Satan "Iblís"

Datum: 05. 12. 2003
Imám: Nurad-dín Al-Safady

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Milí bratři a sestry,
jak si pamatujte, ve svátečním kázání jsme Vás upozornili na důležitou věc, a to že náš nepřítel je satan (Iblís) a upozornili jsme na skutečnost, že v měsíci Ramadánu byl spoután a s jeho ukončením je opět osvobozen, že se bude snažit ušlý měsíc vynahradit a zmařit vše dobré, čeho jste během svatého měsíce dosáhli. Přestože je to velmi důležitá věc, mnoho z nás na to ani nepomyslí, ba naopak to považuje za nedůležitou věc, spíše to berou jako fikci než-li pravdu, i když se jedná o zjevnou pravdu. Když se někoho zeptáte, kdo je tvůj největší nepřítel, tak dostanete různé odpovědi jako hlad, chudoba, křivda nebo nějaká osoba či národ, ale jen málokdo odpoví „Satan“, ačkoliv je to jediná správná odpověď, neboť když nezvítězíte nad satanem, nad svým hlavním nepřítelem, tak nemůžete zvítězit nad ostatními nepřáteli a to z prostého důvodu: „Nepřítel z lidí tě nanejvýš může zabít a jsi-li trpělivý a očekáváš svou odměnu u Alláha nebo když je ti ukřivděno, pak zemřeš jako šahíd (mučedník) a zemřít jako šahíd je přáním každého muslima, poněvadž víme, jak velkou odměnu šahíd dostane. Když tě dostane Satan a zemřeš, pak skončíš v pekle. Kdo je tedy větším nepřítelem? Ten, který tě zabije a dostaneš se do ráje nebo ten, který tě zabije a dostane tě do pekla?“

Milí bratři a sestry,
neměli bychom toto upozornění brát na lehkou váhu a ignorovat jej. Stačí si přečíst Korán a uvědomíte si, jak často na různých místech a v různých situacích ve Své knize Alláh tuto skutečnost zmiňuje. Nelze uvést všechny verše, které vypovídají o nepříteli lidí, neboť je jich mnoho, ale uvedu alespoň některé:

Synové Adamovi! Nechť vás nepokouší satan tak, jako způsobil odchod rodičů vašich z ráje. [Korán 7:27]
...úklady nastrojí,vždyť satan je člověka nepřítel zjevný. [Korán 12:5]
Satan je věru vaším nepřítelem, proto jej pokládejte i vy za nepřítele svého! [Korán 35:6]
nenásledujte stopy satanovy, vždyť on vaším nepřítelem je zjevným! [Korán 2:168]
A satan si přeje, aby zbloudili dalekým zblouděním. [Korán 4:60]
On jim slibuje a vášně v nich vzbuzuje, avšak to, co jim slibuje satan, není leč klam. [Korán 4:120]

Máte po slovech Alláhových ještě pochybnosti o tom, kdo je vaším hlavním nepřítelem?

A poslyšte co říká Alláh

„Ten, kdo si bere satana jako ochránce místo Alláha, ten utrpí ztrátu zjevnou.“
A v dalším verši:
„Zdaž vezmete si jej a potomky jeho jako ochránce místo Mne, ačkoliv vašimi jsou nepřáteli? Jak špatná to bude výměna pro nespravedlivé!“

V srdcích některých lidí je místo pro anděly, ale bohužel pro některé je to místo pro Satana a jeho pomocníky. Lidské srdce je stvořeno pro dobro a je náchylné k poznání správné cesty, ale také byla do srdce vložena touha, a proto se o získání srdce přou andělé se satanem.

Existuji tři druhy lidského srdce:

 1. Srdce, které je plné bohabojnosti a je vzdáleno od lásky k hříchům a tohoto člověka Alláh ještě více posiluje a vede správnou cestou.
 2. Srdce plné lásky k hříchům, a zaplněné špatnými myšlenkami a špatným chováním, je uzavřené a nepůsobí na ně nic dobrého.
 3. Srdce, které je mezi dobrem a zlem, střídá se u něj dobro i zlo, andělé i satan, vidí, jak někteří lidé žijí v hříchu a mají se dobře a má touhu také hřešit a pouští satana do svého srdce, ale zároveň pouští anděle a vzpomíná Alláha a připomíná si Ho a jeho víra převáží jeho touhu, a stále je v takové situaci dokud jedna ze stran nezvítězí a proto Prorok (NMAŽ) stále prosil Alláha, aby jeho srdce a srdce muslimů upevnil na správné cestě.

Pravdou je, že srdce je jako pevnost a Satan je nepřítel, který chce pevnost dobýt a přivlastnit si ji. Ano bratři a sestry, Satan je nepřítel a člověk se musí vždy bránit.
Proto, abychom dobře ochránili pevnost, musíme ji dobře opevnit, hlídat její dveře, posílit slabá místa a uzavřít všechny otvory, jimiž může nepřítel vniknout dovnitř. Měli bychom rozpoznat svého nepřítele, znát jeho způsoby boje a intriky.

Abychom mohli zvítězit, musíme znát svého nepřítele a nesmíme zapomenout, že Alláh nás nikdy nenechá samotné, ale dal nám mnoho zbraní, se kterými se můžeme bránit a bojovat. Jedná se o zbraně, které jsou levné, ale vysoce kvalitní, které může mít každý muslim. Ti, jenž nevyužijí těchto zbraní, pak sami sobě ublíží neboť prohrají a stanou se Satanovými zajatci.

O těchto zbraních, dá-li Alláh, budeme hovořit v dalším kázání, ale teď si připomeňme některá slabá místa v naších srdcích, která Satan využívá:

 1. Závist - když je člověk závistivý, pak má Satan otevřené dveře pro vstup.
 2. Lakotu - lakota člověka způsobí to, že nevidí, co je správné a Satan toho dokáže jednoduše využít.
 3. Přílišné utrácení za nedůležité věci - často můžeme vidět, jak se muslimové příliš zajímají o zdobení svých domů, stropů, zdí, platí obrovské sumy za nepodstatné věci.
 4. Zuřivost - když se člověk zlobí a rozčiluje se, slábne jeho mysl a neuvažuje rozumně. Říká se, že když je člověk rozčílený, Satan si zahrává s jeho srdcem, tak jako si děti hrají s balónem.
 5. Přejídání se - přílišné nasycení jídlem.
 6. Poddání se touhám.
 7. Uspěchanost.
 8. Přílišnou lásku k penězům.
 9. Národní a kmenový fanatismus.
 10. Přemýšlení člověka nad Alláhovou osobou, tj. nad jeho hmotnou existencí a dalšími věci, které lidský mozek nedokáže pochopit.
 11. Špatné mínění a špatné myšlenky o muslimech.
 12. Přílišnou pýchu spojenou s osobními činy.

Dávejme si na toto všechno pozor, milí bratři a sestry, a utíkejme k Alláhu a žádejme ho o pomoc

Pane můj, utíkám se k Tobě před satanů našeptáváním a utíkám se k Tobě, Pane můj, před jejich přiblížením! [Korán 23:97-98]