Závist (2.díl)

Datum: 11. 06. 2004
Imám: Karam Badawy

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
dnes budeme pokračovat v našem tématu, které jsme začali již v minulém setkání – a tím je závist. Ta strašná nemoc, která se dnes velmi rozšířila mezi lidmi. Prorok (sAs) řekl ve významu: „Závist má skutečně své následky; a kdyby dokázalo něco změnit osud, pak by to byla závist.“ Zde vyvstává otázka: „Pokud má závist skutečně své následky, jak se mohu před ní ochránit?“ Jako odpověď na tuto otázku vám představím tyto následující kroky:

 1. Posílit vztah s Alláhem a spoléhat se na něj ve všem. Alláh říká ve významu: „A tomu, kdo se spoléhá na Alláha, tomu On postačí.“ (tj. ochrání ho před vším zlým a špatným, súra 65, verš 3).
 2. Vzdálit se od hříchů, neboť hřích je příčinou každého zla a každé katastrofy, kterou bývá člověk zasažen. Vzdálení se od hříchů je tedy praktickým a nutným způsobem ochrany před následky závisti.
 3. Dbát na čtení súr ‚Qul hua Alláhu ahad‘ (súra 112) a Al-Mu‘awwidhatain (súry 113, 114) ráno, večer a před spaním. Ve sbírkách at-Tirmidhího se můžeme dočíst, že Prorok (sAs) poradil jednomu ze svých společníků, aby četl tyto súry třikrát vždy ráno a večer a pak mu řekl: „Ochrání tě přede vším.“
 4. Pravidelně dělat dhikr (připomínání si Alláha), neboť dhikr je nejlepší ochranou před závistí. Je tedy třeba dbát na dhikr, který dělával Prorok (sAs) v průběhu celého dne. Existují pak ještě dva druhy dhikr, které nás naučil Prorok (sAs) jako zvláštní ochranu před závistí:
  „a‘údhu bi kalimáti-lláhi-ttámmáti min šarri má chalaq“ (žádám, aby mě (úplná) slova Alláha ochránila před zlem toho, co stvořil.)
  a druhým je „a‘údhu bi kalimáti-lláhi-ttámma, min kulli šajtányn wa hámma, wa min kulli ‘ajnyn lámma“ (žádám, aby mě (úplná) slova Alláha ochránila před každým šajtánem a vším, co člověka trápí a před každým závistníkem).
  Tyto dva druhy dhikr může člověk říkat kdykoliv.
 5. Člověk by se měl zbavit přílišného podezřívání sama sebe z toho, že byl zasažen závistí, neboť přehnaný strach ze závisti může způsobit, že člověka nakonec skutečně postihne.

Někteří lidé věší různé předměty (amulety) ve tvaru oka, ruky a podobně v bytě, obchodě, autě apod. nebo svému novorozenému dítěti na oblečení a to vše s cílem ochránit se před závistí. Tyto věci nemohou ani pomoci, ani uškodit. Co je však na této praxi nebezpečné je, že se jedná o přidružování (širk), protože takový člověk věří, že nějaký předmět (přívěšek, amulet) jej ochrání.

Nutné kroky, které by měl učinit ten, kdo byl zasažen závistí
Pokud v sobě někdo nalezne některá znamení, která značí, že byl zasažen závistí (např. úspěšný obchodník najednou zkrachuje atp.), pak by se měl držet těchto kroků:

 1. Dát dlaně k sobě a přímo před ústa a přečíst súry ‚Qul hua Alláhu ahad‘ (súru 112) a Al-Mu‘awwidhatain (súry 113, 114).
  Ve sbírce Sahíh Muslim je zaznamenáno, že Prorok (sAs) toto dělal.
 2. Léčba pomocí ‚ruqja‘ (tj., může sám recitovat nebo nechat někoho ze zbožných lidí recitovat verše z Koránu nebo některé du‘á nebo dhikr, které jsou v tomto případě povolené, a to s úmyslem vyléčit tuto nemoc se svolením Alláha). Musíme mít pevnou víru v to, že Korán je lékem pro všechny nemoci.
  Alláh říká ve významu: „A sesíláme v Koránu to, co lékem je i milosrdenstvím pro věřící“ (súra 17, verš 82).
  V Sahíhajn je zaznamenáno, že Prorok (sAs), když ho něco bolelo, dělal ‚ruqja‘sám sobě (četl pro sebe verše z Koránu). Jednou také požádal Aišu, aby mu udělala ‚ruqja‘; také v Sahíh Muslim se píše, že anděl Gabriel udělal jednou ‚ruqja‘Prorokovi (sAs).
 3. Člověk, který byl zasažen závistí, by se měl dobře chovat k tomu, kdo mu závidí, neboť to utiší jeho závist.

Léčba závistníka
Člověk, který závidí, trpí nebezpečnou nemocí a potřebuje se nutně léčit. V minulém setkání jsme se seznámili s nebezpečnými skutečnostmi, které by měl tento člověk vědět. Dnes vám dáme recept na vyléčení.

 1. Být spokojený se vším – s majetkem, penězi, ženou, dětmi, prací atd. Tato spokojenost člověka ochrání před závistí jiných.
 2. Takový člověk by se měl podívat na lidi, kteří jsou na tom hůře než on, nikoliv naopak. Prorok (sAs) řekl: „Dívejte se na toho, kdo je na tom hůř než vy a nedívejte se na ty, kdo jsou na tom lépe. To vám pomůže ocenit dary, kterých se vám dostalo od Alláha a vážit si jich.“
 3. Když člověk vidí v sobě, ve svých dětech, ženě, majetku nebo v ostatních lidech něco, co se mu líbí, měl by říkat tento dhikr: „má šá-Alláh“ nebo „tabáraka-lláh“ nebo „lá quwwata illá bi-lláh.“

Povolená závist
Existuje typ závisti, který se arabsky nazývá „ghibta“ , a to je, když si člověk přeje mít to, co má jiný, ale nepřeje si přitom, aby o toto dobro ten dotyčný přišel. Tato závist je zmíněna ve výroku ve sbírce Sahíhajn, kde Prorok (sAs) řekl ve významu: „Závist je povolená pouze ve dvou případech: lze závidět muži, kterému se dostalo moudrosti a využívá ji v životě a učí ji ostatní a muži, kterému se dostalo velkého majetku a používá ho v dobrém“.
Toto jsou příklady závisti, která je povolená. V závěru našeho povídání o závisti nám nezbývá nic jiného než prosit Alláha, aby nás před touto nemocí ochránil.