Velký svátek Íd Al Adhá 1424H

Datum: 01. 02. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR,
LÁ ILÁHA ILLA-LLÁH,
ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR WA LILLÁHIL-HAMD

Bratři a sestry v Islámu,
srdečně a upřímně blahopřejeme všem členům muslimské obce v ČR a všem ostatním muslimům ve světě u příležitosti požehnaného svátku Al-Adhá. Přejeme si a prosíme Alláha, aby tento svátek byl pro muslimy na celém světě plný radosti a štěstí.

Moudrost konání svátků v Islámu
Alláh povolil muslimům slavit svátek Al-Adhá jako vyjádření radosti poutníků, že splnili hadždž a také proto, aby pocit štěstí rozradostnil srdce všech muslimů. Dále byl svátek povolen proto, aby upevnil dobré vztahy mezi muslimy, nebo odstranil jejich pocit samoty, který by mohli mít v zemích, kde jsou v pozici menšin.

Připomeňme si několik důležitých věcí, týkajících se svátku

 1. Nutnost navštěvovat blízké, a to muslimy i nemuslimy. V Koránu a v sunně jsou přísná varování před opouštěním blízkých. Alláh řekl:
  „A je možné, že obrátíte-li se zády, budete šířit pohoršení na zemi a narušíte pokrevní svazky své. Toto jsou ti, jež Alláh proklel, hluchými je učinil a zraky jejich oslepil.“ (súra 47, verše 22,23)
  a ve správném výroku se píše: „Nevstoupí do Ráje ten, kdo opustil své blízké.“ Prorok (nmAž) nám také prozradil, že navštěvování blízkých přidává k věku člověka i k jeho majetku.
 2. Potřeba se více vzájemně navštěvovat a posilovat společenská pouta mezi muslimy. Tím všichni poznají radost ze svátku.
  Ve správném výroku říká Prorok (nmAž) „Kdo navštíví nemocného nebo svého bratra ve víře, zavolá na něj anděl se slovy: „Buď zdráv ty i tvé kroky a nechť tě za toto Alláh odmění domovem v Ráji.“
  V souvislosti s tím také velmi doporučujeme se společně účastnit nejrůznějších aktivit v Islámské nadaci. A také, častým navštěvováním mešity muslim získá místo ve stínu Alláha v Soudný den.
  Ve správném a známém výroku říká Prorok (nmAž) že jedním ze sedmi typů lidí, kteří budou v Soudný den ve stínu Alláha, kdy nebude jiný stín než ten Jeho, je „muž, jeho srdce je svázáno k mešitám“.
 3. Jeden z nevýznamnějších smyslů a cílů svátků v Islámu je obnovit nebo vytvořit dobré vztahy mezi muslimy a očistit srdce lidí od nenávisti, nepřátelství a jiných nemocí srdce.
  Anas vyprávěl, že Prorok (nmAž) řekl: „Ať mezi vámi není žádné nepřátelství, nenávist ani závist a buďte bratři a služebníci Alláha!“
  Abú Ajjúb Al-Ansárí vyprávěl, že Prorok (nmAž) řekl: „Muslim nemá právo na to, aby nemluvil se svým bratrem (tedy aby mezi nimi bylo nepřátelství) a aby se ignorovali, když se potkají, více než tři dny. A nejlepší z nich je ten, který začne s pozdravem.“
  Přítomnost nepřátelství a nenávisti v srdcích je důvod, proč nejsou některým lidem odpuštěny jejich hříchy.
  Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (nmAž) řekl: „Činy lidí jsou představeny Alláhovi každé pondělí a čtvrtek a je odpuštěno všem, kteří k Němu nic nepřidružují, s výjimkou těch, mezi nimiž je nepřátelství; a Alláh řekne: ‚Nechte tyto dva, dokud se neudobří.‘“ (zapsal Muslim).
  Využijte tedy svátek jako příležitost pro odstranění nepřátelství a nenávisti ze svých srdcí a pro udobření se s ostatními.

Nakonec bychom chtěli připomenout muslimům, že bychom se měli držet pilířů a povinností Islámu a v žádném případě se za ně nestydět. Nejvýznamnější z těchto povinností je modlitba a je to bod, který odlišuje muslima od ostatních a je to zároveň i poslední rada a závěť Proroka (nmAž) na smrtelné posteli. A vězte, že kdo ji zachoval, ten zachoval víru a kdo ji ztratil, ten ztratil víru. Buďte také na pozoru před lakotou, která by vám bránila v konání dobročinnosti, jako je dávání zakátu a sadaqa.

Také vám dávám radu, kterou dal Prorok (nmAž) ve svém posledním kázání, a to, abyste se dobře starali o ženy. Vycházejte a žijte se svými manželkami jak nejlépe dokážete, ať už jsou muslimky nebo ne. K principům víry patří i nošení šátku. Nenechte se ovlivnit evropským nátlakem na muslimské ženy, aby si sundaly hidžáb, aby ztratily svou osobnost, důstojnost a stud. Tento nátlak začal ve Francii, ale ovlivnil i mnohé jiné země. Vězte, vážené sestry, že nošení šátku je znamení správné a zbožné muslimky, které záleží na její důstojnosti. A také je třeba vědět, že hidžáb je povinnost (fard) , nikoli jen zvyk, jak někteří tvrdí.

Dále připomínáme obchodníkům nutnost vyhýbat se zakázaným (harám) penězům a podvodům a naopak vyhledávat jen povolené (halál) peníze.

Vězte, bratři a sestry, že společnost, ve které žijete, se dívá na Islám skrze vás. Buďte tedy těmi nejlepšími velvyslanci Islámu v těchto společnostech, a to dobrými způsoby, chováním a jednáním s lidmi.