočívá v poslušnosti k Alláhu v tomto životě.