Svátek Íd Al Fitr 1424H

Datum: 25. 11. 2003
Imám: Nurad-dín Al-Safady

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři s sestry,
ještě včera byl měsíc ramadán, měsíc požehnání a štědrosti, měsíc, ve kterém je Alláhova odměna mnohonásobná. Postili jsme se ráno a modlili jsme se večer, přibližovali jsme se k Alláhu konáním dobrých skutků, trpělivostí, silnou vůlí během půstu, vynecháním špatných a nechvályhodných činů. Dny ramadánu uběhly a s tím i část našeho života. Nejdůležitější skutky jsou ty poslední. Nechť ten, kdo byl dobrý v ramadánu, zůstane dobrým i po ramadánu a ten, který zhřešil, nechť se vrátí k Alláhu, nechť koná pokání a jde po správné cestě.

Všechny dny, které uběhly, jsou jen měřítkem délky našeho života, v němž se zapisují naše skutky. Jednou všechno skončí, stejně jako naše dny v tomto životě a zůstane jen Ten, který vše stvořil, On je vždy ve všech časech, On je jeden jediný Alláh, který dobře zná své služebníky a který ví o všem.

Jednou bylo řečeno známému učenci Bišr al-Hafiovi, že někteří lidé uctívají Alláha v ramadánu a když ramadán skončí, uctívání a bohoslužby vynechávají. Bišr al-Hafi na to odpověděl: „Jak špatní jsou ti lidé, kteří uctívají Alláha jen v ramadánu.“

Správné vedení není omezeno místem či časem, konání bohoslužeb a uctívání Alláha není omezeno jen na ramadán. Dobré skutky a uctívání Alláha u věřícího člověka končí jen s jeho smrtí.

Znamením toho, že je dobrý skutek Alláhem přijat, je to, že je následován dalšími dobrými skutky. Konejte dobré skutky dále, nechť jsou znamením přijetí vašich předchozích dobrých skutků. Nechť si na dobré konání zvyknete. Nechť dobré konání je součástí vaší osobnosti a vaší duše. Špatné skutky následujte skutky dobrými tak, aby smazaly ty špatné, neboť Alláh v Koránu říká:

„ …dobré skutky věru rozptylují špatné a toto je připomenutí pro ty, kdož Alláha vzpomínají.“
Prorok Muhammad (nmAž) řekl: „Buď bohabojný, ať jsi kdekoliv, následuj špatný skutek dobrým a chovej se k ostatním lidem slušně.“

Pro vykonávání dobrých skutků bychom se měli snažit dodržet následující:

  1. Mít silnou, opravdovou vůli v dobrých skutcích pokračovat a vyvarovat se lenosti.
  2. Mít upřímný a dobrý úmysl pro vykonávání dobrých skutků.
  3. Nevykonávat více, než-li jsme schopní, neboť nejlepší dobré skutky jsou ty, které konáme stále a pravidelně. Například budeme-li číst každý den jednu část Koránu, pak každý měsíc přečteme jednou Korán.
    Prorok Muhammad (nmAž) doporučil ve svých výrocích: „Ten, kdo se postí tři dny z každého měsíce, jakoby se postil celý měsíc.“ nebo „Ten kdo se modlí každý den dvanáct rak´á, tomu Alláh postaví dům v ráji.“
  4. Nevynechat konání dobrých skutků, neomezovat se jen na určité dny a časy jako např. v ramadánu.
  5. Připomínat si dobré konání našeho proroka (nmAž), jeho druhů sahába a dobrých muslimů.
  6. Zdržet se konání hříchů a špatných skutků.

Na závěr bychom chtěli připomenout důležitou věc, celý měsíc ramadán byl Satan spoután, avšak nyní je opět volný. Bude chtít měsíc, ve kterém byl spoután, dohnat a zmařit vše, čeho jste dosáhli. Dávejte si pozor, držte se správné cesty, správného vedení, proste Alláha, dělejte du´a neboť du´a jsou nejsilnější zbraň proti Satanovi.

Nechť Alláh přijme náš půst, všechny naše dobré skutky a nechť je tento měsíc pro nás i celou naši ummu měsícem odpuštění, míru, zdraví a bezpečí.

Přeji Vám všem všechno nejlepší a krásné prožití svatého svátku. Nechť vám a vašim rodinám přinese klid, radost, spokojenost, a nechť Alláh je s vámi spokojen.