Pouť do Mekky "Hadž 1424H"

Datum: 30. 01. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v islámu,
v těchto chvílích se shromažďují poutníci ve svaté Mekce a připravují se k tomu splnit uctívání související s hadž. To proto, že chtějí vyslechnout příkaz Alláha v Koránu:

„A vyzývej lidi ke konání pouti, a nechť k tobě přijdou pěšky anebo jedouce na všelikých velbloudech rychlých, přicházejíce ze všech rozsedlin hlubokých.“ [Korán 22:27 ]
a v dalším verši říká:
„A Alláh uložil lidem pouť k chrámu tomuto pro toho, kdo k němu cestu může vykonat.“ [Korán 3:97 ]
Je to vskutku jedna z nejvýznamnějších cest v životě člověka – a jakby ne, když se z ní muslim vrátí s odpuštěnými hříchy jako byl v den, kdy ho matka porodila.

Moudra a poučení z hadž

 1. Pouť prakticky učí muslimy, že by měli všichni společně tvořit jednu ummu. A to tím, že se jich sejde obrovské množství na jednom místě, ve stejném čase, ve stejném oblečení a se stejným cílem. Tato jednota by měla být mezi všemi muslimy žijícími v jednom městě, zvláště pak muslimové v Praze – musíme držet pohromadě, milovat jeden druhého, pomáhat si a předhánět se v konání dobrých skutků a ve snaze získat spokojenost Alláha.
 2. Hadž nám ukazuje, čím se lidé ve skutečnosti od sebe odlišují – je to takwa (uvědomění si Alláha) a nikoli majetek, společenské postavení apod. To všechno jsou měřítka, která nic neznamenají, protože člověku po smrti vůbec nepomohou. V pouti vidíme bohaté a chudé, silné a slabé, staré a mladé, bílé a černé, Araby a nearaby – všichni jsou si u Alláha naprosto rovni. Nikdo není před nikým upřednostňován, jediné měřítko mezi nimi je takwa.
  Alláh řekl: „Avšak nejvznešenější z vás před Alláhem je ten, kdo si Ho nejvíce uvědomuje.“ (súra 49, verš 13).
 3. Dále nás hadž učí pokračovat a setrvávat v thirk (připomínání si Alláha). Ve verších, ve kterých Alláh hovoří o pouti připomíná vždy i to, že máme dělat thirk. Proto poutníci neustále, při všech činnostech dělají thirk. Ale i ti, co nekonají hadž by měli v těchto dnech (prvních deset dnů thul-hidža) dělat hodně takbír (říkat opakovaně Alláhu Akbar), tahlíl (říkat opakovaně lá iláha lla-lláh) a tahmíd (říkat opakovaně Alhamdu lilláh). Thikr představuje pro člověka lék a klid v srdci a zbavuje ho starostí a smutku. Zároveň je to nejsnazší způsob získání hasanat, proto doporučuji svým bratrům a sestrám, zvýšit aktivitu v říkání thikr a v du´á, zvláště v den Arafa.
  Prorok (nmAž) řekl: „Nejlepší du´á je v den Arafa a nejlepší, co jsem řekl já a proroci přede mnou (v tento den) je lá iláha illa-lláhu wahdahu lá šeríke láh, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa huwa ´ala kulli šej-in kadír.“
  Také připomínáme, že je třeba držet půst v den Arafa, který bude zítra, protože to odpouští hříchy předchozího i nastávajícího roku.

Pozítří přivítáme první ze svátečních dní Al-Adhá, jednoho ze dvou svátků, které Alláh povolil muslimům je slavit. A chvála Alláhu za to, že první z těchto svátečních dní bude den, kdy mají obyvatelé této země pracovní volno, což muslimům umožní se ve větší míře dostavit na sváteční modlitbu.

Důležitá upozornění týkající se svátku

 1. Je velmi doporučeno pro všechny muslimy se dostavit na sváteční modlitbu, a to včetně žen a dětí. Také bychom měli dělat hodně tabír; jednotlivě i ve skupinách.
 2. Nutnost se umýt a pěkně obléknout před sváteční modlitbou. Je však při tom třeba dbát na islámská pravidla týkající se mužských a ženských šatů.
 3. Je třeba si vyslechnout sváteční kázání, které bude po modlitbě. Po té by si měli muslimové vzájemně poblahopřát.

Přestože je podle fikh sváteční modlitba sunna Mu-Akkada (tj. sunna, kterou prorok nmAž nikdy nevynechal a je proto velmi důležitá), pomáhá velmi výrazně ukázat islámské způsoby uctívání. Nepřipravte se proto o účast v ní a prosíme Alláha, aby přijal ode všech dobré skutky.