Nepřijatelné mravy a způsoby chování (2.díl) - Pýcha

Datum: 14. 05. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
ke špatným vlastnostem, které v dnešní době zasáhly srdce mnoha muslimů, patří i pýcha. Když se u někoho objeví, je to znamení, že tento člověk má nemocné srdce.

Pýchu definoval Prorok (sAs) takto: „Je to odmítání pravdy a povyšování se nad ostatními“.
A toto je skutečně případ každého, kdo je zasažen pýchou – připadá si důležitější a lepší než ostatní. Někdy je důvodem jeho bohatství, společenské postavení nebo národnost atd. Každý člověk, který se povyšuje, by však měl vědět, že všechny tyto okolnosti, kvůli kterým se povyšuje, ho jednou opustí nebo opustí on je.

Pýcha má několik typů
Tím nejhorším a nejnebezpečnějším druhem pýchy je povyšování se nad Alláhem. A to tím, že někdo odmítne správnou cestu a to, co nám Alláh předepsal. Ten, kdo se povyšuje, se svou pýchou podobá Satanovi, kterému Alláh rozkázal, aby se poklonil Adamovi, a on to odmítl.

Alláh řekl ve významu: „A když řekli jsme andělům: ‚Padněte na zem před Adamem!‘, tu padli všichni kromě Iblíse, jenž to omítl, zpychl a stal se jedním z nevěřících.“ [Korán 2:34 ]
Pýcha tak byla prvním hříchem vůbec. Ten, kdo se povyšuje, se také podobá Faraónovi, Hámánovi a Qárúnovi, kteří odmítli cestu Alláha.
Alláh říká ve významu: „A podobně bylo s Qárúnem, Faraónem a Hámánem; a přišel k nim Mojžíš se zřetelnými důkazy, a ačkoliv byli na zemi domýšliví, přece nás nepředstihli.“ [Korán 29:39 ]

Jiným druhem pýchy je povyšování se nad Proroka (sAs), a to tím, že člověk odmítne jeho sunnu a povyšuje se nad ni. Příkladem je příhoda, která se stala Prorokovi (sAs): Jednou viděl muslima, který jedl levou rukou. Prorok (sAs) mu řekl, aby jedl pravou rukou. Muž mu odpověděl: „Nemohu!“ Prorok (sAs) ho s tím nechal a pak řekl: „Nezabránilo mu v tom nic jiného, než pýcha!“
Jiným příkladem je, když muži nosí kalhoty delší než ke kotníkům. Prorok (sAs) před tímto varoval. Abú Dharr vypráví o Prorokovi (sAs), že řekl: „V Soudný den budou tři lidé, na které Alláh nepromluví, neočistí je a je pro ně určen trest bolestný." Abu Dharr řekl: „Věru prohráli a prodělali, Proroku. Kteří to jsou?“ Řekl: „Ten, kdo nosí šaty delší než po kotníky, ten, který když někomu prokáže laskavost, bude mu to připomínat při každém setkání celý život a ten, kdo prodává své zboží za pomoci lživých přísah.“ Učenci se na základě tohoto výroku shodli na tom, že trest bude určen těm mužům, kteří nosí šaty delší než po kotníky z pýchy. Zatímco ten, kdo toto dělá ze zvyku, nikoli z pýchy, pak patří do druhého výroku, ve kterém Prorok (sAs) říká: „To, co je pod kotníky, patří do Pekla.“

Třetím a posledním typem pýchy je povyšování se nad ostatními lidmi. Jak se tento člověk pozná? Je opět několik příznaků:

  1. Když se člověk neustále chválí a zvedá sám sebe do nebe – například stále mluví o tom, co dobrého udělal, komu pomohl, koho obdaroval, co dokázal a tak podobně.
  2. Opovrhování druhými – to je také příznakem toho, že člověk sám sebe povyšuje
  3. Když se člověk povyšuje nad to, aby druhého muslima pozdravil, a když je nucen mu podat ruku, udělá to neochotně a konečky prstů a možná se na něj ani nepodívá …

Trest pro toho, kdo se povyšuje nad ostatními
Povyšování nad ostatními dovede člověka do Pekla.
Prorok (sAs) řekl ve výroku: „Nemám vám říci něco o obyvatelích Pekla?“ Řekli: „Ano, Proroku.“ Řekl: „Každý, kdo má velmi špatné a odporné způsoby a mravy a povyšuje se.“
Prorok (sAs) také řekl, že ten, kdo se povyšuje, bude v Soudný den pít směs z potu a špíny obyvatel Pekla. Ty, kdo se povyšuješ! Věz, že ti bude zakázán vstup do Ráje! Prorok (sAs) řekl: „Nevstoupí do Ráje ten, v jehož srdci je pýchy jako hmotnost jediného atomu.“
Stejně tak Alláh nesnáší toho, kdo se povyšuje. Alláh o Sobě říká ve významu:

„A On věru nemiluje lidi domýšlivé.“ [Korán 16:23]
V Koránu je také zmíněna rada Luqmána jeho synovi, kterého varoval před pýchou těmito slovy:
„Neodvracej tvář svou od lidí a nechoď nadutě po zemi, neboť Alláh věru nemiluje domýšlivé vychloubače!“ [Korán 31:18]
Toho, kdo se povyšuje, i lidé začnou nesnášet. Imám Šafi´í řekl: „Skromnost patří k vlastnostem vznešených a pýcha je ze špatných vlastností domýšlivců. Skromnost přináší lásku mezi lidi a pýcha způsobuje nenávist mezi lidmi.“
Jednoho dne prošel kolem Málika bin Dínár (to byl učenec z tábi´ín) nějaký muž a chodil způsobem, ze kterého byla vidět pýcha a povýšenost. Málik mu řekl: „Copak nevíš, že tuto pyšnou chůzi Alláh nemá rád?“ Muž mu na to řekl: „Copak ty nevíš, kdo jsem?!“ Málik řekl: „Ano, vím. Začal jsi z ubohé spermie, skončíš jako páchnoucí mrtvola a mezi tím, co jsi naživu, v sobě nosíš výkaly.“

Veřejná výzva ke skromnosti v tomto životě
Vězte, bratři a sestry, že skromný člověk je milován Alláhem, má u něj vysoké postavení a je také oblíben u lidí a má v jejich srdcích dobré místo.
Prorok (sAs) řekl: „Vždy, když je někdo k ostatním skromný, pozvedne ho Alláh na vyšší stupně, až dosáhne nejvyšších stupňů Ráje.“
Nejlepší příklad máme v Prorokovi (sAs) – jednou z jeho vlastností byla skromnost. Byl např. vždy nápomocný své ženě – zašíval si sám šaty, opravoval své boty a dojil kozu. Zatímco mnoho muslimů se dnes bohužel povyšuje nad to, aby pomohli svým ženám v domácnosti.

Praktické příklady, jak si učit skromnosti

Prosíme Alláha, aby nás zařadil mezi ty skromné a ochránil nás před pýchou a domýšlivostí.