Dobré chování

Datum: 13. 08. 2004
Imám: Dr.Ahmad Al-Fuheid

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
Muhammad (sAs) vždy svému národu doporučoval dobré chování při jednání s lidmi a učil je, že na špatný čin by měli muslimové reagovat dobrým. Abú Hurajra (rAa) vypráví o Prorokovi (sAs), že řekl: „Nejúplnější víru má z věřících ten, kdo má nejlepší chování, a nejlepší z vás jsou ti, kdo se nejlépe chovají ke svým ženám.“ (ve sbírce imáma at-Tirmídhího). Prorok (sAs) nám prakticky předvedl, jak se má muslim správně chovat a choval se dobře i s těmi, kteří mu ubližovali. Když se Islám rozšířil a Muhammad (sAs) získal zpět Mekku, měl Prorok (sAs) moc naložit s těmi, kdo mu kdysi ubližovali, jak chce. A přesto, že se ho tito lidé kdysi dokonce i pokoušeli zabít, oplatil jim jejich špatné chování a ubližování tím, že jim řekl: „Alláh vám odpustí.“ Dalším příkladem toho, jak Prorok (sAs) odpouštěl, je jeho výzva k Islámu v městě Tá-if. Obyvatelé tohoto města mu velice ublížili, a to všemi možnými způsoby a vyhnali ho z města. Když byl vyhnán, byl k němu seslán anděl, který má na starosti hory a řekl mu: „Muhammade, kdybys chtěl, mohu město zničit tím, že je rozmáčknu mezi dvěma horami (‚Al-achšabejn‘ jsou dvě velké hory v blízkosti města Tá-if), ale Prorok (sAs) řekl: „Ne, snad z nich Alláh uvede na správnou cestu některé, kteří Ho budou uctívat a nebudou k Němu nic přidružovat. Pane, odpusť jim, vždyť oni nevědí.“

Prorok (sAs) řekl ve významu: „Byl jsem seslán proto, abych lidi naučil dobrému chování.“
A také řekl ve významu: „Nejčastějším důvodem, díky kterému lidé vstoupí do Ráje je ‚taqwa Alláh‘ (uvědomění si Alláha) a dobré chování.“
Prorok (sAs) nám prozradil, že jeho miláčky a těmi, kdo budou k němu v Ráji nejblíže jsou právě ti, kdo mají dobré chování. Jednou přišel k Prorokovi (sAs) beduín a chytil Proroka (sAs) velice silně za jeho košili, až mu zanechala otisk na krku a řekl mu: „Muhammade! Dej mi z peněz Alláha, které máš!“ Prorok (sAs) se usmál a dal mu peníze, které chtěl.

Imám ibn Al-Qajjim řekl: „Prorok (sAs) sloučil uvědomování si Alláha (taqwa) a dobré chování, jelikož taqwa napravuje vztah mezi člověkem a Alláhem, a dobré chování napravuje vztah mezi člověkem a ostatními lidmi.“ Prorok (sAs) vytvořil vztah mezi dobrým chováním a da‘wa (vyzývání k Islámu), jelikož muslim si při dodržování dobrého chování získává srdce ostatních. Jednoho dne smrtelně onemocněl nějaký žid, a Prorok (sAs) ho šel okamžitě navštívit a využil toho pro da‘wa. Když ho vyzval k Islámu, podíval se tento žid na svého otce, a ten mu řekl: „Poslechni Abu-l-Qásima“ (Abu-l-Qásim je Prorok sAs). Mnoho nevěřících se dalo na Islám právě díky dobrému chování Proroka (sAs) a jeho přátel. A stejně tak my, muslimové na západě, bychom se měli chovat dobře při jednání s lidmi, aby to bylo zároveň i da‘wa.
Islám se rozšířil do hodně zemí Evropy a Asie právě díky dobrému chování a jednání muslimských obchodníků. Bohužel, existují mezi muslimy někteří, kteří dělají Islámu špatnou reklamu díky svému špatnému chování. Tito lidé často lžou, nedodržují sliby a podvádějí ve svých obchodech. Došlo to tak daleko, že jeden z nových muslimů, když se dal na Islám, řekl: „Díky Alláhu, že jsem poznal Islám dříve, než jsem poznal muslimy.“ Je povinností nás všech objasnit obyvatelům této země, že Islám je víra založená na přirozenosti a dobrém chování, a že muslimové, kteří se chovají špatně, se tak nechovají proto, že by je k tomu vedl Islám, ale je to chyba jich samotných. Každý z nás by si měl uvědomit, že v této společnosti reprezentuje Islám a muslimy. Měl by se proto chovat a jednat s lidmi co nejlépe, tak, jak to dělal Prorok (sAs), jehož chováním byl Korán a kterého Alláh pochválil v Koránu a řekl mu ve významu: „Vskutku povaha tvá je vznešená.“ (Korán 68:4)