Láska

Datum: 23. 07. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
k přirozeným vlastnostem člověka patří i láska. Ta je snad v srdci každého člověka, ale my se na ni podíváme více zblízka a řekneme si, jak o ní mluví Islám. V této promluvě se budeme soustředit na několik základních bodů:

 1. Láska k Alláhu, a poté k Prorokovi (sAs):
  Je to ten nejvznešenější druh lásky vůbec, kterou musí každý muslim upřednostnit před jakoukoliv jinou láskou. A je to zároveň i láska, která muslimovi pomůže dosáhnout úplné víry.
  V jednom hadíthu se píše ve významu: „Jsou tři věci, které když se sejdou v jediném člověku, tak pozná krásu víry: Aby byl u něj Alláh a jeho prorok milejší než všechno ostatní …“ a v dalším výroku Prorok (sAs) říká: „Nikdo z vás nedosáhne úplné víry, dokud nebudu u něj milejší než jeho děti, rodiče a všichni lidé.“
  A v Koránu říká Alláh ve významu: „A ti, kteří uvěřili, ti v lásce své k Alláhu jsou silnější.“ (súra 2, verš 165).
  Láska k Alláhu a k jeho Prorokovi (sAs) nejsou pouze slova, která stačí vyslovit, ale musíme tuto lásku potvrdit svými činy.
  Alláh říká Muhammadovi (sAs) ve významu: „Řekni: Pokud milujete Alláha, následujte mne a On vás bude milovat a odpustí vám vaše hříchy, a Alláh je Odpouštějící, Slitovný.“ (súra 3, verš 31).
  Dodržování příkazů Alláha, následování sunny Proroka (sAs) a obětování všeho s cílem získat spokojenost Alláha je ta správná cesta k dosažení lásky k Alláhu a k Jeho Prorokovi (sAs). Sahába (rAa) byli těmi nejlepšími příklady toho, jak má láska k Alláhu a k Prorokovi (sAs) vypadat.
  Chubajb bin ‘Adijj, když přijal Islám, nevděční Qurajšovci ho zajali a mučili ho. Pak se rozhodli, že ho ukřižují a přitom do něj budou střílet z luků. Před tím, než to udělali, zeptali se ho, zda si něco nepřeje. On jim řekl, že by se rád před smrtí pomodlil. Pomodlil se tedy dvě rak‘a, a když skončil, otočil se k nim a řekl: „Chtěl jsem se modlit déle, ale nechtěl jsem, abyste si mysleli, že se bojím smrti.“ Když pak do něj stříleli šípy a jeho tělo se trhalo, zeptali se ho: „Nebyl bys teď radši, kdyby tu byl místo tebe mučen Muhammad, a ty jsi byl zdravý a v pořádku?!“ Chubajb v tu chvíli vzkřiknul: „Ne! Ani, aby se byl bodnul trnem!“ Abu Sufján, který tehdy ještě nebyl muslim, na to řekl: „Neviděl jsem nikoho, kdo by měl někoho rád tak, jako mají Muhammada rádi jeho přátelé.“ Proto je odměnou za skutečnou lásku k Alláhu a k prorokovi žít v Ráji spolu s proroky a zbožnými.
  Jeden ze sahába se zeptal Proroka (sAs): „Kdy bude Soudný den?“, řekl: „A jak jsi se na něj připravil?“, řekl: „Nemám žádné modlitby, půst nebo almužny navíc, ale miluji Alláha a Jeho Posla (sAs).“ Prorok (sAs) mu řekl: „Budeš s těmi, koho miluješ.“
  Dalším příkladem je jeden ze sahába jménem Hanzala bin Abí ‘Ámir. Během své svatební noci slyšel člověka, jak svolává lidi k džihádu. Okamžitě volání vyslyšel a ani se neumyl. Bojoval a byl zabit. Prorok (sAs) později řekl, že ho viděl, jak ho andělé myjí mezi nebem a zemí.
 2. Přirozená láska:
  je to láska k lidem a k běžným věcem, jako je láska k rodičům, dětem, manželce nebo manželovi atd. Je to láska, kterou Islám povoluje a za kterou je muslim odměněn. To je také odpověď na nepravdivé názory lidí, kteří tvrdí, že Islám nezná lásku. My jim na to říkáme: „Islám doporučuje tuto lásku a dbá na ni, když je v rozumných mezích Islámu, když je čistá, když je neposkvrněná nemanželskými vztahy, které se tak rozšířily na Západě a nejen tam.“ Úkolem muslimských manželů je, aby dali svým partnerům tuto lásku najevo. Podívejme se na Proroka (sA), jak se choval ke svým manželkám. Například ‘Á´iše říkal „‘Á´iš“, což je zdrobnělina jejího jména, často s ní závodil v běhu, a jindy zas hledá na hrníčku, ze kterého pila, místo, kde měla rty a napije se ze stejného místa apod. Tímto rozmazlováním dával najevo svou lásku, která je v Islámu povolená. Muslim si však musí dát pozor, aby tato láska k dětem, manželce nebo manželovi, majetku a dalším běžným věcem nebyla silnější než láska k Alláhu a k Prorokovi (sAs).
  Alláh říká ve významu: „Rci: Jsou-li vám vaši otcové, vaši synové, vaši bratři, vaše manželky, váš rod a jmění, které jste získali, a obchod, jehož úpadku se obáváte, a příbytky vaše, v nichž zalíbeni máte, milejší než Alláh a Jeho posel a ti, kdož na cestě Jeho bojují, tedy počkejte, až Alláh přijde se Svým rozhodnutím!“ (súra 9, verš 24).
 3. Vzájemná láska mezi muslimy:
  Je to vztah založený na bratrství v Islámu, nikoli na základě společných zájmů. Bohužel, tento druh lásky v dnešní době mezi muslimy téměř neexistuje. A tímto vyzývám všechny muslimy, aby mezi sebou rozšířili tuto lásku – toto bratrství a lásku pro Alláha. Zamysleme se každý z nás nad našimi vztahy a vytvořme je znovu, ale tentokrát na základě lásky k Alláhu a bratrství v Islámu. A vrátím se ještě k výroku, který jsme zmínili na začátku a který hovoří o třech věcech, které musí mít muslim, aby poznal krásu víry.
  Jednou z nich je: „… aby měl rád ostatní pouze pro Alláha …“ a ve svatém hadíthu říká Alláh ve významu: „Ti, jenž se mají rádi pro Mne, budou v Soudný den na vyvýšených místech ze světla.“ Stejně tak podle jiného hadíthu ti muslimové, kteří se mají rádi pro Alláha budou patřit mezi známých sedm typů lidí, kteří budou v Soudný den ve stínu trůnu Alláha, kdy nebude žádný jiný stín.
  Ke znamením lásky v Islámu patří také, že když někdo vidí jiného muslima, že má např. hodně peněz, dobrou práci, rodinu atd., tak mu nezávidí, ale přeje mu to a je za něj rád. Ve výroku stojí: „Nikdo z vás nebude mít úplnou víru, dokud si nebude přát pro svého bratra to, co si přeje sám pro sebe.“ A k rozšíření této lásky je třeba dbát na Islámský pozdrav, jak nám poradil Prorok (sAs), když řekl ve významu: „Nechcete, abych vám poradil něco, co když uděláte, budete se mít všichni rádi? Rozšiřte mezi sebou pozdrav.“

A nakonec mi nezbývá, než poprosit Alláha, aby nás učinil jedněmi z těch, kteří se mají rádi pro Něj.