Svátek Íd Al Fitr 1425H

Datum: 14. 11. 2004
Imám: Karam Badawi

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammad (nmAž) je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Alláh žehná jemu, jeho rodině a těm, kdož ho následují až do Soudného dne. Připomínejme si Alláha co nejvíce, dodržujme modlitbu a další pilíře Islámu a snažme se jít po správné cestě.Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar,
lá illáha ila Alláh, wa Alláhu akbar, Alláhu akbar wa lilláhi-l-hamd.

Bratři a sestry v Islámu,
v tento šťastný den, den Svátku přerušení půstu – Íd al-Fitr al-mubárak, bych chtěl blahopřát všem členům muslimské komunity v této zemi a zároveň všem muslimům na celém světě s přáním, aby Alláh Nejvyšší přijal od postících se jejich půst, od modlících se jejich večerní modlitby a od těch, co dávají almužny jejich dobročinnost a zároveň Ho prosíme, aby tyto dny učinil dny dobra a štěstí pro celý muslimský národ na celém světě.

Toto naše dnešní krásné shromáždění, které se sešlo s cílem vykonat společnou sváteční modlitbu, je malým příkladem jednoty muslimského národa, jak to potvrdil Alláh v Koránu, když řekl (ve významu): „Toto je váš národ, jeden národ, a Já jsem váš Pán, tedy Mě uctívejte.“ My všichni, kteří jsme se dnes sešli, pocházíme z různých zemí, máme odlišné jazyky a barvu pleti, a přesto nás spojuje bratrství v Islámu, které námi hýbe ke vzájemným gratulacím, přáním a objetím v tento šťastný den, tak jak nás popsal ve svém výroku Posel Alláha (sAs): „Muslimové jsou si ve vzájemné lásce, soucitu a laskavosti jako jedno tělo, když je nějaká jeho část nemocná, celé tělo sdílí nespavost a horečku.“

K dosažení dokonalé jednoty muslimů je třeba očistit naše srdce od zlosti, zášti a nenávisti, a právě tyto dny poskytují jedinečnou příležitost k udobření se s bratry v Islámu a ke zbourání všech překážek a bariér, které mezi nás postavil satan. A v jednom výroku Proroka (sAs) se říká: „Není dovoleno muslimovi, aby opustil svého bratra více jak tři noci, že když se setkají, jeden k druhému se obrací zády, a lepší je ten, který začne s usmiřováním jako první.“

Všeobecné rady

Milí bratři a sestry, uveďme si několik všeobecných rad:

  1. Je důležité, abychom si zachovali naši muslimskou identitu v této zemi. Alláh nás vidí a ví, co činíme a odmění nás dobrem za vykonané dobro a potrestá nás za vykonání špatného. A mezi špatnými jevy, které se rozšířily mezi některými muslimy v této zemi, je právě ztráta jejich muslimské identity a přijetí některých místních zvyklostí a způsobu života, které se neslučují s charakterem muslimů a které Alláh zakázal. Vidíme mladé žít v mimomanželských vztazích, lidi živící se zakázaným obchodem a jiné, kteří konzumují zakázané potraviny a nápoje. Namísto toho bychom měli dodržovat zásady a mravy Islámu, což mimo jiné slouží jako příklad islámské osvěty v těchto společnostech. A Alláh říká v súře 22 – „al-Hadždž“ – Pouť, verš 32: „Takto konejte. A má-li kdo v úctě obřady Alláhovy, je to známka bohabojnosti srdcí.“ Například muslimská žena, která se drží svého „hidžábu“, tak vyzdvihuje Islám, stejně tak jako naše dnešní shromáždění s cílem vykonat společnou sváteční modlitbu.

  2. Další radou je výzva k větší spolupráci, sjednocení a posílení vztahů mezi jednotlivými členy muslimské komunity v Čechách. A Alláh Nejvyšší říká v súře 3 – „al-Imrán“ – Rod Imránův, verš 103: „Přidržujte se pevně provazu Alláhova všichni a nerozdělujte se.“ A příkladem pro nás jsou evropské země, které se sjednotily v Evropskou unii. Tyto země se spojily přes svou odlišnou kulturu, jazyky, ekonomiku, měnu a náboženství. A my, muslimové v Čechách, jsme malou komunitou ve srovnání s muslimskými komunitami v sousedních evropských zemích. A proto by naše cesta ke sjednocení, spolupráci a vzájemné lásce měla být o mnoho jednodušší, ale současně je třeba se mít velice na pozoru před tím, co vede k rozchodu a nedorozuměním.
    To, co vám pomůže ke spolupráci a sjednocení:

  3. Třetí radou by mohla být výzva všem muslimům a muslimkám žijícím v této zemi, aby se zařadili správným způsobem do této společnosti a zároveň si zachovali svou islámskou identitu. Správný způsob znamená být úspěšným v práci a zároveň hrát důležitou roli v této společnosti. Jsme šťastni, když je mezi námi muslimský lékař, inženýr, univerzitní profesor, novinář či diplomat úspěšný ve své práci a zároveň pevně se držící své víry, či obchodník, který vede svůj obchod podle příkazů Alláha. Ti všichni představují výjimečnou a důležitou součást naší muslimské komunity v této zemi, jelikož jsou úspěšní ve své práci a pevní ve své víře. A úspěch v práci v žádném případě není v rozporu s dodržováním víry, ba naopak, pevné sepjetí s vírou je klíčem k úspěchu ve všech oblastech života.

  4. Nutné je tedy také dodržování všech pilířů Islámu. A to právě poté, kdy nám Alláh pomohl úspěšně dokončit půst v měsíci ramadánu. Proto buďte obezřetní před leností v konání veškerých druhů uctívání po ramadánu. Dbejte na povinné modlitby. Poslední co Prorok (sAs) řekl před svou smrtí byla rada muslimům, aby dodržovali modlitbu. Jak sám pravil, modlitba je pilířem Islámu, a kdo ji konal, praktikoval tak víru, a kdo ji zanedbal, zanedbal tak víru. A zvláště kladl důraz na páteční modlitbu, která je týdenní potravou pro každého muslima a která ho upevní v jeho víře a oddálí ho od různých nástrah a svodů. Proto Posel Alláha (sAs) řekl: „Kdo ji zameškal třikrát za sebou, Alláh mu uzavřel jeho srdce a bude patřit ke ztraceným .“ A pravidelně dávejte povinný zakát ze svého jmění, který vás očistí, jelikož zakát je tím, co znásobuje majetek a požehnává ho.

  5. Připomínám všem, že všichni v této zemi představujeme Islám a muslimy a je důležité zvážit každé naše slovo a každý náš čin vahou naší Knihy a Sunny, abychom byli dobrým příkladem. A chtěl bych zároveň vzpomenout, že Islám se rozšířil v různých kontinentech světa také díky vznešenému chování muslimských obchodníků, kteří přicházeli do různých míst. Proto buďte tím nejlepším příkladem muslimů a Islámu v této zemi.

A na závěr chci znovu blahopřát ke Svátku přerušení půstu – „Íd al-Fitr“ , a všechno nejlepší.