Věrnost Alláhu

Datum: 20. 08. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
muslim bude v Soudný den vděčný za každý dobrý skutek, jenže aby mu byl něco platný, musí splnit jisté podmínky.

Alláh vždy v Koránu spojuje víru (ímán) a dobré skutky:

„Však věru ti, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, ti budou mít zahrady rajské obydlím“ (18:107), „A kdo zbožné skutky činil a přitom věřící byl, ten nemusí se obávat ani křivdy, ani poškození.“ (20:112), „Kdokoliv zbožné skutky koná, ať muž či žena, a je věřící, toho vzkřísíme k životu překrásnému a věru je odměníme odměnou podle toho nejlepšího, co učinili.“ [Korán 16:97]

Mnoho muslimů se předhání v konání dobrých skutků, ale jedna věc nás stále trápí: Přijal Alláh naše skutky?

Jsou dvě podmínky, které muslim musí splnit, aby Alláh jeho dobrý skutek přijal:

Dnes si povíme něco více o první podmínce, kterou je věrnost Alláhu při uctívání, tj. aby muslim svými činy a uctíváním měl za cíl pouze spokojenost Alláha, musí očistit své úmysly (nijja) od světských zájmů:

Alláh varoval muslimy před tím, aby svým uctíváním měli za cíl nějaké světské zájmy a řekl ve významu:

„Ty, kdož touží po životě pozemském a jeho ozdobách, ty plně odměníme za skutky jejich v něm a nebudou v tom ošizeni. To jsou ti, pro něž v životě budoucím je pouze oheň připraven; marné bude to, co zde vykonali, a nicotné bude to, co zde dělali.“ [Korán 11: 15-16]

Prorok (sAs) nám prozradil, jaké budou první tři typy lidí, kteří budou vhozeni do Pekla – je to znalec Koránu, který svými činy chtěl, aby o něm lidé říkali, že je znalec; dále člověk, kterému se dostalo velkého majetku a rozdával z něj, ale dělal to proto, aby o něm lidé říkali, že je štědrý; a třetím je bojovník na stezce Alláha, který ale bojoval proto, aby se o něm řeklo, že je odvážný a hrdina. Tito lidé dostanou na tomto světě, co chtěli, a proto nebudou mít v Soudný den nic, kromě Pekla!

Opakem věrnosti Alláhu je rijá´ (pokrytectví, přetvářka v uctívání), a slovo rijá´ znamená, když člověk koná nějaké uctívání nikoli s cílem získat spokojenost Alláha, ale proto, aby ho lidé viděli a mluvili o něm. Alláh učinil rijá´ vlastností a známkou pokrytců a řekl ve významu:

„Pokrytci se snaží oklamat Boha, ale On oklame je. A když vstávají k modlitbě, zvedají se lenivě a jen před lidmi předstírají a vzpomínají na Boha jen nepatrně,“ [Korán 4: 142]

Pokrytci budou v Soudný den na samotném dně Pekla. Alláh řekl ve významu:

„A pokrytci budou vskutku v nejnižším stupni ohně pekelného a nenajdeš pro ně pomocníka s výjimkou těch, kdož pokání činili a napravili se, na Alláha se pevně spoléhali a upřímně mu zasvětili svou víru. Tito budou patřit mezi věřící a Alláh zajisté dá věřícím odměnu nesmírnou.“ [Korán 4: 145-146]
Takže pozor, protože rijá´ člověka může dostat až na samotné dno Pekla!

Jak dosáhnout věrnosti Alláhu při uctívání?

A nakonec připomínám všem, aby byli věrní Alláhu úplně ve všem, nejen v uctívání – obchodníci ve svých obchodech, studenti ve studiu, zaměstnanci ve své práci a podobně – buďte při tom, co děláte, věrní Alláhu a on vám pomůže k úspěchu a zisku.

Prosím Alláha, aby nám všem dal dar věrnosti Jemu, Jedinému.