Posílení oslabené víry

Datum: 21. 11. 2003
Imám: Nurad-dín Al-Safady

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry,
nikdo z nás nemůže zapřít, že víra v srdcích mnoha muslimů je slabá. Naše srdce jsou zatvrdlá, necítíme krásu toho, být Alláhovými služebníky, slova Koránu na nás vůbec nepůsobí a velmi snadno jsme náchylní k hříchům.

Oslabení naší víry má mnoho příčin, např.:

Dnes bychom se rádi zaměřili na to, jak posílit oslabenou víru. Jak znovu vybudovat v nás samotných silnou víru.
Nejdůležitější věci, které nám pomohou posílit víru jsou:

 1. Čtení vznešeného Koránu.
  Alláh říká v Koránu:
  „A sesíláme v Koránu to, co lékem je i milosrdenstvím pro věřící“ [Korán 17:82]
  „... jak jinak, než vzpomínkou na Alláha se mohou srdce uklidnit?“ [Korán 13:28]
 2. Být s naším prorokem (nmAž) tím, že budeme číst a vzpomínat na jeho život a brát si osobu proroka Muhammada (nmAž) za vzor.
 3. Stát se součástí islámské komunity. Být součástí skupiny dobrých muslimů, kteří vidí své chyby a nedívají se na chyby ostatních; kteří dodržují to, co jím Alláh přikázal; kteří zakazují zavrženíhodné a káží chvályhodné.
 4. Cudně klopit zrak a vyvarovat se míst, kde se nachází zakázané věci.
 5. Konat své povinnosti vůči Alláhu, konat bohoslužby jako jsou modlitba, almužna a půst; neboť to jsou nejsilnější nástroje k posílení víry, např. skrze modlitbu se denně pětkrát spojujeme s Alláhem, připomínáme si Alláha a tím oživujeme naše srdce. Zejména pokud se neomezujeme pouze na povinné modlitby, ale vykonáváme i modlitby nepovinné, stejně jako prorok Muhammad (nmAž).
 6. Zamýšlet se nad krásou stvoření a mocí Stvořitele, Alláha.
 7. Cítit Alláhovu moc a velikost, poznáním Jeho vlastností, jmen a přemýšlením nad Jeho atributy.
 8. Učit se a vzdělávat se ve vědomostech islámu, jelikož jak Alláh řekl v Koránu:
  „A obávají se Alláha ze služebníků Jeho ti nejmoudřejší“
 9. Naplnit svůj čas dobrými skutky a nepolevovat v jejich konání.
 10. Věřit, že Alláh přijme naše dobré skutky a zároveň se obávat z jejich nepřijetí.
 11. Na závěr je nejdůležitější nezapomínat na smrt, obávat se toho, co bude po smrti. Vzpomínat na své blízké, kteří zemřeli, jaké měli majetky, jak vypadali, jaké měli postavení, jak jsou jejich mrtvá těla v hrobech a připomínat si, že toto nás potká také.

Posílí-li se naše víra, pak bychom si měli dávat pozor, aby opět nezeslábla. Zejména jelikož jsme v neislámské zemi, v nemuslimské společnosti, měli bychom si stále připomínat některé důležité věci:

 1. Snažit se konat modlitby v mešitě společně, protože Satan je jako vlk, který útočí na ovce, které jsou daleko od stáda.
 2. Dodržovat to, co radil Prorok (nmAž) mladým, a to ve svém výroku „Mladí lidé, ten kdo z Vás může, nechť se ožení, je to lepší pro jeho zrak a pro střežení svého pohlaví a ten, kdo nemůže, nechť se postí.“
 3. Měli bychom stále konat pokání a prosit Alláha o odpuštění.