Ramadán 1425H (3.díl) – buď vítán, Ramadáne II.

Datum: 15. 10. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
dnes je pro nás významným den, ve kterém prožíváme šťastné chvíle plné nadějí ze setkání s naším drahým hostem, a tím je měsíc ramadán. A z tohoto místa bych rád zvláště blahopřál všem členům muslimské komunity zde v Čechách, a zároveň všem muslimům na celém světě. A prosíme Alláha, aby nám dal sílu úspěšně vykonat půst, noční modlitby a veškerá uctívání a přijal to vše od nás, jelikož On je nablízku a prosbu vyslyší. Tento ramadán je význačným pro nás tím, že se dostavil v tak drahý a slavnostní den pro muslimy, a tím je pátek. A tak se jeho přednosti znásobí, aby naše aktivita a úsilí v uctívání narostly k uspokojení našeho Pána.

Alláhovy odměny postícím se

K charakteristickým rysům měsíce ramadánu, který se odlišuje od ostatních měsíců, patří povinnost v půstu a zdržení se toho, co přerušuje tento půst, a to je jídlo, pití a pohlavní styk po dobu od úsvitu do západu slunce. Alláh odmění ty, kdo se postí a uctí je následovně:

 1. Náš Pán je ten, který slíbil odměnu postícím se a ve svatém výroku se říká: „Každý čin, který syn Adamův koná, je v jeho prospěch, kromě půstu, ten je pro Mne (pro Alláha) a Sám jej odměním.“ Půst je tajné uctívání mezi služebníkem a Alláhem, jelikož postící se zdržuje toho, co přerušuje půst, ať už to koná před lidmi či sám, beze svědků, a Alláhova odměna je za to nekonečná.

 2. Půst je praktické cvičení pro člověka, učí pokoře a bohabojnosti („at-taqwa“) a dává mu neobyčejnou vůli zdržet se všeho, co Alláh zakázal během tohoto měsíce a Alláh říká v súře 2 – „al-Baqara“ – Kráva, verš 183:

  „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli, snad budete bohabojní.“ [Korán 2:183]
  A vskutku je tomu tak, vezmeme si příklad těch, kteří se neustále dopouštějí různých přestupků během roku a o ramadánu pociťují velkou sílu, která jim umožňuje oddálit se od všech špatností. Během ramadánu vidíme mešity plné lidí, je velký zájem o čtení Koránu, lidé se snaží konat noční modlitby a almužny se znásobují, a to vše díky bohabojnosti a pokoře, které cítí srdce každého muslima.

 3. Odměnou věřícím, kteří se postí, je vyslyšení jejich proseb, tak jak je uvedeno v jednom výroku: „Prosba vyslovená postícím se při přerušení půstu – „iftár“ nemůže být odmítnuta a je vyslyšena.“ Pojďme proto využít této příležitosti a vyslovme prosbu k uskutečnění přání a vzpomeňme naše bezmocné a ustarané bratry a sestry v Iráku a Palestině a prosme za ně, jelikož potřebují každou naši prosbu.

 4. Další odměnou za půst je odpuštění předchozích hříchů, jak uvádí výrok: „Kdo držel ramadán s vírou a plnil ho věrně, jsou mu odpuštěny jeho hříchy.“

 5. Postící se mají v Ráji zvláštní postavení, které pro ně Alláh připravil. Náleží jim brána v Ráji, jak je uvedeno v Sahíh al-Buchárím a Muslimovi podle Sahela bin Sa‘ada, že Posel Alláha (sAs) řekl: „V Ráji je brána zvaná „ar-Raján“ a v den Zmrtvýchvstání vejdou touto branou pouze postící se, a nikdo jiný. Padne otázka: Kde jsou postící se? Postící se vstanou, a když vejdou (branou), brána se za nimi zavře a nikdo další jí neprojde.“

 6. Půst se bude přimlouvat dne Zmrtvýchvstání za svého postícího se, jak je uvedeno ve výroku: „Půst a Korán se přimluví za služebníka dne Zmrtvýchvstání. Půst řekne: Alláhu, zakázal jsem mu jídlo, pití a pohlavní žádostivost během dne, přijmi mou přímluvu za něj. A Korán řekne: Alláhu, zakázal jsem mu spánek v noci, přijmi mou přímluvu za něj. A tak jsou přijaty.“

Důležitost uspořádání času během ramadánu

Dnes prožíváme první den ramadánu, proto je třeba, abychom využili každé chvilky správným způsobem a rozdělili si čas rovnoměrně mezi našimi každodenními činnostmi a druhy uctívání Alláha, a zároveň bychom neměli zapomínat během tohoto drahého měsíce konat denně následující:

 1. Připomínání si Alláha (dhikr) při každodenních činnostech, jako je dhikr ráno a večer, při přerušení půstu, při ukládání se ke spánku, při odchodu a vstupu do domu, jelikož dhikr chrání muslimy od všeho špatného.

 2. Každodenní čtení Koránu a snaha o jeho dočtení, alespoň jednou během tohoto měsíce.

 3. Dávání almužny, která je odměněna více než cokoli jiného, nakrmení postícího se – v sunnách at-Tirmidhího nacházíme výrok proroka Muhammada (sAs), který řekl: „Kdo nakrmí postícího se, dostane se mu stejné odměny jako postícímu se, který přitom neztratí nic ze své odměny.“

 4. Ten, koho Alláh obdařil možností vykonat malou pouť („umru“) během ramadánu, dostane se mu stejné odměny, jako kdyby vykonal pouť–„hadž“ s Poslem Alláha (sAs).

 5. Konání nočních modliteb a modliteb „taráwíh“ - Posel Alláha (sAs) řekl: „Kdo konal noční modlitby během ramadánu s vírou a plnil je věrně, jsou mu odpuštěny jeho hříchy.“

To byly příklady toho, co by měl každý muslim konat během ramadánu, aby byl mězi těmi, od kterých Alláh přijme jejich uctívání a jejichž odměnou bude Ráj. Proto by si měl každý muslim uspořádat svůj čas tak, aby nezmeškal ani jednu příležitost.

Alláhu, přijmi od nás náš půst, noční uctívání a všechny naše činy, jelikož Ty jsi Ten, kdo prosby naše vyslyší.