Ramadán 1425H (1.díl) – co přináší měsíc ša‘bán

Datum: 17. 09. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
Období, která pomáhají posílit pokoru a víry v Alláha, jsou různá. A právě měsíc ša‘bán, na jehož počátku se nacházíme, je pro nás příležitostí k obnově a nabytí energie, která nám pomůže připravit se na blížící se měsíc ramadán. Celých šest měsíců před ramadánem se Prorokovi společníci připravovali na jeho příchod, aby dosáhli nejvyššího stupně pokory. A právě tyto dny jsou pro nás příležitostí pro soutěživost v uctívání a konání dobrých skutků. Alláh Nejvyšší říká ve významu:

„Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné.“ [Korán 3:133]

Měsíc ša‘bán se vyznačuje hlavně tím, že se během něj muslimové mnoho postí. V Sahíh al-Buchárí, podle výroku Abí Sa‘íd al-Chadrí, prorok Muhammad (sAs) řekl: „Kdo se postil pro Alláha mimo povinný půst, Alláh oddálí jeho tvář od ohně 70 podzimů, to znamená cestu chůze dlouhou 70 let.

Za takový půst bude každý muslim odměněn a zvláště pak navíc bude odměněn každý, kdo se bude postit v měsíci ša‘bán. V Sahíh al-Buchárí se objevuje výrok paní ‘Áišy (nechť je Alláh s ní spokojen), která řekla: „Neviděla jsem posla Alláha (sAs) postit se celý měsíc, pouze v měsíci ramadánu a neviděla jsem ho postít se více v jiném měsíci, než v měsíci ša‘bán.“

Abulláh ibn al-Mubárak řekl: „Prorok (sAs) se nejvíce postil v tomto měsíci (mínil ša‘bán).“

A v sunnách Abu Dáwúda a an-Nisá’ího a jiných nalezneme výrok Usámy bin Zajda (nechť je Alláh s nimi spokojen), který řekl: „Posle Alláha, ještě jsem tě neviděl tolik se postit v jiných měsících jako nyní v měsíci ša‘bán. Odpověděl: Mnoho lidí opomíjí tento měsíc mezi měsícem radžab a ramadánem, a přitom je to měsíc, kdy stoupají všechny dobré skutky k Pánu světů. A rád bych, aby se moje skutky vznesly a já se přitom postím.“

Prorok Muhammad (sAs) také muslimům vysvětlil, jakou moudrost nám přináší půst v měsíci ša‘bán:

  1. Snaha probudit srdce každého muslima, který opominul uctívání a povinnosti vůči Alláhovi po dobu celého roku a také ho připravit na příchod měsíce ramadánu. Alláhův Posel (sAs) tak chtěl připomenout věřícím důležitost takové přípravy a zároveň varovat muslimy před zanedbáváním jejich povinností v uctívání a v pokání.

  2. Ujištění proroka Muhammada (sAs) o tom, že v tomto měsící stoupají všechny dobré skutky k Alláhovi. On sám dbal na to, aby jeho skutky se dostaly k Alláhovi a přitom držel půst. Zároveň se postil každé pondělí a čtvrtek, jelikož v těchto dnech dobré skutky také stoupají k Alláhovi. Proto bychom měli využít tohoto měsíce a konat dobré skutky a přitom se postit, vstávat k nočním modlitbám, dávat almužny a číst Korán, aby bylo inšá Alláh všechno toto přijato Alláhem.

  3. Třetí moudrostí držení půstu v měsíci ša‘bán je skutečná příprava na půst v měsíci ramadánu.Vždyť pečlivá příprava je hlavním předpokladem pro dobře vykonanou práci.

Pozvánka pro všechny k účasti na projektu „iftár“ postícím se během měsíce ramadánu v Praze

Ve sbírce at-Tirmidhího nacházíme výrok proroka Muhammada (sAs), který řekl: „Kdo nakrmí postícího se, dostane se mu stejné odměny jako postícímu se, který přitom neztratí nic ze své odměny.“

A právě u příležitosti blížícího se měsíce ramadánu, vedení Islámského centra v Praze zve všechny muslimy k účasti na projektu podávání společného jídla - „iftár“ během celého ramadánu. Počínaje dnešním dnem již můžete dávat příspěvky na tento projekt, který je zároveň možností pro náš všechny, abychom tak byli odměněni stejně jako ti, kdo se postí.

Proto prosíme Alláha o přijetí našich skutků a nechť se v tom všichni předhánějí.