Ramadán 1425H (6.díl) – deset posledních dnů ramadánu

Datum: 05. 11. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
prožíváme nyní důležité dny, jejichž chvíle jsou pro nás velice cenné a neopakovatelné, jelikož přicházejí pouze jednou za rok. Představují příležitost pro všechny muslimy k přiblížení se k Alláhovi. Zároveň je to možnost pro hříšníky a ty, kteří se oddálili od víry, aby se upřímně káli. A pro ty, kteří se pevně drží víry, je to příležitost pro znásobení jejich aktivity v uctívání. Bratři a sestry, služebníci Alláhovi, měsíc ramadán je nejlepším měsícem v roce a posledních deset dnů jsou jeho nejcennějšími. Přeji všem, aby si je užili a aby se v nich znásobila vaše bohabojnost a uvědomění si Alláha (at-taqwá), uctívání a přiblížení se k Alláhovi.

Způsoby uctívání v těchto deseti dnech
  1. Je velice důležité v těchto dnech obnovit pokání, jelikož Alláh miluje ty, kteří dělají pokání a odpustí jim jejich hříchy. Alláh Nejvyšší praví v súře 2 – „al-Baqara“ – Kráva, ve verši 222: „A Alláh věru miluje ty, kdož se kají, a miluje ty, kdož se očišťují.“ A dále říká v súře 39 – „az-Zumar“ – Skupiny, verš 53: „Rci: „Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Alláhovo, vždyť Alláh věru odpouští viny všechny - On Odpouštějící je i Slitovný.“ A v súře 24 – „an-Núr“ – Světlo, verš 31 říká: „A konejte všichni pokání před Alláhem, ó věřící, snad budete blažení.“ A v súře 66 – „at-Tahrím“ – Zákaz, ve verši 8 Alláh říká: „Vy, kteří věříte! Obraťte se k Alláhu s upřímným pokáním! Snad Pán váš vám vymaže špatné skutky vaše a uvede vás do zahrad, pod nimiž řeky tekou,…“ A mezi nejkrásnějšími dny pokání jsou právě tyto dny.

  2. Znásobit veškerá uctívání během noci i dne v těchto deseti dnech. V Sahíh Muslim je výrok paní Áišy (nechť je Alláh s ní spokojen), která řekla: „Posel Alláhův byl nejaktivnějším během těchto 10 dní, více než kdy jindy.“ A v Sahíh al-Buchárím a Muslimovi je jiné vyprávění paní Áišy (nechť je Alláh s ní spokojen): „Když přišlo těch deset dní, Posel Alláhův (mír s ním) oživil noc, vzbudil svou rodinu a stanul připraven.“ A v tom je pro nás znamení od Posla Alláhova (sAs), jak důležité je konání nočních modliteb během těchto posledních deseti dnů a zároveň je důležité připojit celou svou rodinu, tak jak činil Posel Alláhův (sAs). Je také velice důležité během těchto dní zvýšit každodenní dávku čtení Koránu a znásobit almužnu.

  3. „Al-i‘tikáf“ – patří k nejlepšímu druhu uctívání a přiblížení se k Alláhovi během těchto posledních deseti dnů. Jeho konání tkví v oproštění se od požitků a užívání si pozemského života a jeho lákadel, a to v mešitě na určitou stanovenou dobu, za účelem přiblížení se co nejvíce k Alláhovi. „Al-i‘tikáf“ patří k sunně, kterou dodržoval Posel Alláhův (sAs) po celý svůj život. Jak stvrdil výrok paní Áišy (nechť je Alláh s ní spokojen) v Sahíh al-Buchárí: „Posel Alláhův (sAs) konal i‘tikáf posledních deset dní v ramadánu, a po jeho smrti v tom pokračovaly jeho manželky.“ A zde bych chtěl upozornit, že dveře Islámského centra jsou otevřeny během těchto posledních deseti dnů pro všechny bratry a sestry, kteří chtějí vykonat „i‘tikáf“ , a tak oživit pro nás tak drahou sunnu milovaného Posla Alláhova (sAs).

  4. Dávání „zakát al-fitr“ (almužna přerušení půstu), což je také jedním z rituálů posledních deseti dnů ramadánu. Alláh poručil tuto povinnost každému muslimovi, který si to může dovolit. Tento zakát je třeba dát za sebe a za svou rodinu (děti a manželku). Podle vyprávění Ibn Amra, který řekl: „Posel Alláhův poručil dát „zakát al-fitr“ jako očistu za postícího se, a kdo ji dal před modlitbou (modlitbou svátku – „íd“) je přijatá, a kdo ji dal po modlitbě, je almužnou jako jiné almužny, a výše zakát al-fitr se rovná přibližně dvěma kilům a půl běžného jídla dané země.“ A je také možné dát zakát al-fitr podle některých náboženských škol formou peněz, jako výhodnější a výnosnější pro chudé. A pro letošní rok jsme ji v České republice stanovili na 80,- Korun za osobu. Proto spěchejte a dejte zákát al-fitr, pro kterou jsme připravili zvláštní schránku, aby došla ještě před svátkem – „Íd al-fitr“ k potřebným, a aby se tak uskutečnila moudrost, kterou je pocit štěstí, který se dostane chudým a potřebným o Svátku přerušení půstu (Íd al-fitr al-mubárak) .

„Lajlatu-l-qadr“

Mezi velkými a významnými rysy posledních deseti dnů ramadánu je noc, která je nejdražší nocí vůbec během celého roku, je to „laljlatu-l-qadr“ , které věnoval Alláh celou súru pod stejným názvem: „Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? Noc Úradku než tisíce měsíců je lepší, v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení. A až do východu jitřních červánků je mír v ní.“ Milí bratři a sestry, dovedeme si představit, že za uctívání během této noci se nám dostane odměny, a toto uctívání převyšuje všechna uctívání za 1000 měsíců čili přibližně za 84 let? A v Sahíh al-Buchárí podle vyprávění Abú Hurajry, Posel Alláhův (sAs) řekl: „Kdo konal noční modlitbu během lajlatu-l-qadr s vírou a věrně, jsou mu odpuštěny jeho hříchy.“

A Alláh utajil přesný den „lajlatu-l-qadr“ , aby lidé vynaložili velikou snahu během posledních deseti dnů ramadánu v uctívání. Kdyby lidé znali přesný den, věnovali by se pouze jemu a v ostatních dnech by v uctívání polevili. Posel Alláhův (sAs) dal znamení lidem, že „lajlatu-l-qadr“ je jednou z nocí posledních deseti dnů ramadánu. A v Sahíh al-Buchárí podle vyprávění paní Áišy (nechť je Alláh s ní spokojen), Posel Alláhův (sA) řekl: „Zachyťte lajlatu-l-qadr v lichých z posledních deseti dnů v ramadánu.“

A je zde další znamení a poznámka od Posla Alláhova (sAs), že „lajlatu-l-qadr“ se nachází mezi posledními sedmi dny ramadánu. Podle stvrzeného výroku v Sahíh al-Buchárí podle vyprávění Ibn Amra (nechť je Alláh s ním spokojen) vypravuje, že někteří z Prorokových společníků viděli ve svém snu „lajlatu-l-qadr“ v posledních sedmi dnech, a Posel Alláhův (sAs) jim řekl: „Vidím, že se vaše sny sjednotily v tom, že lajlatu-l-qadr je v posledních sedmi dnech, a kdo ji chce zachytit, nechť tak činí v posledních sedmi dnech.“

Proto zvu všechny, abychom se trochu oprostili od požitků pozemského života a jeho lákadel a věnovali svůj čas oddání se Alláhovi a konání dobra a vynaložili všechny síly během těchto posledních nocí ramadánu k uspokojení Alláha. A prosíme Ho, aby to od nás přijal.