Situace muslimů během oslav konce roku

Datum: 31. 12. 2003
Imám: Nurad-dín Al-Safady

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Mílí bratři a sestry,
chvalme Alláha za všechny Jeho dary kterými nás obdařil a které se nedají ani spočítat, a chvalme ho za dar islámu který nám dal. Chvála Alláhu který nám dal islám, chvála Alláhu, který nám dal Korán, chvála Alláhu, který nám seslal toho nejlepšího z lidí a chvála Alláhu, který nám umožnil se tady dnes sejít na požehnané setkání na požehnaném místě. Chvála Jemu za to, že nás tady shromáždil, abychom vykonali jednu z našich největších povinností, kterou nám nařídil Stvořitel tohoto světa a který nám to přikázal a řekl, že vykonání této povinnosti je pro nás lepší než-li obchod a získávání peněz, Alláh řekl v koránu:
„Vy, kteří věříte! Když voláno je k modlitbě v den páteční, pospíchejte vzpomínat Alláha a zanechte obchodování! To bude pro vás lepší, jestli vědoucí.“ [Korán 62:9]

I přes velkou důležitost zmíněné povinnosti a vznešenosti místa i času si myslím, že naše dnešní shromáždění má něco navíc a to, že přichází právě den po jednom ze světských svátků. Jedná se o oslavu svátku konce roku a začátku nového roku neboli Silvestr, den poté co bylo konzumováno obrovské množství alkoholu a spáchány obrovské hříchy. Lidé se dopustili v tomto dni tolika hříchů, že by je neunesli ani hory. Měli bychom si uvědomit jak velkým darem je dar islámu a prosit Alláha, aby upevnil naše paty na správné cestě, vedl a chránil nás v tomto světe plném pokušení a hříchů.

Milí bratři a sestry,
dnes naším cílem není mluvit o oslavě konce roku a začátku nového, ale dnes bych chtěl mluvit o otázkách, které by si každý z nás měl položit a měl by se snažit na ně upřímně odpovědět. Jaká byla naše situace během těchto oslav? Jaké jsme měli pocity kdy jsme viděli co se kolem nás děje? Měli jsem obavu z toho co se děje a z toho, že Alláhův hněv by mohl zasáhnout tyto společnosti a zatímco se my nacházíme mezi nimi? Připomněl si někdo z nás předešlé národy, impéria a jaký byl jejich konec? Připomněl si někdo z nás Alláhova slova v Koránu:

„a těm, kdož v zemích vzpurní byli a pohoršení v nich pak šířili? Však Pán tvůj proti nim důtky trestající rozpoutal, neb Pán tvůj neustále na číhané stál.“ [Korán 89:11-14]

Přemýšlel někdo nad tím, co řekl Alláh v Koránu

„Pán tvůj pak není takový, aby zničil města ona nespravedlivě, zatímco obyvatelé jejich k zbožným skutkům nabádali“ [Korán 11:117]

Neřekl, „dobré skutky konali“ ale „k dobrým skutkům nabádali“. Rozdíl mezi konáním dobrých skutků a nabádání k dobrým skutkům je hodně velký a to zejména, když se v zemi rozšiřuje zkáza. Nestačí být dobrým člověkem a jít po správné cestě, ale musíme se snažit ukázat i ostatním správnou cestu. V jednom výroku Proroka(nmAž) se praví, že Alláh přikázal andělům, aby zničili jedno město, a andělé řekli: „Alláhu, ale přece tam bydlí tvůj dobrý služebník.“ a Alláh jím řekl: „U něho začněte! Nikdy nebyl pohoršen, když viděl jak ostatní konají hříchy.“ Bratři a sestry, kdo z nás byl pohoršen nebo pocítil úzkost, když viděl jak se všude hřeší a to ve velkém? A kdo z nás pocítil strach z toho, že Alláhův hněv může zasáhnout tuto společnost? A kdo z nás pocítil strach z toho, že andělé začnou u něho? Nebo existuje někdo mezi vámi, který má jistotu, že se tohle s určitostí nestane!

Rád bych ještě připomněl milí bratři a sestry, nemuslimové, jestliže oslavují konec jednoho roku a příchod nového, tak jsou také rádi, jelikož se dožili nového roku. Přesto však muslim pevně věří, že délka jeho života je dána ještě před jeho narozením a proto jeho pocit při konci roku je úplně odlišný. Uvědomuje si, že ztratil jeden rok svého života a že konec jeho pobytu na tomto světě se přiblížil. Měl by se trochu pozastavit a popřemýšlet nad uplynulým rokem. Udělat co dělá, každý řádný obchodník a to zhodnotit minulý rok, jaký byl, jeho zisky a ztráty, jakých chyb se dopustil a čeho by se měl vyvarovat.

Ano milí bratři a sestry,
muslim by měl být chytrý a neměl by ztrácet čas. Neměli by odcházet dny, měsíce a roky z jeho života zatímco on zapomíná na Alláha, je zaneprázdněn světským životem a pak když ho náhle zastihne smrt tak na ni není připraven. Alláh říká v koránu:

„A když k některému z nich přichází smrt, tu volá: "Pane můj, dej mi vrátit se na zemi, možná že vykonám něco dobrého v tom, co jsem zanedbal!" Však pozor! Toto jsou jen slova, jež pronáší, avšak za nimi stojí přehrada až do dne, kdy budou vzkříšeni.“ [Korán 23:99-100]

V tu chvíli člověk pocítí obrovskou ztrátu a bude litovat ztraceného času ve svém životě, který nevyužil pro tento hrozný okamžik, toto Alláh popisuje v koránu slovy

„Vy, kteří věříte! Nechť vás majetky vaše a děti vaše neodlákají od vzpomínání Alláha. A ti, kdož tak učiní, ti věru ztrátu utrpí. Rozdávejte z toho, co jsme vám uštědřili, dříve než každého z vás zastihne smrt a než vykřikne:"Pane můj, kdybys mi mohl dát odklad do lhůty blízké, abych mohl dávat almužny a stát se jedním z bezúhonných!" Ale Alláh nedá odklad duši žádné, když dostaví se lhůta její, a Alláh dobře je zpraven o všem, co děláte.“ [Korán 63:9-11]

Bratři a sestry,
čas utíká velmi rychle a náš konec se přibližuje. Toto je realita života, my zemřeme a po nás přijdou další. Když dnes pohřbíváme tak zítra budeme pohřbíváni, stanou se z nás obyvatele hrobů, opustíme své přátele a své blízké. Takový bude náš konec na tomto světě: „Připomínejme si jej , vezměme si z něj ponaučení a využijme zde svůj čas dokud máme možnost!“