Stěhování z Mekky do Medíny (2.díl)

Datum: 12. 03. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
toto je naše druhé setkání na velmi významné historické téma ze života Proroka (sAs). Minule jsme poznali, co všechno Prorok (sAs) a jeho přátelé museli obětovat - opustili své domovy, rodiny a majetky, aby splnili příkaz Alláha a zachovali Jeho náboženství. A to tím, že se uchýlí do bezpečného místa, ze kterého by později mohli šířit Islám do všech koutů světa. Tímto bezpečným místem byla Medína, jejíž obyvatelé vycházeli denně k okrajům města v největším denním horku a čekali na příchod Proroka (sAs). Hned, jak přišel, byl slyšet takbir, tahmíd a básně, z radosti obyvatel.

Činy Proroka (sAs) v Medíně
První, co Prorok (sAs) udělal, když dorazil do Medíny bylo, že postavil mešitu, a to na místě, na kterém se zastavila jeho velbloudice. Obyvatelé Medíny se totiž přeli o to, kdo z nich se postará o pohoštění Proroka (sAs) a ubytuje ho u sebe. Prorok (sAs) jim ale řekl: „Nechte ji (velbloudici), ona má příkaz od Alláha.“ A na místě, kam si velbloudice sedla, postavili mešitu Proroka (sAs). Půda, na které měla mešita stát patřila dvěma sirotkům, a tak ji od nich koupil a začal s pomocí obyvatel Medíny se stavbou. Z toho vidíme, jak důležitá je pro muslima mešita a že musí nutně existovat v každé společnosti, ve které žijí muslimové. Mešita totiž není pouze místo, kde se koná modlitba – její role je mnohem větší. Muslimové se v ní setkávají, radí se, učí se svému náboženství atd. Proto se muslim nemůže v žádném případě obejít bez mešity.

Co muslim získá, když bude pravidelně navštěvovat mešitu

 1. Klid v duši a vyrovnanost – to je na tomto světě, a na Onom světě ho Alláh chválí před anděly.
  Prorok (sAs) řekl: „Když se sejdou muslimové v jednom z domů Alláha (v mešitě) a čtou a studují knihu Alláha, je na ně seslán klid, obklopí je andělé spolu s milosrdenstvím Alláha a Alláh je pochválí před anděly.“
 2. Pravidelnou návštěvou mešit muslim naplní svou víru (jeho víra bude úplná)
  Alláh řekl ve významu: „Modlitebny Alláhovy navštěvují pravidelně jen ti, kdož věří v Alláha a v Den poslední, modlitby dodržují, almužny dávají a jen Alláha se obávají. A ti budou mezi těmi, kdož správnou cestou jsou vedeni.“ (súra 9, verš 18)
 3. V Soudný den získá místo ve stínu trůnu Alláha. Jeden ze sedmi typů lidí, které Prorok (sAs) popisuje ve známém výroku a o kterých říká, že budou v Soudný den ve stínu trůnu Alláha, kdy nebude žádný jiný stín, je muslim, jehož srdce je svázáno s mešitou.
 4. Pravidelná návštěva mešit je jedním z nejlepších a nejsnadnějších způsobů, jak získat dobré skutky a vymazat ty špatné.
  Ve sbírce Sahíh Muslim je výrok předaný Abú Hurajrou, který vypráví o Prorokovi (sAs), že řekl: „Kdo se očistil doma, a pak vyrazil k jednomu z domů Alláha, aby vykonal povinnou modlitbu, byl pro něj jeden krok odpuštěním špatného skutku (sajji´a) a druhý ho pozvedl o jeden stupeň.“
  A ve sbírce Sahíh Muslim je též výrok o Prorokovi (sAs), kde říká: „Nechcete, abych vám prozradil něco, čím Alláh odpouští špatné skutky a zvedá stupně?“ řekli: „Ano, Posle Alláha!“ Řekl: „Pečlivá očista (wudú´), velké množství kroků k mešitě a čekání po modlitbě na další modlitbu.“
 5. Pravidelná návštěva mešit má též za důsledek, že jsou od muslima přijaty jeho dobré skutky a jsou znásobeny.
  Alláh řekl ve významu: „V domech, jež Alláh dovolil postavit a v nichž se vzpomíná jména Jeho, slaví Ho ráno i večer muži, které ani obchod, ani prodej nezláká od vzývání Alláha, od dodržování modlitby a od dávání almužen, a ti obávají se dne, kdy srdce i zraky se budou obracet, aby je Alláh odměnil více než za to, co vykonali, a aby to rozmnožil z laskavosti Své, a Alláh uštědřuje, komu chce, aniž počítá.“ (súra 24, verše 36 - 38).
  Tím je myšleno, že muslim, jehož srdce je svázáno s mešitou a kterému nic nezabránilo v navštěvování mešity, i kdyby to byl obchod – od toho Alláh přijímá jeho dobré skutky a znásobuje mu je.
 6. Získání Ráje
  Ve výroku ve sbírkách Sahíh Buchárí a Muslim Prorok (sAs) říká: „Kdo chodí do mešity, ať už ve dne nebo v noci, připraví mu Alláh místo v Ráji pokaždé, když vyrazí.“
 7. Posílení společenských vztahů mezi muslimy – což potřebujeme my obzvlášť v této zemi. Toho můžeme dosáhnout pravidelným navštěvováním mešity. Proto byla druhou věcí, kterou Prorok (sAs) udělal, po tom, co postavil mešitu, že seznámil přistěhovalce z Mekky s obyvateli Medíny a vytvořil mezi nimi bratrský vztah.

V příštím setkání se budeme in-šáAlláh bavit o bratrství ve víře a jeho důležitosti.