Život muslima v nemuslimské společnosti (2.díl)

Datum: 13. 02. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři, milé sestry v islámu,
potom, co jsme se v minulém setkání bavili o muslimech, kteří se v těchto společnostech ztrácejí, je třeba na druhou stranu říci, že to ještě neznamená konec. I kdyby se člověk dopustil sebevětších hříchů, pořád má šanci na návrat a odpuštění, protože možnost pro hříšníky dělat pokání je tu vždy. Těmito dny končí islámský rok a začíná další; bylo by tudíž vhodné zakončit tento rok a začít novým pokáním a dobrými činy.

Výzva od Alláha všem, aby dělali pokání
Alláh řekl v Koránu ve významu:

„A konejte všichni pokání před Alláhem, ó věřící, snad budete blažení!“ [Korán 24:31]
Ať už se dopustíte jakýchkoli hříchů, nikdy neztrácejte naději. Vždy se můžete vrátit k Alláhu, dělat pokání a žádat Ho o odpuštění.
Alláh říká ve významu:
„Rci: Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Alláhovo, vždyť Alláh věru odpouští viny všechny – On Odpouštějící je i Slitovný.“ [Korán 39:53]
a také říká ve významu:
„Vy, kteří věříte! Obraťte se k Alláhu s upřímným pokáním! Snad Pán váš vám vymaže špatné skutky vaše a uvede vás do zahrad, pod nimiž řeky tekou…“ [Korán 66:8]

Prorok (nmAž) každý den žádal Alláha o odpuštění a dělal pokání. Ve sbírce Sahih Muslimvypráví Ibn Umar, že Prorok (nmAž) řekl: „Ó lidé, konejte pokání před Alláhem a žádejte ho o odpuštění; já před Ním dělám pokání stokrát denně.“ A to dělal člověk, kterému bylo dopředu odpuštěno úplně vše. A co teprve my?! My potřebujeme dělat pokání a žádat o odpuštění mnohem více než Prorok (nmAž).
Alláh má radost, když se Jeho služebník k Němu vrátí. Služebník, který dělal pokání je u Alláha oblíbený.
Alláh říká ve významu:

„Alláh věru miluje ty, kdož neustále konají pokání a miluje ty, kdož se očišťují.“ [Korán 2:222 ]

Podmínky pro správné a přijaté pokání

 1. Rychle a přímo přestat s hříchy. Např. kdo obchoduje se zakázanými věcmi a chce dělat pokání, musí okamžitě přestat s tímto obchodováním.
 2. Litovat hříchů, kterých jsme se dopustili. Vezměme si příklad z tohoto příběhu, který se stal za Proroka (nmAž).
  K Prorokovi (nmAž) přišla jednou žena, která byla těhotná ze zakázaného pohlavního styku a řekla mu: „Proroku Alláha, potrestej mě tak, jak to Alláh přikazuje.“ Prorok (nmAž) ale trest odložil, než porodí. Když dítě porodila, vrátila se k němu a znovu ho požádala, aby ji potrestal, ale znovu trest odložil, aby dítě kojila, dokud nedosáhne věku, kdy už ho nebude muset kojit. Když to udělala, přišla po třetí a chlapci dala do ruky kus chleba, jako důkaz, že už nepotřebuje kojit. Poté Prorok přikázal, aby byla ukamenována, což je v Islámu trest pro muže či ženu, kteří se dopustili cizoložství a jsou přitom ženatý nebo vdaná. Potom co byla ukamenována se Prorok (nmAž) za ni pomodlil a Umar se ho zeptal: „Modlíš se za ni, i když se dopustila cizoložství?“ On mu na to odpověděl: „Tato žena udělala takové pokání, že kdyby se rozdalo mezi 70 mužů z Medíny, tak by jim vystačilo.“
  Zde všichni můžeme vidět, jak moc tato žena litovala svého hříchu a její pokání tím bylo přijato.
 3. Dát si předsevzetí, že se k hříchu už nikdy nevrátíme. Pokání, po kterém se muslim druhý den opět vrátí k hříchu, nemá smysl.
 4. Nutnost přidat v konání dobrých skutků.
  Alláh řekl ve významu: „A dobré skutky věru rozptylují špatné.“ [Korán 11:114]
  Také řekl ve významu: „…kromě těch, kdož pokání činili, uvěřili a zbožné skutky konali. A takovým Alláh špatné skutky jejich za dobré vymění, vždyť Alláh Odpouštějící je a Slitovný.“ [Korán 25:70]
 5. Pokud se hřích dotýká ostatních lidí, pak je nutné navrátit každému jeho právo. Tato práva se netýkají pouze peněz, ale i pomluv, urážek apod. Pokud někdo někoho pomluví, urazí ho, musí ho požádat o odpuštění.
 6. Pokání musí být před tím, než člověk začne umírat.
  Alláh řekl ve významu: „Však odpuštění nebude dáno těm, kdož dopouštějí se špatností a teprve ve chvíli, když smrti se pro některého z nich dostaví, zvolají: ‚a já nyní se kaji!‘ A nebude také pro ty, kdož zemřou jako nevěřící – pro ty jsme připravili trest bolestný.“ [Korán 4:18 ]
  Ve správném výroku ve sbírce at-Tirmidhího se píše, že Prorok (nmAž) řekl: „Alláh přijme pokání každého z vás, dokud jeho duše nedosáhne jeho hrdla.“

Mějte se na pozoru před odkládáním pokání
Dej si předsevzetí, sobě i Alláhu, že se hned k němu vrátíš a uděláš upřímné pokání. Podle toho, co vidíme v této společnosti, muslimové žijící zde, uprostřed nejrůznějších pokušení, potřebu konat pokání rozhodně mají.