Závist (1.díl)

Datum: 04. 06. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
dnes probereme v pořadí již čtvrtý mrav nebo způsob chování, který je v Islámu naprosto nepřijatelný – je to závist. Závist nutí člověka páchat hříchy a různé činy, které Islám odmítá. Svádí muslima z cesty víry a bohabojnosti a on se pak stává snadnou kořistí šajtána.

Co je to závist?
Závist je to, když člověk vidí nějaký dar u jiného člověka a není s tím spokojen a přeje si, aby dotyčný o tento dar přišel.

Nebezpečí závisti
Závist je velkým hříchem, za který si člověk zaslouží trest. Iblís si zasloužil prokletí Alláha právě kvůli své závisti k Adamovi. Podobně známe z historie příklad, kdy závist byla důvodem vraždy – to když Kain zabil Ábela. Také starší bratři proroka Josefa (as) jej chtěli zabít ze závisti.
Alláh říká ve významu:

A stali se Josef a bratři jeho znameními pro ty, kdož se táží. Hle, řekli bratři jeho: „Josef a bratr jeho jsou věru otci našemu milejší než my, ačkoliv jedno příbuzenstvo jsme – a otec náš je věru v bludu zjevném. Zabme tedy Josefa nebo jej vzdalme ze země a tvář otcova se rozzáří jen pro nás a my potom se lidmi bezúhonnými staneme.“ [Korán 12:7-9]
Z těchto veršů vidíme, jak závist donutila bratry Josefa dopustit se hned několika hříchů. Podezírali svého otce Jákoba z toho, že upřednostňuje jednoho ze svých synů před ostatními; chtěli se zbavit svého bratra Josefa a uvažovali o tom, že ho zabijí a pak také lhali svému otci. Závist byla též jedním z hlavních důvodů, proč nevěřící ve všech dobách odmítali vyslyšet proroky. Stejně tak je závist příčinou nenávisti mnohých vyznavačů jiných náboženství k Islámu.
Alláh říká ve významu:
„Mnozí z vlastníků Písma by si přáli učinit z vás znovu nevěřící poté, co dostalo se vám víry, ze závisti, jež je v nich, poté, co se jim pravda stala zjevnou.“ [Korán 2:109]
Imám Ahmad zaznamenal ve své sbírce výrok Aišy (rAa) o Prorokovi (sAs), který řekl ve významu: „Není nic, co by vám židé záviděli více než pozdrav a když říkáte Ámen za imámem.“ Toto potvrzuje fakt, že závist se velmi rozšířila v nemuslimských společnostech. Dochází to tak daleko, že některé matky závidí svým dcerám jejich mládí, nebo někteří nemocní závidí zdravým jejich zdraví apod. Bohužel se však závist dostala i do srdcí mnoha muslimů. Někteří z muslimů například závidí někomu ze svých bratrů úspěch v obchodování, snaží se ho zastavit a pokazit mu jeho obchody. Správný muslim by však měl mít radost z úspěchu svého bratra a podpořit ho v tom.

Připomeňme si několik nebezpečných skutečností, které by měl vědět každý, kdo závidí

 1. Člověk, který závidí, má srdce plné nenávisti k ostatním. A od takového člověka Alláh nepřijímá jeho dobré skutky, dokud se této nenávisti nezbaví.
 2. Takový člověk často trpí chorobami, jako např. zvýšený tlak, cukrovka a některé psychické nemoci – to vše díky pocitu nenávisti, závisti a zloby, kterou tento člověk v sobě hromadí.
 3. Člověk, který závidí, svou závistí vyjadřuje svůj nesouhlas s osudem, který stanovil Alláh. Právě Alláh rozděluje dary a dává komu chce, a pokud nechce dát, nedá. A na muslimovi je, aby byl spokojen s tím, co mu Alláh dal.
  Alláh říká ve významu: „Jsou snad oni těmi, kdož milosrdenství Pána tvého rozdělují? My rozdělujeme mezi ně živobytí jejich v pozemském životě a my povyšujeme jedny nad druhé v hodnostech.“ [Korán 43:32] .
  Pokud si správný věřící tuto věc uvědomí, mělo by ho to každé závisti spolehlivě zbavit. Z tohoto důvodu také Prorok (sAs) přímo a jednoznačně závist zakázal. Ve sbírkách Sahíhajn vypráví Abú Hurajra o Prorokovi (sAs), že řekl (ve významu): „Dejte si pozor před podezříváním, neboť podezřívání jsou nejlživější řeči. A nešpehujte se, nezáviďte si, nešiřte mezi sebou nenávist a neopouštějte se.“
 4. Takový člověk škodí těm, kterým závidí. Stává se například, že člověk, který je bohatý nebo úspěšný, díky něčí závisti zchudne nebo ztratí svůj úspěch.
  Alláh říká ve významu: „A ti, kdož ubližují věřícím mužům a věřícím ženám, aniž si to oni zasloužili, ti se obtížili pomluvou i hříchem zjevným.“ [Korán 33:58]
 5. Člověk, který závidí, přichází o své dobré skutky, které bude v Soudný den potřebovat ze všeho nejvíc. Ve sbírce imáma Abu Dáwúda je zaznamenán výrok Abú Hurajry (rAa) o Prorokovi (sAs), že řekl (ve významu): „Dejte si pozor před závistí, neboť závist rozežírá dobré skutky stejně, jako rozežírá oheň dříví.“

Tímto vyzýváme všechny, kteří závidí, aby se zamysleli nad těmito skutečnostmi, což jim inšáAlláh pomůže se závisti zbavit.

V příštím setkání se seznámíme s těmito body: