Nebezpečí hrozící muslimům v této společnosti (2.díl)

Datum: 10. 09. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
dnes si všimneme dalšího problému, se kterým se muslimy mohou potkat v nemuslimských společnostech, jako je i tato, ve které žijeme.

Vzdělání v cizích školách
Se začátkem nového školního roku jsou naše děti docházející do českých a cizích škol znovu vystaveni přímému nebezpečí ztráty islámské totožnosti. Proto je důležité, abychom se společně s rodiči snažili najít vhodné řešení, které uchrání muslimskou identitu našich žáků a studentů.

I když se našim dětem dostávájí v těchto školách velice dobré vědecké základy, které jim prospívají v každodenním životě, což musíme ocenit, stále jsou však během celého školního roku vystaveni problémům, které mají přímý dopad na jejich islámskou totožnost. Proto by jim měli rodiče věnovat velkou pozornost.

K těmto problémům patří:

  1. Dítě ztrácí rovnováhu co se týče správné a slušné výchovy, a to díky společné výuce chlapců a děvčat, hlavně v hodinách tělesné výchovy a plavání, kde dochází k odhalování těla děvčat před chlapci a naopak, což vede k hroucení jejich morálky. Prorok Muhammad (sAs) nám řekl ve svém výroku, že cudnost je součástí víry (ímán). A tady přichází povinnost rodičů, kteří se musí snažit vštípit svým dětem pocit cudnosti a neustále jim připomínat jejich muslimskou identitu, která se neztotožňuje s tímto způsobem chování.

  2. Dalším problémem vyskytujícím se v těchto školách, a to hlavně v období puberty, je otázka vztahu chlapce a dívky. Těmto dětem je vštěpována nutnost mít partnera, se kterým vede intimní život, a to bez právně uzavřeného manželství. Jiné, než toto chování, je považováno za nenormální a plné komplexů. Tato věc se stává ještě nebezpečnější tím, kdy ve školách ještě navíc probíhají přednášky o sexuální výchově, které ještě více tyto děti podněcují a podporují k takovému chování. A tak je potom obtížné pro rodiče se s takovým problémem vypořádat a nasměrovat dítě správnou cestou.

  3. Třetí problém spočívá ve výchově dětí k individualismu, sobectví a materialismu, a tak se nejdůležitější věcí v budoucím životě dětí stává užívání si všech slastí pozemského života, a to vše na úkor harmonických rodinných a společenských vztahů. To pak má následky na charakter dítěte, ze kterého může vyrůst sobecký a uzavřený člověk, zaměřený jen na konzumní způsob života.

  4. Dalším problémem, se kterým se děti setkávají v těchto školách, je strava. Tato strava zahrnuje podávání vepřového masa a jiných druhů masa, která nejsou „halál“. Proto je nutné, aby se rodiče dohodli s vedením školy na vhodný jídelníček, který není v rozporu s naší vírou. Bohužel se ale někteří rodiče vůbec nezajímají o školní stravu svých dětí a ani o to, zda to, co jí, je zakázané – „harám“ či povolené – „halál“.

  5. Pátý závažný problém se týká arabských rodičů a ztráty arabského jazyka u jejich dětí. Mnoho arabských rodičů podporuje své děti ve studiu cizích jazyků, což je správné, avšak ne na úkor arabštiny, kdy nevěnují pozornost svému mateřskému jazyku a mluví doma se svými dětmi cizím jazykem, jako např. česky, francouzsky, německy či anglicky. Proto se obracím na rodiče, aby se svými dětmi komunikovali doma zásadně arabsky, aby pro ně pak v budoucnu nebylo těžké porozumět Islámu jako náboženství a Alláhově knize - Koránu a sunně Proroka Muhammada (sAs).

Návrh na vhodné řešení těchto problémů:

Alláh Nejvyšší říká v súře „al Má’ida“ – Prostřený stůl (verš 2.):

..„Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti.“
Proto se obracím a apeluji na všechny členy naší muslimské komunity ke sjednocení a spolupráci s cílem založit „islámskou školu“ zde v Praze, za účelem uchování budoucích generací našich dětí. S tímto vás zároveň vyzývám k vytvoření rady skládající se ze členů, kteří mají na tomto projektu zájem spolupracovat. Tento projekt musí být naší prioritou a měli bychom se mu věnovat plně a pozorně.

A než se uskuteční sen naší „islámské školy“, je zde zatím dočasné řešení, a tím je nutnost, aby rodiny s dětmi docházely týdně do „Islámského centra“, aby zde nabraly správný směr výchovy, naučily se arabskému jazyku a něco z Koránu, a tím zároveň posílily svůj vzájemný společenský vztah. A tak zůstává mešita největší školou pro každého muslima, stejně tak, jako tomu bylo v době proroka Muhammada (sAs).

Proto prosíme Alláha, aby nás upevnil v pravdě a ve víře, a aby ochránil naše děti od scestí z přímé stezky, jelikož on je Ten, který je nám nablízku a který vyslyší naše prosby.