Zdravé srdce

Datum: 01. 10. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
Tyto požehnané dny, ve kterých se právě nacházíme, jsou pravou příležitostí k přípravě na uvítání měsíce ramadánu. Proto bych rád připomenul, milí bratři a sestry, důležitost urovnání veškerých sporů se svými muslimskými bratry a sestrami před příchodem tohoto měsíce, a to jak v rodině, tak se svými sousedy či přáteli, a tím tak očistit svá srdce od zloby, závisti a nenávisti. Proto by měl každý muslim prosit Alláha, aby ho obdařil čistotou srdce vůči jeho bratrům a sestrám v Islámu, jelikož bez toho nemůže dobře konat všechny své povinnosti vůči Alláhovi s pokorou. Příkladem pro nás jsou Prorokovi společníci a jeho následovníci, tak jak Alláh pravil v súře 59 – „al Hašr“ – Shromáždění, verš 10:

„A ti, kdož přišli po nich, hovoří: „Pane náš, odpusť nám i bratřím našim, kteří nás předešli ve víře, a nevkládej do srdcí našich zlobu proti těm, kdož před námi uvěřili, Pane náš, vždyť Tys věru Shovívavý, Slitovný.“

Muslim, který se ukládá ke spánku každý večer s čistým srdcem, oproštěným od zloby a nenávisti k ostatním, toho Alláh odmění Rájem v Den zmrtvýchvstání. Pojďme si poslechnout tento příběh, který je toho důkazem:

Anas bin Málik (nechť je Alláh s ním spokojen) vyprávěl: „Seděli jsme s Prorokem (sAs) a on řekl: „Teď přijde muž, který patří k lidem z Ráje.“ Ten muž byl jeden z Ansárů, z jehou vousů kapala voda po očistě – „wudú‘“ a v levé ruce si nesl své sandály. Druhý den nám Prorok (mír s ním) zopakoval tu samou větu jako předchozí den a také se objevil ten samý muž. A opakovalo se to i potřetí a objevil se ve stejném stavu tentýž muž. Když poté Prorok (sAs) odešel, zvedl se Abdulláh bin Umar a následoval toho muže a požádal ho, zda by mohl u něj strávit tři noci. Muž souhlasil.“
Anas řekl: „A tak Abdulláh vyprávěl, že strávil u něj tři noci a neviděl ho vstávat k noční modlitbě (qijám al-lajl). Pouze když se během spaní obracel, vzpomněl Alláha, aby neprospal modlitbu úsvitu – „salát al fadžr“. Abdulláh řekl: „Avšak neslyšel jsem ho říkat nic špatného, pouze to dobré. Když uplynuly tři noci, skoro jsem začal opovrhovat jeho konáním a řekl jsem mu: služebníku Boží, slyšel jsem Posla Božího (mír s ním) říkat třikrát: „Teď uvidíte muže patřícího k lidem z Ráje.“ A tím mužem jsi pokaždé byl ty. Proto jsem chtěl být s tebou a vidět tě, co činíš, a mít tě tak za příklad. Ale neviděl jsem tě konat nic velkého. Co jsi činil, že o tobě takto Posel Alláhův (sAs) mluvil?“
Muž odpověděl: „Jen to, co jsi viděl.“ Abdulláh řekl: „Poté když jsem odcházel, zavolal na mě, ať se k němu vrátím a řekl: „Jenomže necítím žádnou zášť vůči žádnému muslimovi, ani nikomu nezávidím to, čím ho Alláh obdařil.“ Abdulláh na to řekl: „To je to, co tě vyneslo až k Nebi.“ (vyprávěno v Ahmedovi)

A význam tohoto příběhu tkví v čistotě srdce tohoto muže, proto ho Posel Alláha označil za muže Ráje. Pocity zloby a nenávisti odepírají muslimovi Alláhovo odpuštění, tak jak potvrzuje následující výrok: „Alláh přichází ke všem svým služebníkům noc před polovinou měsíce ša‘bán, aby jim všem odpustil, kromě těch, kteří přidružují k Němu někoho dalšího a těch, kteří jsou naplněni zlobou.“

V Sahíh Muslim se objevuje podle Abí Hurajry výrok Posla Alláha (sAs): „Brány Ráje se otevírájí ve dnech pondělí a čtvrtek, kdy je odpuštěno každému služebníkovi, který k Alláhovi nic nepřidružuje, kromě toho, který cítí zlobu ke svému bratrovi. A je řečeno, vyčkejte (s odpuštěním) na ty dva, dokud se neudobří.“

A proto Posel Alláha (sAs) varoval svůj lid („umma“) před rozchodem a řekl, jak je uvedeno v Sahíh Muslim podle Abí Hurajry: „Nezáviďte jeden druhému, nekujte nic jeden proti druhému a nerozcházejte se a buďte služebníky Alláhovými jako bratři, muslim bratr muslimovi, který mu neukřivdí, nepodvede ho a neopovrhuje jím.“

A v Sahíh al-Buchárí podle vyprávění Abú Ajúba al-Ansáriho (nechť je Alláh s ním spokojen) Posel Alláha (sAs) řekl: „Není dovoleno muži, aby se hněval na svého bratra více jak tři noci, když se setkají a jeden k druhému se obrací zády, a lepší je ten, který začne s usmiřováním jako první.“

Mezi nejdůležitějšími kroky k úspěšnému uvítání měsíce ramadánu je právě očista našich srdcí od zloby a nenávisti vůči ostatním, a právě měsíc ša‘bán je tím pravým měsícem pro zjemnění našich srdcí a zamyslením se nad sebou a nad našimi vztahy k ostatním. My, jakožto muslimská komunita v České republice, máme zájem na posílení naší vzájemné bratrské lásky. A stejně tak, jako se scházejí naše těla každý týden v mešitě, je třeba, aby se také sešla naše srdce, a to v konání dobra, spolupráce, lásky a účasti při všech šťastných příležitostech a nešťastných událostech, které nás postihnou.

Prosíme proto Alláha, aby nás sjednotil a očistil naše srdce a odstranil z nich zlobu a nenávist, jelikož On je nablízku a prosbu vyslyší.