Lhostejnost vůči Alláhu (1.díl)

Datum: 16. 04. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
jednou z nebezpečných nemocí, kterými dnes muslimové trpí, je lhostejnost k Alláhu. Je to choroba, která tvrdě zasáhla srdce muslimů a rozbourala vztah s jejich Pánem a vztahy mezi nimi samotnými. Alláh nám sdělil, že nevěřící budou v Soudný den velice litovat toho, že byli k Němu lhostejní.
Alláh v Koránu říká ve významu: „Pravdivý slib se přibližuje, a hle, strnulé jsou zraky těch, kdož neuvěřili: ‚Běda nám, že lhostejní jsme byli k Němu, ba naopak, byli jsme nespravedliví.‘“ (súra 21, verš 97).
Touto lhostejností je obecně myšlena lhostejnost člověka k cíli v tomto životě, kvůli kterému byl stvořen a zároveň lhostejnost k nevyhnutelnému faktu – smrti. A nejen k té, ale i k bolestem při ní a k těm strašným věcem, které následují po smrti v hrobě a pak v Soudný den.

Jak poznám, zda touto lhostejností trpím nebo ne?

Řekněme si nejvýraznější příznaky této nemoci:

 1. Láska k tomuto světu a závislost na něm. Proto také vidíme, že většina témat, o kterých se dnes muslimové baví, jsou světské, např. o obchodech (ziscích, ztrátách, měnách a kurzech …). Mezilidské vztahy tak dnes závisí většinou na těchto okolnostech.
  Prorok (sAs) říká ve výroku ve významu: „Prohrál ten, kdo se stal otrokem peněz.“ (sbírka al-Buchárí, předal Abú Hurajra).
 2. Neustálé páchání hříchů a to, že je člověk nebere příliš vážně a neustále odkládá pokání. Proto zde vyzývám všechny muslimy, aby se každý z nich zeptal sám sebe: Existuje jediný den, ve kterém bych nespáchal žádný hřích? Obrovským problémem je, že s častým pácháním hříchů si je muslim přestane časem vyčítat.
  Ibn Mas´úd (jeden ze sahába) řekl: Muslim, když zhřeší, cítí se, jako by nad ním byla hora, která má spadnout. Zatímco pro pokrytce je jeho hřích jako moucha, která mu sedla na nos o on ji mávnutím zahnal.
  Páchání hříchů má negativní vliv na muslima samotného, na jeho majetek, děti i společnost.
  Imám Ibn al-Qajjim (jeden z významných učenců) říká: „Škoda, kterou způsobuje v srdci muslima páchání hříchů je jako škoda, kterou způsobí jed v těle, a to v závislosti na vážnosti hříchu. A copak je na tomto světě a v Soudný den něco špatného, co by nemělo za příčinu hříchy?“
  Proto, služebníku Alláha, spěchej k pokání a neodkládej ho, neboť Alláh přijímá pokání.
  Alláh říká: Rci: „Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Alláhovo, vždyť Alláh věru odpouští viny všechny – On Odpouštějící je i Slitovný.“ (súra 39, verš 53)
 3. Tvrdost srdce. Lhostejnost k Alláhu dovede člověka ke stupni, kdy mu žádná dobrá rada nepomůže. Často vidíme, jak muslim pohřbívá svého blízkého a hned po té jde páchat hřích; nebo poslouchá šejcha při pátečním kázání, ve kterém je varován před zakázanými (harám) penězi a jejich špatným vlivem na člověka na tomto světě a v Soudný den, a hned, jak vyjde z mešity, začne hřešit, např. jde obchodovat se zakázanými věcmi nebo jednat s ribá (úroky a lichva) a podobně. To vše jsou ukazatelé tvrdosti srdce, kterou způsobila lhostejnost k Alláhu.

Toto byly nejvýraznější příčiny lhostejnosti k Alláhu. Na každém muslimovi tedy je, aby zjistil, zda sám není zasažen některou z jejich příčin. Pokud zjistí, že nic z toho v něm není, pak nechť za to poděkuje Alláhu; a pokud v sobě něco ze zmíněných příčin najde, ať rychle začne hledat lék. Stejně, jako pacient musí hledat lék na svou nemoc, stejně tak musíme vynaložit ještě větší úsilí při hledání léku na nemoci srdce, ke kterým patří lhostejnost k Alláhu. A příště si inšáAlláh společně představíme způsoby, kterými můžeme se svolením Alláha tuto nemoc vyléčit.