Důvody slabosti islámské ummy

Datum: 09. 04. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
když se zamyslíme nad stavem islámské ummy v této době, zjistíme, že muslimové na celém světě trpí stavem slabosti a nerovnováhy. Krev je prolévána na bezpočtu míst. Například v Iráku, kde jsou bombardovány mešity a umírají stovky civilistů. V souvislosti s tímto tématem bychom rádi vyslovili poděkování vládě České republiky za to, že poskytla léčení mnoha iráckým dětem postiženým tímto nespravedlivým konfliktem. Stejně tak chceme poděkovat těm muslimům, kteří tyto děti a rodiny podpořili, jak svou návštěvou v nemocnicích, tak i finančně. Když vidíme tento strašný stav slabosti, kterým trpí naše umma, musíme se zeptat sami sebe, proč tomu tak je …

Když se nad touto otázkou zamyslíme, dojdeme několika hlavním důvodům:

 1. Rozšíření hříchů a neposlušnosti Alláha v celé islámské ummě a ve všech sférách. Například v oblasti kultury a vzdělávání nelze přehlédnout zkaženost, která ovládla média, zejména satelitní kanály, ve kterých se šíří vše možné, co Islám zakazuje, včetně erotiky. Stejně tak se šíří špatnosti mezi muslimy jako takovými. Nemůžeme si nevšimnout obrovské neznalosti a nedostatku i těch nejzákladnějších informací o Islámu mezi samotnými muslimy. Také se hodně snížil počet zbožných. Výsledkem toho je rozšíření zakázaných způsobů jednání, které zahrnují i lichvu, podvody či krádeže, ubližují lidem a vedou k jejich vykořisťování a okrádání. S velkou lítostí musíme konstatovat, že tyto nemoci se najdou i mezi muslimy v této společnosti, ve které žijeme. Člověk bude v Soudný den litovat každé mince získané z harám (ze zakázáného).
  Ve výroku ze Sahíh Muslim vypráví Abú Hurajra o Prorokovi (sAs), že řekl: „Víte, kdo je chudák?“ Jeho společníci řekli: „Chudák je ten, kdo nemá jediný dirham ani žádný majetek.“ Řekl: „Chudák je z mého národu ten, kdo přijde v Soudný den s modlitbou, půstem a zakátem, ale přitom za svého života lidem nadával, okrádal je a proléval jejich krev. Poté si každý z těchto lidí, kterým ublížil, vezme z dobrých skutků (hasaná t) tohoto člověka, a pokud jeho dobré skutky dojdou, on sám dostane ze špatných skutků těchto lidí, které se přidají k jeho a pak bude vhozen do Pekla.“
 2. Přílišná láska k tomuto světu a jeho lákadlům a pokušením, které všechny jednou skončí. Muslim by měl vědět, že tento svět je prostor, ve kterém je zkoušen a testován a je mostem k Onomu světu, který je věčný.
  Alláh říká ve významu: „A život pozemský není leč užívání klamavé.“ (súra 57, verš 20)
  a také řekl: „Tento život pozemský není leč zábava a hra, zatímco pobyt v životě budoucím je tím životem pravým - kéž by to jen věděli!“ (súra 29, verš 64).
  Mějte se proto, služebníci Alláha, neustále na pozoru před pokušeními a lákadly, které zabavily hodně muslimů a nechaly je zapomenout na uctívání Alláha, což je dovedlo k této slabosti a nerovnováze, ve které nyní žijeme. Z pokušení, která nejvíce zabránila muslimům v uctívání Alláha jsou to majetek a peníze, manželka a děti. Nemůžeme si nevšimnout, jak muslimové v této společnosti shromažďují peníze bez ohledu na to, zda je zdroj těchto peněz povolený nebo ne. V hodně případech ovlivní muslima manželka a děti, zvlášť nemuslimská manželka, která ho občas dovede k tomu, že se dopustí zakázaného.
  Alláh říká ve významu: „Vy, kteří věříte! Některé z manželek vašich i dětí vašich jsou vám nepřáteli, střezte se jich. Vymažete-li však chyby druhému, prominete a odpustíte, i Alláh je odpouštějící, slitovný! Majetky vaše a děti vaše jsou pro vás jen pokušením, zatímco Alláh má u sebe věru odměnu nesmírnou.“ (súra 64, verše 14 a 15).
  Muslim nesmí zapomenout na své přesvědčení a povinnosti a nesmí je opustit kvůli žádostem a přáním manželky nebo dětí. Nesmí se k nim však chovat hrubě, musí je zaopatřit a měl by odpouštět. Měli bychom vědět, že manželka i děti s námi v Soudný den nebudou, a proto se snažme, aby nám tady byli pomocníky k poslušnosti k Alláhu a nikoli cestou k porušení příkazů Alláha.

Toto jsou nejvýraznější důvody slabosti islámské ummy. Pokud chceme, aby se nám navrátila naše čest a postavení a abychom se jako umma opět postavili na vlastní nohy, nechť každý začne nápravou sebe samotného, poté nápravou své rodiny, a ať myslí na svou zodpovědnost na tomto světě, nechť je věrný Alláhu ve svých úmyslech (níja) , ve svých činech a slovech a nezapomíná na Onen svět. Náprava islámské ummy začíná nápravou jednotlivců.