Chápání darů v Islámu

Datum: 02. 07. 2004
Imám: Muhammad Attaši

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
jednou z věcí, kterou muslimové často opomíjejí je, že veškeré dary jsou v rukou Alláha a On jediný je rozdává a rozděluje lidem. Ve výroku se píše: „Žádná duše neumře dříve, než dostane celý svůj příděl (dary v tomto životě) ani dříve, než vyprší její čas.“
Každý člověk má tedy napsaný svůj příděl a měl by se snažit ho dosáhnout povolenou cestou. Alláh říká ve významu:

„A není na světě jediného živého tvora, jehož obživa by od Alláh nezávisela.“ [Korán 11:6 ]
a také řekl ve významu:
„Pán tvůj štědře rozdává obživu a odměřuje ji, komu chce, neboť On dobře je zpraven o služebnících Svých a jasně je zří.“ [Korán 17:30]

Alláh dal nám všem za povinnost snažit se získat svůj příděl povolenou cestou. Alláh říká ve významu:

„On je ten, jenž pro vás zemi pokornou učinil; choďte po ní a jezte z toho, co vám uštědřil a u Něho bude pak vzkříšení.“ [Korán 67:15]
Pevná víra v to, že příděl každého z nás je dopředu napsaný, člověka uklidní a ochrání ho před našeptáváním satana, který se ho snaží přesvědčit k tomu, aby začal hledat svoji obživu v zakázaném a straší ho tím, že v budoucnu mu nebudou jeho příjmy stačit k uživení rodiny atd.
Alláh říká ve významu:
„Nezabíjejte děti své z obavy před zchudnutím, vždyť My jim i vám obživu uštědříme. A jejich zabíjení je hříchem velkým.“ [Korán 17:31]
Někteří lidé si neuvědomují, že jejich příděl v tomto životě je pro ně dopředu napsaný, a to je pak nutí k tomu, že si hledají obživu v zakázaném, jako je např. ribá (lichva), krádež, hazard, falšování, obchodování se zakázaným, jako jsou drogy, alkohol, vepřové maso apod. Člověku tyto a další nepovolené způsoby obživy sice přinesou zisk, ale jsou to peníze zbavené požehnání a mají špatný vliv na něj a na všechny, které z těchto peněz živí. Ve výroku stojí: „Jakékoliv tělo živené ze zakázaného patří spíše do Pekla.“

Islámská umma je bohatý národ, jenže chudoba, která nás v dnešní době zasáhla, má příčinu v přílišné závislosti na tomto pozemském světě. Někteří muslimové dokonce odmítají i vydávat zakát, který pilířem Islámu a je povinný pro každého muslima a muslimku. Tvoří jej 2,5% ze základu, například peněz, které zůstanou rok nepoužité. Zakát však není povinný, pokud tento základ přepočtený na peníze nedosáhl hodnotu 88g ryzího zlata, což odpovídá zhruba 35 000,- Kč. Kdyby každý muslim a muslimka vydávali zakát přesně, tak jak mají, nebyl by na Zemi jediný chudák. Každý muslim by tedy měl být spokojený s přídělem obživy, který mu Alláh uštědřil a měl by z něj vydávat to, co mu Alláh přikázal.