Stěhování z Mekky do Medíny (3.díl)

Datum: 19. 03. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

dnes, ve třetím setkání na téma Hidžra, si povíme o tom, co Prorok (sAs) udělal jako druhou věc, hned po tom, co postavil mešitu, a budeme se snažit si z toho odnést co nejvíce. Tímto činem je seznámení přistěhovalců z Mekky s obyvateli Medíny a vytvoření bratrských vztahů mezi nimi. Přistěhovalci, neboli muhádžirún jsou muslimové z Mekky, kteří emigrovali do Medíny s Prorokem (sAs) na rozkaz Alláha. Zatímco ansár jsou původní obyvatelé Medíny, kteří přivítali Proroka (sAs) a pomohli Islámu k vítězství. Prorokovi (sAs) se povedlo vytvořit velice pevný bratrský vztah mezi oběma skupinami. Tento úžasný vztah měl za důsledek, že každý muslim upřednostňoval své bratry před sebou samým, byl ochoten se pro ostatní vzdát i toho, co je mu nejmilejší, a zakořenil v srdcích muslimů skutečnou lásku. Pro představu uvedeme několik příkladů:
Ve sbírce Sahíh Buchárí se dočteme, že když přistěhovalci dorazili do Medíny, Prorok (sAs) seznámil ´Abdurrahmána ibn ´Auf, což byl přistěhovalec, se Sa´dem ibn ´Arabí, který byl z původních obyvatel Medíny. Sa´d řekl ´Abdurrahmánovi: „Já jsem nejbohatší z obyvatel Medíny, rozdělíme si tedy můj majetek napůl mezi tebe a mne.“ ´Abdurrahmán mu odpověděl: „Nechť ti Alláh žehná ve tvém majetku. Ukažte mi, kde je trh.“ (čímž odmítl nabídku).
Rád bych poukázal na krásnou rovnováhu, která zde nastala. Ansár nabízeli přistěhovalcům majetek a vše, co potřebovali, ale oni toho na druhou stranu nezneužili a vystačili si s tím, co měli a spolehli se sami na sebe. Proto Alláh pochválil v Koránu obě skupiny (pochválil přistěhovalce ve verši číslo 8 a ansár ve verši číslo 9 ze súry 59, al-hašr), kde říká (ve významu):

„…chudí vystěhovalci, kteří byli vyhnáni z příbytků svých a od majetků svých a kteří usilují dosáhnout přízně Boží a zalíbení a pomáhají Bohu a poslu Jeho, toto jsou vskutku opravdoví věřící.

Ti, kdož pevně sídlí v tomto obvodu a utvrdili se ve víře ještě před nimi, ti milují ty, kdož se k nim vystěhovali, a nenalézají v hrudích svých žádnou závist kvůli tomu, co dáno bylo vystěhovalcům. A dávají jim přednost před sebou, i kdyby sami měli nedostatek. A ti, kdož ochrání duše své před lakotou, ti budou blažení.“
(59:8-9)

Veřejná výzva k vytvoření bratrských vztahů mezi českými muslimy
My, jako menšina, potřebujeme obzvlášť vytvořit tento vzájemný bratrský vztah. Všichni muslimové jsou obyčejně bratři, což potvrdil Alláh v Koránu:

„Věřící jsou si přece bratry; usmiřujte tedy oba bratry své a buďte bohabojní – snad dostane se vám smilování!“ (súra 49, verš 10)
a ve výroku Prorok říká (sAs): „Muslim je bratr muslima, nekřivdí mu, neponižuje ho a nepodvádí ho.“
Muslimové jsou tedy vždy bratři, bez ohledu na rozdílné postavení ve společnosti, na barvu pleti, na jazyk, národnost atd.

Nejdůležitější zásady úspěšného bratrství
Bratrství ve víře není jen slovo, které se jen říká, ale má praktické zásady k jeho dosažení. K těmto zásadám patří:

 1. Prohloubení pocitu vzájemné lásky ve víře v srdcích všech muslimů. Tato láska mezi muslimy v těchto zemích většinou chybí. Láska a přátelské vztahy dnes stojí zpravidla na společných zájmech. Proto tím zvu všechny, aby začali pracovat na vytvoření tohoto krásného vztahu mezi všemi muslimy navzájem, aby získali místo ve stínu trůnu Alláha v Soudný den. Prorok (sAs) nám prozradil, že jedním ze sedmi typů lidí, kteří budou v Soudný den ve stínu Alláha, kdy nebude žádný jiný než ten Jeho, jsou dva muslimové, kteří se mají rádi pro Alláha. A čím je těchto lidí, kteří se mají rádi pro Alláha více, tím je odměna větší.
 2. Upřednostňovat ostatní muslimy před sebou samým. To znamená, aby se muslim dobrovolně vzdal něčeho, co má velice rád v prospěch svého bratra; a to je jednou z nejdůležitějších zásad bratrství v Islámu a je to zároveň i důvod, proč Alláh pochválil ansáry v Koránu (súra 59, verš 9).
  Prorok (sAs) řekl: „Vaše víra nebude úplná, dokud si nebudete přát pro svého bratra to, co si přejete pro sebe.“
  V Sahíh Buchárí se můžeme dočíst o jedné zvláštní příhodě: K Prorokovi (sAs) přišel muž ze sahába a řekl mu, že nemá vůbec nic k jídlu. Prorok (sAs) ho chtěl pozvat k sobě, jenže zjistil, že ani u jedné ze svých žen nemá žádné jídlo, a tak řekl svým přátelům o tomto muži. Hned se přihlásil muž z ansár a řekl, že ho pohostí u sebe. Když došel domů, řekl své manželce: „Připrav všechno jídlo, co máme, je tu host Proroka (sAs)!“ Zjistil však, že jediné, co zbylo, je večeře pro děti, a tak jí řekl, aby je nechala spát bez jídla a až dorazí host, zhasla světlo, aby neviděl, že ostatní nemají nic k jídlu. Když host jedl, oni dělali jako že jedí, aby host nic nezjistil. Když se Prorok (sAs) dozvěděl o této příhodě, řekl těmto lidem: „Alláha se diví vašemu činu.“ (pozn.: v dobrém slova smyslu; jinak řečeno jim sděluje, že je Alláh pochválil, což se také stalo v devátém verši ze súry Al-hašr).
 3. V srdcích muslimů nesmí být žádná závist, nenávist ani nepřátelství, ani žádná jiná vlastnost nebo pocit, které by mohly bránit vytvoření bratrského vztahu mezi muslimy. Prorok (sAs) prozradil jednomu ze sahába, že je z obyvatel Ráje, a to jenom proto, že neměl v srdci ani nejmenší množství závisti, nenávisti nebo nepřátelství vůči žádnému muslimovi a necítil vůči nikomu nic špatného. Člověk, který dovolí závisti, nenávisti a nepřátelství, aby ovládly jeho srdce, je vždy smutný, mračí se, …. Toto je jeho trest na tomto světě, jenže dále se tím připravuje i o možnost odpuštění hříchů.
  Prorok (sAs) řekl: „Brány Ráje se otevírají každé pondělí a čtvrtek a je odpuštěno každému služebníkovi, který k Alláhu nic nepřidružuje, kromě člověka, mezi nímž a jiným muslimem je nenávist. Alláh pak řekne: ‚Počkejte na tyto dva, až se udobří.‘“
 4. V žádném případě si jakkoli neubližovat, tzn. nenadávat, nepomlouvat, nevysmívat se ostatním, nelhat, nepodvádět, nekrást …
  Prorok (sAs) ve výroku říká: „Muslim je ten, jehož ruce ani jazyk nepředstavují pro ostatní muslimy nebezpečí.“

Nakonec bych rád řekl, že si velmi přeji, aby muslimové žili v Česku jako bratři, kteří se mají rádi pro Alláha a drží spolu jako jedno tělo a jedno srdce a snažili se dosáhnout toho, jak Prorok (sAs) popsal muslimy ve výroku: „Muslimové, když se mají vzájemně rádi a soucítí spolu, jsou jako jedno tělo – když onemocní jedna jeho část, celé tělo s ním soucítí horečkou …“