Nebezpečí hrozící muslimům v této společnosti (1.díl)

Datum: 03. 09. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
dobrý a věřící muslim žijící v této společnosti je často vystavován nebezpečím ohrožujícím jeho zbožnost. A bohužel se někdy stává, že úplně ztratí svou muslimskou identitu a v této společnosti se ztratí. V této sérii kázání bych vás rád upozornil na některá tato nebezpečí.

Sňatek s křesťanskou nebo židovskou dívkou

Alláh povolil muslimům oženit se s nemuslimskou dívkou, pokud je křesťanka nebo židovka (žena z lidu Knihy). Ve verši stojí ve významu:

„A dovoleny jsou vám muhsany z věřících žen a muhsany z těch, jimž dostalo se Písma před vámi, jestliže jste jim dali jejich odměnu a chováte-li se jako muži spořádaní, nikoliv jako cizoložníci nebo ti, kdož si berou milenky.“ [Korán 5:5]
Ve verši jasně vidíme, že Alláh povolil muslimům si brát za ženy křesťanky nebo židovky. Není to ale tak jednoduché. Muslim, který je sám zbožný a sám se snaží svědomitě žít podle islámských zásad, by měl mít na paměti následující podmínky:
  1. Musí se nejprve pokusit ze všech sil najít muslimskou ženu, a pokud takovou najde, pak si nemůže vzít křesťanku nebo židovku.
  2. Pokud si chce vzít za ženu křesťanskou nebo židovskou dívku, musí se s ní oženit s úmyslem ji zvát k Islámu.
  3. Tato dívka by měla být počestná a nedopouštět se cizoložství (zina).
  4. Nesmí to být dívka, která nenávidí Islám.
  5. Musí jí dát mahr, na kterém se dohodnou.
  6. Musí tímto sňatkem mít za cíl se ochránit před spácháním cizoložství (zina) .

Ze zkušeností muslimů žijících na Západě se ukázalo, že sňatek věřícího muslima s křesťanskou nebo židovskou dívkou může ohrožovat jeho víru a často ho vést k tomu, že se vzdá některých z islámských principů. Často tato manželství také končí předčasným rozvodem nebo odloučením manželů od sebe. Během vztahu se mohou objevit různé problémy:

  1. Velký rozdíl ve způsobech přemýšlení mezi manžely. Nemuslimská žena se často zaměřuje jen na materiální cíle v životě. Zde dochází ke střetu obou mentalit, kdy muslim se dívá na svět skrze verš, ve kterém Alláh říká ve významu: „A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali“ (Súra 51 Běžící, verš 56).
  2. Rozdílné zvyky a tradice v každodenním životě. Nemuslimská žena se většinou například v oblékání nebo v chování nedrží islámských pravidel a snadno se pak může stát, že přinese do domu alkohol nebo vepřové maso, chodí nevhodně oblečená nebo tráví svůj volný čas v místech, kde ji její zbožný manžel nerad vidí. A tyto každodenní rozpory často dovedou muslima k tomu, že se vzdá některých z islámských principů nebo že ji dokonce následuje a spadne do různých hříchů díky ní.
  3. Budoucnost dětí – to je tím největším problémem kam mohou dospět takovéto sňatky. Dítě, které je vychováváno nemuslimskou matkou a muslimským otcem, může dostávat od své matky příkazy a rady, které odporují tomu, co mu říká jeho otec. Tato žena bude zpravidla vychovávat své dítě ke své mentalitě a zvykům, a její rady a příkazy budou postrádat jakoukoliv duchovní stránku, a budou naprosto materialistické. Otec se zas bude snažit své dítě vychovat k Islámu, a to v myšlení dítěte způsobí rozpor. Nejhorší situace nastává při rozvodu, kdy stát podle zde platných zákonů přidělí dítě matce, která ho samozřejmě nebude vychovávat k Islámu. Z dítěte nakonec vyroste káfir, nemuslim, a pro otce je pak téměř nemožné ho vrátit k Islámu.

Důležitost toho, dbát na výběru muslimské manželky
Tímto vyzývám každého muslima, aby se vážně zamyslel před tím, než vstoupí do sňatku s nemuslimkou, neboť takový vztah má mnoho rizik. Jeden ze sahába jménem Huthajfa bin al-Jamán (rAa) se oženil s židovkou. Když se to Omar bin Al-Chattáb dozvěděl, napsal mu, aby se s ní rozvedl. Huthajfa mu na to řekl, že pokud je tento sňatek v Islámu zakázaný, pak se s ní rozvede. Omar mu odpověděl: „Netvrdím, že je to zakázané, ale mám o vás strach ze sňatku s těmi hříšnými z nich.“ Na sňatek muslima s křesťankou nebo židovkou byli jednou tázáni ‘Atá´ bin Rabáh a Al-Hasan Al-Basrí, kteří odpověděli takto: „Muslimských žen je mnoho.“

A skutečně, pokud chce muslim dosáhnout ve svém manželství lásky a pochopení, pak si měl vzít za ženu dobrou, zbožnou muslimku, neboť Prorok (sAs) řekl ve významu: „… a vyhledávej tu zbožnou!“ Taková žena pomůže svému muži k poslušnosti k Alláhu, upozorní ho a poradí mu, když udělá chybu nebo zhřeší a pomůže mu vychovat novou generaci, která bude nést břemeno této víry. Prorok (sAs) řekl ve významu: „Žena je v domě svého manžela pečovatelkou a je zodpovědná za ty, o které pečuje.“ Je jí tedy svěřena zodpovědnost za byt, manžela a děti. Není pro věřícího muslima lepší svěřit svůj dům a děti muslimce?