Prvních deset dnů měsíce Dzú-l-hidždža

Datum: 23. 01. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
jednou z věcí, které posilují víru v lidském srdci, je využívání zvláštních období uctívání během roku. Dnes, na začátku měsíce dzúl-hidždža, jedno z nich začíná. Je to prvních deset dnů dzúl-hidždža, které se vyznačují zvláštními výhodami. Tyto dny jsou výjimečnou příležitostí pro zvýšení aktivity v uctívání.

Výhody těchto deseti dnů

 1. Alláh v Koránu přísahá v tyto dny – a je třeba vědět, že Alláh může přísahat v cokoli ze svých stvoření, zatímco muslim, pokud chce přísahat, může jenom a jedině v Alláha.
  V Koránu je (ve významu): „Při úsvitu a při nocích deseti“ (súra 89, verše 1,2).
  Velká skupina mufassirún ze společníků i následovníků Proroka (nmAž) (to jest učenců, kteří se zabývají tafsírem - komentářem ke Koránu) řekli, že těmito deseti nocemi je míněno prvních deset dní dzúl-hidždža. Patří k nim i Ibn Abbás (ze sahába), Mudžáhid (z následovníků tj. tábi´ún) a Ibn Džerír, přezdívaný Šejch al-mufassirín a s tímto názorem souhlasí i Ibn Kathír ve své knize Tafsír.
 2. Ve správném výroku ve sbírce Buchárí vypráví Ibn Abbás o Prorokovi (nmAž), že řekl: „Neexistují žádné dny, ve kterých jsou dobré skutky Alláhu milejší než v těchto deseti.“ Sahába na to řekli: „Posle Alláha, ani džihád na stezce Alláha?“ Řekl: „Ani džihád na stezce Alláha – jedině muž, který vyšel sám a se svým majetkem a nevrátil se s ničím.“ (tzn. žádný čin není Alláhu milejší v jiných dnech roku než dobré činy v těchto deseti dnech; s výjimkou muže, který by vyšel bojovat na stezce Alláha a obětoval by k tomu veškerý svůj majetek a byl zabit v džihádu)

Doporučené způsoby uctívání během těchto deseti dnů

 1. Hadždž pro toho, kdo je toho schopen – a jaké je to štěstí - splnit pátý pilíř Islámu. Hadždž zůstane pro každého člověka vždy tou největší a nejdůležitější cestou jeho života. A jak by ne, když se z ní muslim vrátí s odpuštěnými hříchy. Prorok (nmAž) řekl: „Kdo udělal hadždž a nedopustil se přitom špatných slov a činů, vrátí se jako byl v den, kdy ho jeho matka porodila.“ Zde je nutno připomenout každému muslimovi, který ještě nikdy nebyl na hadždž a jeho finanční a zdravotní stav mu to umožňuje, že by si měl rezervovat místo mezi poutníky na příští rok.
 2. Obětování je jedním z nejvýznamnějších způsobů uctívání, kterým se v těchto dnech může člověk přiblížit k Alláhu. Pro tuto oběť je určen desátý den dzúl-hidždža, který letos připadá na 1. února; je však možné ji odložit i na následující tři dny. Správnost tohoto činu podle Islámu je potvrzena Koránem a činy Proroka (nmAž) Alláh říká: „modli se proto ke svému Pánovi a přinášej mu oběti“ (súra 108, verš 2).
  Je potvrzeno o Proroku (nmAž), že sám obětoval dva berany s rohy, přičemž řekl: „Bismilláh wa-lláhu-akbra.“
  Je sunna pro toho, kdo má v úmyslu obětovat berana, aby si během všech deseti dní nestříhal vlasy ani nehty. Umm Salama vypráví o Prorokovi (nmAž), že řekl: „Pokud nastane první den dzúl-hidždža a mezi vámi je někdo, kdo by chtěl dát oběť, tak nechť si nebere nic z vlasů ani z nehtů.“ To proto, aby se tito muslimové připodobnili těm, kteří právě dělají hadždž, protože ti ve stavu ihrámu (zasvěcení) toto také nesmějí.
 3. Dále je to půst během těchto dní s výjimkou posledního, desátého dne. To však platí pouze pro ty, kteří neprovádějí hadždž. Abú Sa´íd Al-chudrí vypráví o Proroku (nmAž), že řekl: „Alláh oddálí svého služebníka od pekla za každý den, kdy se postí 70 podzimů (= vzdálenost, kterou by člověk pěšky urazil za 70 let)“
  Půst 10. dne dzúl-hidždža je zakázaný, protože je to svátek. A naopak velmi se půst doporučuje v den ´Arafa, který letos připadne na 31. 1. 2004
  Ve sbírce Sahíh Muslim vypráví Abú Qatáda, že Prorok (nmAž)řekl: „Postění v den Arafa odpouští hříchy uplynulého a následujícího roku.“
 4. Připomínání si Alláha. Abú Hurajra a Ibn Omar vždy o tomto svátku vycházeli do tržiště a dělali takbír a ostatní lidé je následovali.
 5. Dbát na dodržování povinného uctívání a přidávat v těch nepovinných. Alláh řekl ve svatém výroku: „Není Mi nic milejšího, čím by se mohl ke Mně můj služebník přiblížit než to, co jsem mu přikázal (fard) . A když se ke Mně bude můj služebník neustále přibližovat tím, že bude konat nepovinné způsoby uctívání (nawáfil) , tak si ho zamiluji, a když si ho zamiluji, stanu se jeho sluchem, kterým slyší a zrakem, kterým vidí, a kdyby mě o něco požádal, tak bych mu to dal a kdyby Mne žádal, abych ho před něčím ochránil, ochráním ho.“
  Druhů nawáfil je mnoho, např.: Proto všichni dbejme na to, abychom těchto dnů využili k větší aktivitě v uctívání a k získání velké odměny, neboť toto období znamená velkou příležitost pro získání spokojenosti Alláha - a prosíme Ho, aby přijal dobré skutky ode všech.