Ramadán 1425H (4.díl) – výzva k větší aktivitě muslimů

Datum: 22. 10. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
největším darem, kterého se nám dostalo od Alláha, je právě měsíc ramadán, který je zároveň příležitostí pro nás muslimy k dodržování naší víry a k jejímu upevnění. A právě tak to prožívá každý muslim v prvních dnech ramadánu s pocitem bezpečí a plný nadějí a potřeby konat dobro a vzdálit se od špatného, tak jak řekl „el-Mustafa“ (Vybraný) (sAs), že v měsíci ramadánu se brány Ráje otevřou, brány Pekla se zavřou a ďáblové jsou spoutáni v řetězech.

Měsíc ramadán představuje pro všechny muslimy lákavou nabídku od Alláha, kterou je třeba využít k pokání, odpouštění hříchů a záchráně od Ohně pekelného. Vypráví se, že jednou Posel Alláha (sAs) kráčel v mešitě na místo, odkud chtěl kázat („mimbar“) , a pokaždé, když stoupal na další schod, řekl „ámín“. A tak se ho jeho druhové zeptali, proč říká „ámín“? Odpověděl: „Přišel ke mně Džibríl a řekl: Komu po ramadánu nebylo odpuštěno, Alláh ho oddálil, tak řekni „ámín“. Tak jsem řekl „ámín“.

Vyvaruj se lenosti během ramadánu!

Upřímný muslim, který dodržuje všechny své povinnosti, jeho aktivita a úsilí během ramadánu vzrůstá, až dosáhne vrcholu během posledních dnů tohoto drahého měsíce, tak, jak tomu bylo u Posla Alláha (sAs) a jeho druhů.

Proto je nutné upozornit na některé negativní jevy, jako je lenost a polevování v uctívání u některých muslimů po příchodu ramadánu. Jak se tyto jevy odráží na každodenních povinnostech muslimů během tohto měsíce?

Potřeba většího úsilí a aktivity

Měsíc ramadán je nejkrásnějším obdobím, které zve všechny k soutěživosti v pokoře k Alláhovi. Chtěli bychom, aby muslimská komunita v této zemi zanechala takový pocit v lidech okolo nás, že prožíváme krásné a významné dny. A to dokážeme pouze svou snahou, úsilím a soutěživostí v každodenních povinnostech během tohto drahého měsíce. Alláh říká v súře 3 -„al-‘Imrán“ – Rod ‘Imránův, verš 133:

„Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné.“

A v súře 57 - „al-Hadíd“ – Železo, verš 21 Alláh říká:

„Předstihujte se tedy, abyste dosáhli odpuštění Pána svého a zahrady, jejíž šíře se rovná nebi i zemi, připravené pro ty, kdož v Alláha a posly Jeho uvěřili. …“

K nejkrásnějším věcem, které zdobí ramadán všude na světě, je naplnění mešit věřícími. Proto neustále upozorňujeme všechny členy muslimské komunity v Čechách na to, jak důležité je scházet se v mešitě při všech povinnostech v uctívání během celého, pro nás tak drahého měsíce. Je také na nás všech, abychom vyzvali a vzali za ruku ty, kteří se vzdálili od mešity a přivedli je zpět na cestu dobra. A každý, kdo pomůže svému muslimskému bratru v navrácení se k Alláhovi s pokorou, bude odměněn stejnou odměnou jako jeho bratr.

Proto prosíme Alláha, aby to od nás přijal.