Ramadán 1425H (5.díl) – lékařské poznatky o prospěšnosti půstu

Datum: 29. 10. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
Alláh, Stvořitel všeho, stanovil pravidla, kterými by se jeho stvoření měla řídit. A jestliže Alláh poručil lidem činit to či ono, dělá to pouze pro jejich dobro, ať už si to uvědomují či ne. Jednou z věcí, kterou nám Alláh stanovil, je právě půst, který je jedním z pěti pilířů Islámu. Vědecké výzkumy z poslední doby prokázaly, že půst je důležitý pro život a zdraví člověka. Již odedávna lidé dodržovali tento Alláhův příkaz, který se objevil ve všech zjevených poselstvích, tak jak praví Alláh v súře 2 –„al-Baqara“ – Kráva, verš 183:

„Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli, snad budete bohabojní.“
Vědci a badatelé přírodních věd dospěli k názoru, že nejen člověk se postí, ale i ostatní živá stvoření mají stanovený řád půstu. Zvířata, hmyz, ptactvo a ryby, to vše se postí. Některá zvířata se dokonce ukládají ke spánku na několik měsíců a mají své zásoby jídla, které si berou v závislosti na délce období, ve kterém se uzavírají, do svých příbytků. A po tomto období vycházejí všechna tato stvoření s větší aktivitou a silou.

Půst přináší prospěch zdraví člověka

Každý postící se muslim má z půstu dvojnásobný užitek. Prvním je odměna, o které jsme podrobně hovořili v předchozích kázáních, a druhý užitek souvisí se zdravím člověka, tak jak to potvrdili vědci zabývající se touto otázkou. A k nim patří:

 1. Půst poskytuje trávícímu ústrojí potřebný odpočinek, který je nezbytný pro znovuobnovení a nabytí energie člověka. Jeden z odborníků v této oblasti říká: „Každý člověk čas od času potřebuje půst, i kdyby nebyl nemocný, jelikož všechny jedovaté látky z jídla se v těle hromadí a dělají z něho nemocného, a tak ho obtěžkají a jeho aktivita klesá. A když se člověk postí, jeho váha klesne, aktivita stoupne a všechny nežádoucí látky z jeho těla odejdou.“ Proto mnozí lékaři v dnešní době předepisují svým pacientům půst jako léčbu, hlavně u lidí trpících žaludečními problémy a nemocemi trávicího ústrojí. Jeden ze starověkých řeckých lékařů napsal knihu pod názvem „Kdo jí málo, žije dlouho“, ve které objasnil použití půstu k léčbě mnoha nemocí. On sám se dožil 100 let a překypoval zdravím a velkou aktivitou a sám sebe léčil půstem. A vpravdě říká Alláh v súře 7 –„al-A‘ráf“- Rozpoznání, verš 31:

  „..Jezte a pijte, avšak nepřehánějte, vždyť On nemiluje ty, kdož přehánějí.“
  A právě některé výzkumy západních vědců potvrdily, že jednodenní půst očišťuje tělo od nežádoucích látek, které člověk nastřádá během deseti dnů. A to znamená, že muslim, který se postí celý měsíc, očišťuje tak své tělo od těchto látek za dobu deseti měsíců. A to nám právě objasňuje tajemství, proč se Posel Alláha (sAs) postil každé pondělí a čtvrtek a v jiné dny během každého měsíce z důvodu neustálého očišťování a zbavování se nežádoucích látek a jedů z těla.

 2. Půst napomáhá k pravidelnosti dýchání, kdy se plíce postícího se člověka rozšiřují bez jakýchkoli komplikací. Odpočívající trávicí ústrojí tak nepotřebuje velké množství krve, a tudíž se tlak v srdci snižuje a zpravidelní se srdeční rytmus. Proto Posel Alláha (sAs) řekl podle vyprávění at-Tirmidhího, že když člověk musí jíst, měl by svůj žaludek zaplnit z třetiny jídlem, z třetiny pitím a třetinu nechat na dýchání.

 3. Půst pomáhá k oživení mozkových buněk, kdy trávicí ústrojí během půstu ustává pracovat, a tak krev hojně zásobí mozkové tkáně, a tím je vyživuje. A to u postícího se člověka zvyšuje schopnost myšlení.

 4. Půst je také přirozeným lékem na obezitu, kdy na sebe bere úlohu spalovače tuků, a tím se člověk stává štíhlejším a dostává se mu více aktivity a energie.

 5. Půst také pozastavuje činnost vstřebávání zbylého jídla v žaludku a umožňuje tělu se ho zbavit, jinak by se změnilo ve škodlivý odpad.

 6. Díky půstu dokáže tělo rozpustit přebytečné látky z nemocných tkání.

 7. Půst také významně působí na kůži člověka, očišťuje ji a zkrášluje.
  Vedle toho počátek půstu může působit některé nepříjemnosti, zvláště během prvních dnů, jako například bolesti hlavy, únavu, nervozitu a změnu nálady. Je to důledkem zbavování se přebytečných látek nácházejících se v tkáních. Tento proces se uskutečňuje pomocí spalování jedů, které procházejí krví, poté do všech orgánů, než se dostanou ven z těla.

Další moudrost ve stanovení délky půstu

Lékařské výzkumy potvrdily, že překročení souvislých třiceti dnů půstu má nežádoucí účinky na mozek, nepříznivě působí na uzliny a na duševní stav člověka. A když se podíváme na sunnu Proroka Muhammada (sAs), uvidíme, že se s těmito lékařskými výsledky ztotožňuje. V Sahíh al-Buchárí podle vyprávění Abdulláha ibn Amra, Posel Alláha (sAs) řekl: „Není to půst, když se postí celý rok.“ A v Sahíh al-Buchárím a Muslimovi podle vyprávění Abdulláha ibn Amra (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláha (sAs ) mu řekl: „Neříkej mi, že se postíš během dne a noční modlitbu konáš? Nečiň tak, tvé tělo má na tebe právo, posti se a přeruš a z každého měsíce se posti tři dny, a to je totéž, jako postit se celý rok.“ Řekl jsem (Abdulláh ibn Amr): „Posle Alláha, mám sílu.“ Řekl: „Posti se stejným půstem jako Dáwúd (mír s ním), posti se jeden den, a druhý den přeruš.“ A říkával Abdulláh ibn Amr: „Kéž jsem tak činil dříve.“

Postící se bratři a sestry, vaše radost z půstu a vaše hrdost na islámskou legislativu a islámské zásady je oprávněná, protože vždy zvou lidi k tomu dobrému v pozemském i posmrtném životě. Proto se radujme z půstu a buďme hrdí na Islám a prosme Alláha o přijetí našich činů.