Cizoložství II.

Datum: 24. 09. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
Chvála Alláhu za dar Islámu, který nás zve k tomu dobrému a který nám káže oddálit se od toho špatného.

Jednou z věcí, kterou nás Alláh obdařil, je přirozená náklonnost muže k ženě a ženy k muži. Zároveň nám však ukázal, jak se s touto přirozenou sexuální potřebou správně a čistě vyrovnat. Tou dokonalou cestou je uzavření manželství podle islámského práva. Alláh říká v Koránu:

„ A patří k Jeho znamením, že vám z vás samých manželky stvořil, abyste u nich klid nalezli. A vložil mezi vás lásku a milosrdenství a věru jsou v tom znamení pro lidi přemýšlivé.“ [Korán, súra ar-Rúm (Byzantinci) 30:21]
A dále se o tomto svazku mezi manžely vyjádřil v Koránu následovně:
„…..- ony jsou pro vás oděvem a vy jste oděvem pro ně.“ [Korán súra al-Baqara (Kráva) 2:187]
A to je důkaz, jak velké je spojení, soužití a souznění mezi mužem a ženou. Je to jako příklad šatů, bez kterých se neobejdeme.

A jedním z nejkrásnějších rysů islámského práva je to, že oba manželé, kteří v rámci této správné cesty konají své přirozené biologické potřeby, jsou Alláhem odměněni. V Sahíh Muslim se objevuje vyprávění Abí Dhara, že Posel Alláha (sAs) řekl: „A ve vašem spojení jeden druhému almužnu dáváte.“ A na to řekli: „Posle Alláha, když někdo z nás uspokojí svou potřebu, dostane se mu za to odměny?“ Odpověděl: „Víte, kdyby kráčel za „harám“ - zakázaným, bude nést velké břemeno, že? Takže uspokojí-li svou potřebu halál (povoleným) způsobem, bude za to odměněn.“

Pokud člověk tuto svou potřebu řeší cizoložstvím, škodí tím sám sobě a přivolává na sebe hněv Alláha, a Alláh na to jasně upozorňuje a říká muslimům v Koránu:

„A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta.“ [Korán, súra „al -Isrá’ (Noční cesta), 17: 32]
A Alláh dále slibuje těm, kdo páchájí cizoložství, že je čeká v Den zmrtvýchvstání mnohonásobné utrpení, jestliže se nebudou kát a v Koránu říká:
„A kdož nevzývají spolu s Alláhem žádná božstva jiná a nezabíjejí duši žádnou, jejíž zabití Alláh zakázal – leda podle práva, a nesmilní. A kdo toto činí, ten hříchu se dopouští, za nějž mu trest zdvojnásoben bude v Den zmrtvýchvstání a zůstane v něm věčně ponížený. Kromě těch, kdož pokání činili, uvěřili a zbožné skutky konali. A takovým Alláh špatné skutky jejich za dobré vymění, vždyť Alláh odpouštějící je a slitovný.“ [Korán súra „al-Furqán“ (Spásné zjevení), 25: 68 – 70]

Podle islámského práva se cizoložství trestá ukamenováním, a to v případě, je-li viník(ce) ženatý nebo vdaná a pokud je jim čin u soudu prokázán čtyřmi očitými a důvěryhodnými svědky. Jestliže se však jedná o svobodného muže či ženu, těm je uložen trest 100 ran bičem. A Alláh říká v Koránu:

„Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého z nich sto ranami! A nechť vás nepojme vůči nim lítost, s ohledem na náboženství Boží, věříte-li v Alláha a v Den poslední. A nechť skupina věřících je svědkem trestu jejich.“ [Korán súra „an-Núr“(Světlo), 24:2]

A co se stane cizoložníkům v Den zmrtvýchvstání, známe z vyprávění proroka Muhammada (sAs), kdy během své cesty do nebe – „Isrá a Mi‘rádž“ uviděl ženy pověšené za svá ňadra, nahé a křičící. Posel Alláha (sAs) se zeptal anděla Džibríla, kdo to je, a on mu na to odpověděl, že jsou to cizoložnice. Poté se ho zeptal na muže, které viděl mít u sebe libové a dobré maso, a vedle sebe měli zkažené a páchnoucí, a oni však jedli z toho zkaženého a páchnoucího masa a toho dobrého a libového se nedotkli. A zeptal se: „Co je to za muže, Džibríle?“ Odpověděl: „Jsou to ti, kteří nechávají ženy, jež jim Alláh povolil, a jdou za tím, co jim Alláh zakázal.“

A v Sahíh al-Buchárí je dlouhé vyprávění od Samry bin Džendaba (nechť je s ním Alláh spokojen) o vidění proroka Muhammada (sAs), které měl během spaní, kdy k němu přišli andělé Džibríl a Mikaíl (Gabriel a Michael). A vyprávěl: „Tak jsme vyrazili na cestu, až jsme dospěli k něčemu podobnému peci, jejíž hořejšek byl úzký a spodek široký a z ní jsme slyšeli nesrozumitelné hlasy. Tak jsme se do ní podívali, a viděli jsme nahé muže a ženy, k nimž zespodu šlehaly plameny. A když na ně šlehl tento plamen, zakřičeli z toho strašného žáru. A tak jsem se zeptal: Kdo jsou ti lidé, Džibríle?“ Odpověděl: „To jsou cizoložníci a cizoložnice.“ A v jiném vyprávění se ještě říká, že když tito lidé se snaží dostat ven z této pece, jsou tam opět vrženi, aby okusili to utrpení.

A jsou si muslimové vědomi toho, jaké utrpení je čeká za tento hřích a zda jsou vůbec schopni ho vydržet, tak jak nám to popsal Posel Alláha (sAs)?

Následky cizoložství:

  1. Páchání cizoložství vede ke konání dalších hříchů. Uveďme si jen příklad žen, které otěhotní z mimomanželského vztahu a poté jdou na potrat, a tak zabíjejí nevinné a ještě nenarozené dítě.
  2. Cizoložství oddaluje člověka od pokory a při jeho spáchání ztrácí sebeúctu. A to vytváří pak zábrany mezi ním a pokorou k Alláhovi.
  3. Páchání cizoložství, zvláště mezi muslimy v této zemi, odrazuje zdejší lid od náboženství a vrhá špatné světlo na Islám. Proto se obracím k českému národu a k českým médiím a říkám: „Je důležité rozlišovat mezi Islámem, jako způsobem života, který organizuje národy kdekoliv a který zve k dobru a bojuje proti tomu, co škodí společnosti, a mezi těmi, kteří tento způsob života nepraktikují nebo ani neznají a přitom mohou být muslimové, chovají se však špatně a od víry se oddálili nebo jejich víra je slabá. A za chování takovýchto muslimů jsou odpovědni jen oni sami, a nikoli Islám, který za to nenese žádnou vinu.
  4. Cizoložství nese s sebou nebezpečné následky na zdraví člověka, jako např. AIDS a velké množství přenosných pohlavních chorob.
  5. Cizoložství je hlavní příčinou problému nemanželských dětí, který je rozšířen v evropských společnostech. Dítě tak vyrůstá bez otcovské lásky a často neví, kdo je jeho otec.

Výzva k pokání:
Obracím se na každého muslima, kterého svedl satan ke spáchání tohoto hříchu, aby nezoufal a neobracel se zády k Alláhově milosti a Jeho odpuštění a aby se kál upřímně, jelikož brány milosti a odpuštění jsou stále otevřené. Vždyť Alláh odpustil muži, který zabil sto lidských duší a upřímně se kál před svou smrtí, a Alláh odpustil ženě, která spáchala cizoložství za časů proroka Muhammada (sAs) a sám Prorok o ní řekl: „Při Alláhu, kála se tak, že kdyby se její pokání rozdělilo mezi sedmdesáti obyvateli Medíny, vystačilo by jim to a nemuseli by se kát. “ A Alláh vpravdě říká:

„Rci: „Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Boží, vždyť Alláh věru odpouští viny všechny. On Odpouštějící je i Slitovný.“ [Korán, súra „az-Zumar“ (Skupiny), 39:53]