Trpělivost

Datum: 16. 07. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
jednou z nejdůležitějších vlastností, která nesmí chybět žádnému muslimovi, je trpělivost. Každý člověk má v životě nějaký cíl, a toho nedosáhne jinak než s trpělivostí. Student, který chce uspět a dosáhnout výborných výsledků, musí mít velikou trpělivost, aby mohl dobře studovat a připravovat se. Stejně tak obchodník, když chce dosáhnout velkých zisků, potřebuje trpělivost. Proto často můžete slyšet obchodníky, jak si vzájemně připomínají, že musejí být trpěliví. Pokud chcete např. začít s novým projektem, musíte mít na začátku velkou trpělivost, abyste později dosáhli dobrých výsledků. A tak je to se vším. Každý úspěch v životě potřebuje trpělivost, a člověk, který se trpělivosti vzdá, bude mít plno potíží v tomto i příštím životě.

Obrovskou důležitost trpělivosti potvrzuje fakt, že Alláh k ní v Koránu vyzývá mnohokrát různými způsoby. Někdy přímým rozkazem:

„Vy, kteří věříte! Buďte trpěliví a povzbuzujte se k trpělivosti! Buďte pevní a uvědomujte si Alláha – snad budete blažení!“ [Korán 3:200]
jindy tím, že to připomíná Prorokovi (sAs), ale přitom je to určeno pro všechny:
„Buď trpělivý, však trpělivost tvá je možná jen s pomocí Alláha!“ [Korán 16:127]
jindy výzvou lidem, aby hledali pomoc v trpělivosti:
„Vy, kteří věříte, hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě, vždyť Alláh je věru s trpělivými.“ [Korán 2:153]
a jindy zas muslimy povzbuzuje a láká velkými odměnami, které čekají trpělivé:
„a oznam trpělivým radostnou zprávu“ (súra 2, verš 155), „A země Boží je rozlehlá a trpělivým bude dána jejich odměna v míře plné, bez počítání.“ [Korán 39:10]
„a Alláh miluje trpělivé“ [Korán 3:146]
Všechny tyto a další verše potvrzují, jak důležitá je pro muslima trpělivost.

Druhy trpělivosti
Muslim potřebuje trpělivost v mnoha situacích a v různých oblastech svého života, jako například:

  1. při uctívání: Každý způsob uctívání vyžaduje od muslima jistou dávku trpělivosti – ať už jsou to povinné modlitby, zvláště pak ranní modlitba (fadžr) , kdy musí člověk vstávat velmi brzo, při noční modlitbě, při půstu, ať už je povinný nebo ne, přičemž půst v ramadánu je pro muslimy praktickým cvičením, který je učí trpělivosti. Podobně potřebuje muslimka velkou trpělivost k tomu, aby dbala na nošení islámského oděvu (hidžáb) , zvláště pak v zemích, jako je tato, kde se stává středem pozornosti nebo také v létě. A mějme všichni stále na vědomí, že čím je určitý způsob uctívání pro muslima obtížnější, je odměna větší.
  2. aby se mohl vyhnout hříchům: Hodně hříchů se člověk dopouští právě z toho důvodu, že neměl trpělivost. Např. mladík, který spáchá cizoložství (‚zina‘), to udělá proto, že nemá trpělivost a nemohl vydržet, než se ožení. A kdyby si jen vzpomněl na trpělivost proroka Josefa (as), když ho velmožova manželka sváděla a on odmítl a byl trpělivý, tak by to byl býval neudělal. Trpělivost nemá ani muslim, který si vydělává peníze ze zakázaného. Kdyby byl býval trpělivý a vydělával si peníze pouze z povoleného, dosáhl by nakonec stejných zisků, ale neměl trpělivost a nechtěl čekat. Stejně tak kuřák, který nemůže vydržet bez cigarety a je na ní naprosto závislý, nemá vůbec trpělivost. A došlo to s některými kuřáky tak daleko, že přesvědčili sami sebe, že cigareta je uklidňuje; a kdyby se pořádně podívali kolem sebe, uviděli by hodně lidí, kteří kouření zanechali. Ano, bylo to na začátku těžké, potřebovalo to velkou trpělivost, ale výsledkem pak bylo, že tím pomohli svému zdraví a ulevili své peněžence a hlavně tím získali spokojenost Alláha.
  3. při různých katastrofách, pohromách a zkouškách osudu, kterými Alláh člověka zkouší: Člověk bývá zkoušen chudobou, nemocemi, strachem nebo ztrátou člověka, kterého miloval. To vše jsou věci, při kterých musí být muslim trpělivý. Alláh říká ve významu: „Budeme vás zkoušet trochu strachem a hladem a ztrátou na majetku i lidech a plodech - avšak oznam zvěst radostnou trpělivým, kteří, když postihne je neštěstí, hovoří: ‚My Alláhu patříme a my k Němu se navrátíme!‘ A to jsou ti, jimž patří požehnání a milosrdenství Pána jejich, to jsou ti, kdož správnou cestou jsou vedeni“ (súra 2, verše 155-157). Tento druh trpělivosti má tři hlavní typy:
    1. Jednou z největších pohrom, které člověka mohou zasáhnout, je smrt někoho milovaného: V takovýchto situacích můžeme snadno poznat trpělivého muslima od muslima, kterému tato vlastnost chybí a hned začne proklínat a nadávat a dělat věci, které k Islámu nepatří. Trpělivost v této situaci přináší obrovské odměny; ve výroku říká Alláh ve významu: „Pro muslima, kterému jsem vzal (tedy jeho smrtí) člověka, kterého měl rád a on byl trpělivý, nemám jinou odměnu než Ráj.“ Být trpělivý zde znamená, že neudělal nic z těch zakázaných věcí, kterých se hodně lidí v těchto situacích dopouští, když začnou proklínat, nadávat a stěžovat si na osud atp., a že řekl du’á, které se říká při smrti někoho milovaného („Inná li-lláhi wa inná ilajhi rádži’ún; Alláhumma adžirní fí musíbatí wa-chlif lí chajran minhá.“) . Zde vidíme, jak se trpělivost stává důvodem pro muslima, aby se dostal do Ráje.
    2. Nemoci: Ze všeho nejdříve by měl muslim vědět, že nemoc, která ho zasáhne se pro něj stává důvodem pro odpuštění hříchů – pod podmínkou, že bude trpělivý. Proto Prorok (sAs), když navštívil nemocného, řekl mu „Tahúr in šá-Alláh“ , což zhruba znamená „In šá-Alláh je to pro tebe očištění od hříchů.“ A také nemoc může být důvodem pro vstup do Ráje. K Prorokovi (sAs) jednou přišla černoška, která trpěla epilepsií a řekla mu: „Proroku, trpím epilepsií. Popros pro mě Alláha (tj. aby ji vyléčil).“ On řekl: „Jestli to chceš, poprosím pro tebe Alláha, ale kdybys byla trpělivá a vydržela, budeš mít za odměnu Ráj.“ Žena řekla: „Vydržím, Proroku, ale popros pro mě Alláha, abych se přitom neodhalovala.“ A tak učinil.
    3. Patří sem také trpělivost člověka s lidmi, kteří mu ubližují: Kdyby se k tobě např. někdo špatně zachoval, nadával ti apod. Alláh říká ve významu: „A věru ten, kdo trpělivý je a odpouští . . . a vskutku to patří k podstatě věci.“ (súra 42, verš 43) a také řekl ve významu: „A učinili jsme jedny z vás pokušením pro jiné, abychom zjistili, zda neochvějní budete. A Pán tvůj vše bystře pozoruje.“ (súra 25, verš 20).

Bratři a sestry, trpělivost je úžasná vlastnost, a proto je odměna pro trpělivé nesmírná. Prosíme Alláha, aby nám napomohl k trpělivosti.