Milosrdenství (1.díl)

Datum: 30. 07. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
dnes si budeme povídat o jedné z nejkrásnějších a nejdůležitějších lidských vlastností, kterou v dnešní době lidstvo postrádá. Kdyby se lidé drželi této vlastnosti, zavládl by ve společnosti klid a bezpečí, ale když lidem chybí, rozšíří se zločiny, zlo a křivda. Dnešním tématem je milosrdenství. Toto naše povídání nesmí být pouze teorií a suchou řečí, kterou si vyslechneme a nic s tím neuděláme. Chceme-li, aby toto naše setkání ovlivnilo náš život, musíme zařadit milosrdenství k našim vlastnostem a způsobům chování. A dodržováním této vlastnosti si zasloužíme milosrdenství od Alláha. V hadísu stojí ve významu: „Alláh je milosrdný k těm ze Svých služebníků, kteří jsou milosrdní.“ Dnešní řeč se bude pohybovat kolem následujících bodů:

  1. Milosrdenství Alláha ke všem Jeho stvořením – Jedním ze jmen Alláha je „Ar-Rahmán“, tedy Milosrdný. Každé ze jmen Alláha v sobě obsahuje vznešenou vlastnost, která se hodí k Němu, Subhánahu wa ta’álá. Alláh říká ve významu: „A když přijdou k tobě ti, kdož ve znamení Naše uvěřili, rci: Mír s vámi! Pán váš Sobě milosrdenství jako povinnost předepsal; dopustí-li se někdo z vás špatného z nevědomosti, potom však pokání koná a polepší se . . . vždyť On věru je odpouštějící, slitovný.“ (súra 6, verš 54), a také řekl ve významu: „…milosrdenství Mé objímá všechny věci; Já zapíši dobré těm, kdož bohabojní jsou a dávají almužnu, a těm, kdož uvěřili ve znamení Naše…,“ (súra 7, verš 156). Milosrdenství Alláha je vidět všude kolem nás i v nás samotných. Podívejte se např. na Zemi, nebe, Slunce, Měsíc, hvězdy, vzduch, vodu a mnoho dalších věcí. Všechny tyto projevy milosrdenství jsou užitečné pro muslimy i nemuslimy bez rozdílu. K Jeho milosrdenstvím náleží i podoba, která nám byla dána a také naše orgány, ze kterých kdyby vypověděl jeden jediný, zhatilo nebo otrávilo by to člověku život. Uvědomujeme si vůbec tento obrovský dar? Kdybychom si bývali tento obrovský dar těla uvědomili a skutečně ho ocenili, nepoužili bychom ho k hříchům.
  2. K milosrdenství Alláha s lidmi patří také sesílání proroků, knih a celé šari’a (našeho islámského práva i všech předchozích náboženských legislativ, které byly před Islámem a které lidem ukázaly správný způsob života). Alláh říká ve významu: „A také toto Písmo, jež seslali jsme nyní, je požehnané; následujte je a buďte bohabojní – snad dosáhnete milosti!“ (súra 6, verš 155), a také říká ve významu: „A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (súra 21, verš 107). Abychom poznali toto milosrdenství, podívejme se dnešní západní svět – právě tam se nejvíce rozšířily deprese, sebevraždy a psychické a nervové nemoci. Důvodem je odmítání správné cesty Alláha, tedy šarí’i, kterou nám ukázal, jelikož správná cesta je milosrdenství. Ten, kdo se jí drží a jde po ní, žije šťastně a spokojeně, a ten, kdo ji odmítne, má život plný deprese a je nešťastný a nespokojený.
  3. Milosrdenství Alláha s věřícími hříšníky – z Jeho milosrdenství s námi je, že nás netrestá okamžitě za naše hříchy, ale dává nám spoustu možností, abychom se vrátili, litovali a udělali pokání. Lidé neustále hřeší, a Alláh neustále odpouští. Alláh říká ve významu: „Pán tvůj je odpouštějící i pln milosrdenství. Kdyby je chtěl uchvátit za to, co si vysloužili, byl by jim jistě uspíšil trest, avšak mají lhůtu slíbenou a jinde než u Boha útočiště žádné nenajdou.“ (súra 18, verš 58). K milosrdenství Alláha patří také, že skrývá naše hříchy. Představte si, kdyby pokaždé, když člověk zhřeší, mu tento hřích byl napsán na čelo, aby to všichni viděli. Nebo si představte, že by hříchy páchly. Vždy, když by člověk spáchal nějaký hřích, bylo by to cítit. Chvála Alláhu, že tomu tak není. A takto Alláh skrývá naše hříchy až do Soudného dne. Alláh v Soudný den řekne Svým služebníkům: „Můj služebníku, pamatuješ si ten dotyčný hřích v ten určitý den? Tehdy jsem ho skryl před ostatními a dnes ho také skryji.“ Jenže pohromou je, že přestože Alláh někomu skryje jeho hřích, on ho přesto rozšíří mezi lidi – začne se o něm bavit a chlubit se jím, nebo ho dělá veřejně. Ve výroku Proroka (sAs) stojí ve významu: „Alláh odpustí všem z mé ummy, kromě těch, kdo veřejně odkrývali své hříchy.“ Využijme tedy tohoto obrovského daru k pokání.
  4. K milosrdenstvím Alláha patří také shromáždění všech lidí v Soudný den, kdy bude navráceno právo tomu, komu bylo ukřivděno. Správný, zbožný muslim, který si uvědomoval Alláha, bude štědře odměněn a hříšníci a zločinci budou spravedlivě potrestáni. Copak si může být rovný ten, kdo byl trpělivý, vydržel a obstál v této zkoušce života a zachoval si svou víru, a ten, kdo ze sebe udělal oběť pro šajtána a spadl do hříchů? Samozřejmě, že ne. A z Jeho Milosrdenství je, že se v Soudný den rozliší mezi zbožným muslimem, který zachoval svoji víru, a mezi tím, kdo podlehl a nechal se zlákat pokušeními. Alláh říká ve významu: „A takto jsme učinili každému poslu nepřátele: satany z lidí i džinů, kteří si vzájemně našeptávají ozdobná slova plná bludů. Kdyby Pán tvůj chtěl, nebyli by tak činili; ponech je tedy v tom, co si vymýšlejí!“ (súra 6, verš 12). Všimněte si souvislosti, která je v tomto verši mezi milosrdenstvím a shromážděním lidí v Soudný den. Soudný den je totiž vrcholem milosrdenství a spravedlnosti Alláha. A každý z nás si pořád může vybrat své místo v Soudný den. Chcete být mezi těmi, nad kterými se Alláh smiluje, anebo chcete být mezi hříšníky a zločinci?

Toto setkání bylo jen seznámením s malou částí z milosrdenství Alláha, a je přípravou na příští kázání, kde se budeme bavit o tom, jak důležité je učinit tuto vznešenou vlastnost základní součástí každého z nás.