Ramadán 1425H (7.díl) – sbohem ramadáne

Datum: 12. 11. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.

Bratři a sestry v Islámu,
prožíváme poslední pátek v ramadánu a loučíme se s tímto drahým měsícem se smutným srdcem, a zároveň se již teď těšíme na ramadán příští. Všichni se loučíme s nadějí a prosbou, aby Alláh Nejvyšší přijal náš půst, naše uctívání a pokoru.

Tak, jak se k nám dostavil náš drahý host – měsíc ramadán, měsíc dobra, vděčnosti, lásky, měsíc Koránu, odpuštění a záchrany od Ohně pekelného, tak také tento drahý host odchází a zanechává pocit smutku a těžkého odloučení v duši každého muslima. Pouze nedávno jsme blahopřáli jeden druhému k měsíci ramadánu a dnes se nacházíme na jeho konci a ptám se, zda jsme na to připraveni a zda jsme se dobře obrnili vírou a dobrými skutky, skrze které je muslim připravený na setkání s Alláhem. Je na každém muslimovi, aby si položil tuto otázku právě na konci ramadánu.

Známky přijetí veškerého uctívání během ramadánu

Milí bratři a sestry v Islámu, během ramadánu jsme viděli velkou soutěživost mezi muslimy v konání dobra, v pokoře a uctívání. Viděli jsme zde v našem Islámském centru, jak se muslimové scházejí u modlitby „taráwíh“ , u čtení Koránu, u dobročinnosti a dávání almužen, u „i‘tikáfu“ a při jedinečných chvílích při „du‘á‘“ – prosby u přerušení půstu a při modlitbě „witr“ , kdy se mnohé oči věřících naplnily slzami. Jsou to obrazy, které zvěstují dobro a otázka, která se honí hlavou všech je, zda Alláh přijal naše uctívání a naši soutěživost během ramadánu. Proto bych rád uvedl některá znamení, která odpoví na tuto otázku a které můžeme brát jako silné a přesvědčivé pro přijetí našeho uctívání, a mezi ně patří:

  1. Konat veškeré uctívání věrně a s pokorou k Alláhovi, a zároveň se nevychvalovat a nepřevádět se před ostatními jen proto, aby nás pochválili. Alláh Nejvyšší říká v súře 11- „Húd“, ve verších 15-16: „Ty, kdož touží po životě pozemském a jeho ozdobách, ty plně odměníme za skutky jejich v něm a nebudou v tom ošizeni. To jsou ti, pro něž v životě budoucím je pouze oheň připraven, marné bude to, co zde vykonali, a nicotné bude to, co zde dělali.“ A Alláh popsal ty, kteří se předvádějí v uctívání jako pokrytce, a to v súře 4 – „an-Nisá‘“ – Ženy, ve verši 142: „Pokrytci se snaží oklamat Alláha, ale On oklame je. A když vstávají k modlitbě, zvedají se lenivě a jen před lidmi předstírají a vzpomínají na Alláha jen nepatrně.“

  2. Pevné sepjetí s uvědoměním si Alláha a bohabojností („at-aqwá“) při každém druhu uctívání i po něm. A to znamená, že muslim se snaží konat uctívání tak, aby s ním byl Alláh spokojen a koná je s přáním dosáhnout odměny od Alláha v posmrtném životě a s pocitem strachu před Jeho trestem. A Alláh Nejvyšší říká v súře 5 -„al-Má’ida“ – Prostřený stůl, verš 27: „..Alláh přijímá oběť jen od bohabojných.“

  3. Další známkou přijetí našeho uctívání během ramadánu je to, že v tomto uctívání, pokoře a přímé stezce pokračujeme i po ramadánu. Muslim, který dodržuje všechny Alláhovy příkazy a oddaluje se od špatností, dodržuje je v ramadánu i v ostatních měsících po něm. Alláh říká v súře 15 -„al-Hidžr“ – verš 99: „A Pánu svému služ do chvíle, kdy k tobě nepochybně přijde.“

Návrhy, jak stále prožívat atmosféru ramadánu
  1. Neustálé sepjetí s mešitou po ramadánu. Nedopusťte, aby poté, co jste během ramadánu neustále navštěvovali mešitu, jste se od ní vzdálili, jelikož jedině mešita upevní muslimy ve víře před nástrahami a lákadly, které nás obklopují v této zemi. Alláh říká v súře 9 -„at-Tauba“ Pokání, verš 18 : „O modlitebny Alláhovy se mohou starat jedině ti, kdož věří v Alláha a v Den poslední, modlitby dodržují, almužny dávají a jen Alláha se obávají. A možná, že budou mezi těmi, kdož správnou cestou jsou vedení.“

  2. Neustálé sepjetí s Koránem po ramadánu. Nedopusťte, aby vás nevšímavost a zahálčivost oddálila od čtení Koránu po ramadánu. Stejně tak, jak jste činili během půstu a jednou či vícekrát dočetli celý Korán, tak je třeba, abyste si udělali chvíli čas na každodenní dávku Koránu. Nelze si představit život muslima bez Koránu, jako si nelze představit tělo bez duše. A Alláh říká v súře 42 -„aš-Šúrá – Porada, verš 52: „A takto jsme ti vnukli ducha ze zejevení Svého, předtím jsi neznal, co je to Písmo a co je to víra, avšak učinili jsme to světlem, jímž vedeme, koho chceme ze služebníků Svých. A ty věru také vedeš lidi po stezce přímé.“

  3. Dodržování nočních modliteb po ramadánu, alespoň jednou týdně. Všichni jsme velice prožívali tento druh uctívání během půstu, nechť v tom pokračujeme. A noční modlitby byly zvykem Posla Alláha (sAs) a jak bylo stvrzeno, že Posel Alláha (sAs) vstával v určitý čas a modlil se, dokud se mu neudělaly trhlinky na chodidlech. A tak mu paní Áiša (rAa) říkávala: „Konáš toto i když ti Alláh odpustil předchozí i následující hříchy?“ A on jí odpovídal: „Áišo, cožpak nemohu být děkujícím služebníkem?“

  4. Pokračovat v dávání almužny, jelikož ona očišťuje dárce od jeho vin a hříchů a ochraňuje majetek, znásobuje ho a poctí jeho vlastníka místem u trůnu Milosrdného v den Zmrtvýchvstání. A Alláh říká v súře 9 – „at-Tauba – Pokání, verš 103: „Ber ze jmění jejich almužnu, kterou je očišťuješ a ospravedlňuješ. Modli se za ně, neboť modlitba tvá bude pro ně uklidněním….“

  5. Návaznost na půst, a to v držení nepovinného půstu. Půst nám neustále připomíná ramadán a jeho atmosféru a vyskytuje se mnoho příležitostí k nepovinnému půstu během celého roku, jako například půst v pondělí a čtvrtek, během bílých dnů – 13.- 14. -15. v každém měsíci Hidžry, také 6ti denní půst během měsíce šawwál“. Ve stvrzeném výroku se říká: „Kdo se postil ramadán a poté na něj navázal šesti dny z měsíce šawálu, jako kdyby se postil celý rok.“ A těchto šest dnů se lze postit souvisle nebo jednotlivě.

A nakonec vás vyzývám, abyste se neustále obraceli ke konci ramadánu k Nejvyššímu s prosbami – „du‘á’“ a prosíme Alláha, aby náš půst a další uctívání během ramadánu přijal a aby nám umožnil ho opět prožít a my jsme byli ve zdraví, spokojenosti a radosti. On je Slyšící a prosby vyslyší.